LOGNORMDIST (ฟังก์ชัน LOGNORMDIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ lognormal ของ x โดยที่ ln(x) เป็นการแจกแจงแบบปกติที่ใช้ค่าพารามิเตอร์ mean และ standard_dev ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกแปลงแบบลอการิทึม

ไวยากรณ์

LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev)

x     คือค่าที่ใช้หาค่าฟังก์ชัน

Mean     คือค่าเฉลี่ยของ ln(x)

standard_dev     คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ln(x)

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน LOGNORMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ≤ 0 หรือถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน LOGNORMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ lognormal คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

X

Mean

StdDev

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

4

3.5

1.2

=LOGNORMDIST([X],[Mean],[StdDev])

การแจกแจงสะสมแบบ lognormal ของ 4 ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.039084)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×