NOT (ฟังก์ชัน NOT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์ ให้ใช้ NOT เมื่อคุณต้องการให้แน่ใจว่าค่านั้นจะไม่เท่ากับค่าที่ระบุ

ไวยากรณ์

NOT(logical)

logical     คือค่าหรือนิพจน์ที่สามารถประเมิณค่าเป็น TRUE หรือ FALSE ได้

ข้อสังเกต

ถ้า logical เป็น FALSE ฟังก์ชัน NOT จะส่งกลับ TRUE ถ้า logical เป็น TRUE ฟังก์ชัน NOT จะส่งกลับ FALSE

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=NOT(FALSE)

กลับค่า FALSE (TRUE)

=NOT(1+1=2)

กลับค่าสมการที่มีค่าเป็น TRUE (FALSE)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×