LOG10 (ฟังก์ชัน LOG10)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

LOG10(number)

number     คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทึมฐาน 10

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LOG10(86)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 86 (1.934498451)

=LOG10(10)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10 (1)

=LOG10(1E5)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 1E5 (5)

=LOG10(10^5)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10^5 (5)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×