KURT (ฟังก์ชัน KURT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (kurtosis) ของชุดข้อมูล เคอร์โทซิสจะให้ลักษณะความสูงหรือความกว้างของการแจกแจงที่สอดคล้องเมื่อเปรียบเทียบกับการแจกแจงธรรมดา โดยเคอร์โทซิสเชิงบวกระบุถึงการแจกแจงแนวสูงที่สอดคล้อง และเคอร์โทซิสเชิงลบจะระบุถึงการแจกแจงแนวกว้างที่สอดคล้อง

ไวยากรณ์

KURT(number1,number2,...)

number1,number2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการคำนวณหาค่าความโด่ง

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็นศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้ามีจุดข้อมูลน้อยกว่า 4 จุด หรือถ้าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน KURT จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • โดยกำหนดเคอร์โทซิสเป็น

    สมการ

    โดยที่

    s คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

Col8

Col9

Col10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

=KURT([Col1], [Col2], [Col3], [Col4], [Col5], [Col6],[Col7],[Col8],[Col9],[Col10])

เคอร์โทซิสของชุดข้อมูลในตัวอย่างนี้ (-0.1518)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×