NORMSDIST (ฟังก์ชัน NORMSDIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 (ศูนย์) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนตารางของพื้นที่ส่วนโค้งปกติมาตรฐาน

ไวยากรณ์

NORMSDIST(z)

z     คือค่าที่คุณต้องการหาการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้า z ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน NORMSDIST จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นปกติมาตรฐาน คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=NORMSDIST(1.333333)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมปกติที่ 1.333333 (0.908789)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×