HYPGEOMDIST (ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก (Hypergeometric Distribution) HYPGEOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นของจำนวนตัวอย่างที่สำเร็จตามที่กำหนด ขนาดตัวอย่าง ประชากรที่สำเร็จ และขนาดประชากรที่กำหนด ให้ใช้ HYPGEOMDIST กับโจทย์ที่มีจำนวนประชากรจำกัด ซึ่งการสังเกตแต่ละครั้งได้ผลเป็นสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้น และแต่ละเซตย่อยของขนาดที่กำหนดมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน

ไวยากรณ์

HYPGEOMDIST(sample_s,number_sample,population_s,number_population)

Sample_s     คือจำนวนครั้งที่สำเร็จจากตัวอย่าง

Number_sample     คือขนาดของตัวอย่าง

Population_s     คือจำนวนครั้งที่สำเร็จจากประชากร

Number_population     คือขนาดของกลุ่มประชากร

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s < 0 หรือ sample_s มากกว่าจำนวนที่น้อยกว่าของ number_sample หรือ population_s ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า sample_s น้อยกว่าจำนวนที่มากกว่าศูนย์หรือ (number_sample - number_population + population_s) ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_sample < 0 หรือ number_sample > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า population_s < 0 หรือ population_s > number_population ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_population < 0 ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก คือ

  สมการ

  โดยที่

  x = sample_s

  n = number_sample

  M = population_s

  N = number_population

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST ถูกใช้เพื่อสุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการแทนที่จากประชากรที่มีจำนวนจำกัด

ตัวอย่าง

ช็อกโกแล็ตที่เก็บตัวอย่างมามีทั้งหมด 20 ชิ้น โดยแปดชิ้นสอดไส้คาราเมล และที่เหลืออีก 12 ชิ้นสอดไส้ถั่ว ถ้ามีการเลือกสุ่มตัวอย่างช็อกโกแล็ตขึ้นมา 4 ชิ้น ฟังก์ชันต่อไปนี้จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่จะมีช็อกโกแล็ต 1 ชิ้นสอดไส้คาราเมล

Sample_s

Number_sample

Population_s

Number_Population

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1

4

8

20

=HYPGEOMDIST([Sample_s],[Number_sample],[Population_s],[Number_Population])

การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริกของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากร (0.363261)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×