MEDIAN (ฟังก์ชัน MEDIAN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่ามัธยฐานหรือค่าที่อยู่ตรงกลางของชุดตัวเลขที่ระบุ โดยจำนวนครึ่งหนึ่งของชุดตัวเลขจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และจำนวนอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน

ไวยากรณ์

MEDIAN(number1,number2,...)

number1, number2, ...     คือตัวเลขที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการหาค่ามัธยฐาน

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันควรเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจำนวนตัวเลขในชุดข้อมูลเป็นจำนวนคู่ ฟังก์ชัน MEDIAN จะคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขสองตัวที่อยู่ตรงกลาง ดูได้จากสูตรที่สองในตัวอย่าง

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1

2

3

4

5

6

=MEDIAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5])

ค่ามัธยฐานของตัวเลข 5 ตัวแรกในรายการ (3)

1

2

3

4

5

6

=MEDIAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6])

ค่ามัธยฐานของตัวเลขทั้งหมด หรือค่าเฉลี่ยของ 3 กับ 4 (3.5)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×