MODE (ฟังก์ชัน MODE)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าที่ซ้ำกันหรือเกิดขึ้นบ่อยที่สุด (ค่าฐานนิยม) ในรายการของอาร์กิวเมนต์ ฟังก์ชัน MODE เป็นการวัดตำแหน่งเช่นเดียวกับฟังก์ชัน MEDIAN

ไวยากรณ์

MODE(number1,number2,...)

number1, number2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการคำนวณหาค่าฐานนิยม

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ควรเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าชุดข้อมูลไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน ฟังก์ชัน MODE จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ในชุดของค่า ค่าฐานนิยมเป็นค่าที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด ค่ามัธยฐานคือค่ากลาง และมัชฌิมคือค่าที่ได้จากการเฉลี่ย ไม่มีการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางวิธีใดที่จะให้ภาพของข้อมูลครบถ้วนชัดเจนด้วยวิธีเดียว สมมติว่าข้อมูลมีการเกาะกลุ่มใน 3 พื้นที่ ครึ่งหนึ่งอยู่รอบค่าน้อยค่าเดียว และอีกครึ่งล้อมรอบค่ามาก 2 ค่า ดังนั้น AVERAGE และ MEDIAN อาจคำนวณได้ผลลัพธ์เป็นค่าในพื้นที่ตรงกลางซึ่งค่อนข้างว่าง และ MODE อาจได้ผลลัพธ์เป็นค่าที่น้อยซึ่งพบมากที่สุดในชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

5.6

4

4

3

2

4

=MODE([Col1], [Col2], [Col3], [Col4], [Col5], [Col6])

ฐานนิยม หรือค่าที่ซ้ำกันมากที่สุด (4)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×