LOG (ฟังก์ชัน LOG)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LOG(number,base)

Number     คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการลอการิทึม

base     คือฐานของลอการิทึม ถ้า base ถูกละไว้ จะถือว่าค่านั้นเป็น 10

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=LOG(10)

ลอการิทึมของ 10 (1)

=LOG(8, 2)

ลอการิทึมฐาน 2 ของ 8 (3)

=LOG(86, 2.7182818)

ลอการิทึมฐาน e ของ 86 (4.454347)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×