Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ

Outlook Web App เวอร์ชัน Light มีความเรียบง่ายกว่าเวอร์ชันมาตรฐาน ทั้งลักษณะที่ปรากฏและการทำงาน นอกจากนี้ เนื่องจากเวอร์ชัน Light เป็นแบบ HTML จึงทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีการช่วยสำหรับการเข้าถึงบางอย่าง เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ

เวอร์ชัน Light มีฟีเจอร์สำหรับการจัดการที่ติดต่อน้อยกว่าเวอร์ชันมาตรฐานของ Outlook Web App เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งาน ให้ดูที่ เปรียบเทียบ Outlook Web App เวอร์ชัน Light และเวอร์ชันมาตรฐาน สำหรับรายละเอียด

ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ในเวอร์ชัน Light ได้

 • สร้างกลุ่มที่ติดต่อใหม่ หรือเพิ่มลงในกลุ่มที่ติดต่อที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขกลุ่มที่ติดต่อในโปรแกรมอีเมลอื่นได้ เช่น Outlook หรือ Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน จากนั้นส่งจดหมายหรือคำเชิญไปยังกลุ่มนั้น

 • นำเข้าที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อได้โดยใช้โปรแกรมอีเมลอื่น เช่น Outlook จากนั้นแก้ไขที่ติดต่อเหล่านั้น

 • คลิกขวาที่ผู้ส่งของอีเมล แล้วเพิ่มบุคคลนั้นลงในที่ติดต่อของคุณ

 • พิมพ์บัตรข้อมูลที่ติดต่อ

ที่ติดต่อหรือกลุ่มที่ติดต่อใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นใน Outlook หรือ Outlook Web App จะมีให้ใช้งาน

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าทำไมคุณเห็น Outlook Web App เวอร์ชัน Light, ต้องการทราบวิธีกลับไปยัง Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน หรือไปยัง Office ให้ดูที่ Outlook Web App Light

ในบทความนี้

ฉันจะสร้างที่ติดต่อได้อย่างไร

ฉันจะดูหรือปรับเปลี่ยนที่ติดต่อได้อย่างไร

ฉันจะลบที่ติดต่อได้อย่างไร

ฉันจะเรียงลำดับและจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

ดูโฟลเดอร์และเนื้อหาในโฟลเดอร์ของคุณ

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่น

ฉันสามารถทำอะไรกับโฟลเดอร์ได้อีก

ฉันจะส่งข้อความหรือการเรียกประชุมไปยังที่ติดต่อได้อย่างไร

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

ฉันจะสร้างที่ติดต่อได้อย่างไร

คุณสามารถสร้างที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณจะสื่อสารด้วย รวมถึงที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลเหล่านั้น

 1. ในที่ติดต่อ บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ที่ติดต่อใหม่

 2. บนหน้าที่ติดต่อใหม่ ให้พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในที่ติดต่อ
  คุณสามารถใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อบันทึกรายการจำนวนมากในกล่องบางกล่อง ตัวอย่างเช่น รายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก อีเมล จะช่วยให้คุณสามารถเก็บที่อยู่อีเมลได้ถึงสามที่อยู่สำหรับที่ติดต่อหนึ่งราย (อีเมล , อีเมล 2 และ อีเมล 3 ) คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งรายการ

 3. ใช้รายการ ตั้งชื่อเป็น เพื่อกำหนดวิธีที่ที่ติดต่อจะปรากฏใน ที่ติดต่อ คุณสามารถแสดงแต่ละที่ติดต่อตามชื่อและนามสกุล โดยนามสกุลขึ้นก่อน หรือตามชื่อบริษัท

 4. ถ้าคุณจัดเก็บที่อยู่ไว้มากกว่าหนึ่งรายการสำหรับที่ติดต่อหนึ่งราย คุณสามารถกำหนดให้ที่อยู่หนึ่งเป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ของที่ติดต่อนั้น เลือกที่อยู่จากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นี่คือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ด้านล่างของหน้า

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด เพื่อบันทึกที่ติดต่อใหม่ คลิก ยกเลิก ถ้าคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คุณยังสามารถแนบไฟล์ เช่น เอกสาร Word ลงในที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สิ่งที่แนบมาคืออะไร

ด้านบนของหน้า

ฉันจะดูหรือปรับเปลี่ยนที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในที่ติดต่อ ให้คลิกชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการดูหรือปรับเปลี่ยน

 2. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนที่ติดต่อ ให้คลิก แก้ไขที่ติดต่อ บนแถบเครื่องมือ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อตามที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึกแล้วปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ หรือ ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลง

ด้านบนของหน้า

ฉันจะลบที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในที่ติดต่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ คุณสามารถเลือกที่ติดต่อได้หลายรายการ

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ลบ คุณยังสามารถลบแต่ละที่ติดต่อได้ด้วยการเปิดที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะเรียงลำดับและจัดระเบียบที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเรียงลำดับที่ติดต่อของคุณได้หลายวิธี ในที่ติดต่อ ให้คลิกหนึ่งในหัวเรื่องต่อไปนี้ที่อยู่ด้านบนของรายการที่ติดต่อเพื่อเรียงลำดับตามหัวเรื่องนั้น

 • ตั้งชื่อเป็น

 • อีเมล

 • โทรศัพท์

 • ชื่อเรื่อง

 • บริษัท

คุณยังสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบที่ติดต่อ และปรับเปลี่ยนโฟลเดอร์เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับที่ติดต่อส่วนบุคคลและอีกหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับที่ติดต่อที่ทำงาน

ดูโฟลเดอร์และเนื้อหาในโฟลเดอร์ของคุณ

 • ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์นั้น

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จัดการโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

 2. ภายใต้ สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อใหม่ ในกล่อง ชื่อโฟลเดอร์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับโฟลเดอร์ใหม่

 3. คลิก สร้าง

ย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกที่ติดต่อที่จะย้ายด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อนั้นในรายการที่ติดต่อ หรือเปิดที่ติดต่อที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก ย้าย

 3. หน้าจอ ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ จะเปิดขึ้น ใน ย้ายไปยัง ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายที่ติดต่อไป

 4. คลิก ย้าย เพื่อย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าจะไม่ย้ายที่ติดต่อ ให้คลิก ปิด บนแถบเครื่องมือเพื่อออกจากหน้าจอ และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

ฉันสามารถใช้โฟลเดอร์ทำอะไรได้อีก

เมื่อคุณเลือก จัดการโฟลเดอร์ที่ติดต่อ คุณจะเห็นตัวเลือกให้ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบ โฟลเดอร์ นอกเหนือจากการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณไม่สามารถคัดลอกที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

ด้านบนของหน้า

ฉันจะส่งข้อความหรือการเรียกประชุมไปยังที่ติดต่อได้อย่างไร

 1. ในที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากที่ติดต่อที่คุณต้องการส่งข้อความ หรือการเรียกประชุมไปถึง หรือเปิดที่ติดต่อทีละรายการ

 2. คลิกไอคอน ส่งอีเมล หรือ ส่งการเรียกประชุม ในแถบเครื่องมือ

 3. ฟอร์มข้อความใหม่ หรือฟอร์มการเรียกประชุมใหม่ที่ระบุถึงที่ติดต่อที่คุณเลือกไว้จะเปิดขึ้นมา ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกไอคอนใดไว้

 4. พิมพ์ข้อความหรือการเรียกประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

แล้วถ้าฉันต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่ะ

เมื่อต้องการแก้ไขโปรไฟล์ของคุณใน Office 365 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปของคุณ ให้ดูที่ บัญชีผู้ใช้ของฉัน

ตัวเลือก > อีเมลขยะ

Outlook Web App Light > สมุดรายชื่อ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×