MOD (ฟังก์ชัน MOD)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือ หลังจากที่ number ถูกหารโดย divisor แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะมีเครื่องหมายเหมือนกับ divisor

ไวยากรณ์

MOD(number,divisor)

Number     เป็นจำนวนที่คุณต้องการหาค่าเศษที่เหลือ

divisor     คือตัวเลขที่คุณต้องการใช้หาร number

ข้อสังเกต

  • ถ้า divisor เป็น 0 ฟังก์ชัน MOD จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MOD สามารถแสดงในรูปของฟังก์ชัน INT ได้

    MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MOD(3, 2)

เศษเหลือของ 3/2 (1)

=MOD(-3, 2)

เศษเหลือของ -3/2 โดยมีเครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร (1)

=MOD(3, -2)

เศษเหลือของ 3/-2 โดยมีเครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร (-1)

=MOD(-3, -2)

เศษเหลือของ -3/-2 โดยมีเครื่องหมายเหมือนกับตัวหาร (-1)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×