LOWER (ฟังก์ชัน LOWER)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แปลงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในสตริงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก

ไวยากรณ์

LOWER(text)

text     คือข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก ฟังก์ชัน LOWER จะไม่เปลี่ยนแปลงอักขระในข้อความที่ไม่ใช่ตัวอักษร

ตัวอย่าง

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

E. E. Cummings

=LOWER([Col1])

ตัวพิมพ์เล็กของสตริง (e. e. cummings)

Apt. 2B

=LOWER([Col1])

ตัวพิมพ์เล็กของสตริง (apt. 2b)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×