GEOMEAN (ฟังก์ชัน GEOMEAN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของข้อมูลที่เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำ GEOMEAN ไปใช้ในการคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ย โดยคิดจากดอกเบี้ยทบต้นที่มีอัตราความแปรปรวนได้

ไวยากรณ์

GEOMEAN(number1,number2,...)

number1,number2,...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการคำนวณหาค่าเฉลี่ย

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็นศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจุดข้อมูลใดๆ ≤ 0 ฟังก์ชัน GEOMEAN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของค่าเฉลี่ยเรขาคณิต คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

4

5

8

7

11

4

3

=GEOMEAN([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของข้อมูล (5.476987)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×