GAMMADIST (ฟังก์ชัน GAMMADIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ศึกษาตัวแปรที่อาจมีการแจกแจงเบ้ การแจกแจงแบบแกมมานี้ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ลำดับ

ไวยากรณ์

GAMMADIST(x,alpha,beta,cumulative)

X     คือค่าที่ต้องการประเมินหาการแจกแจง

Alpha     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

Beta     คือพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจง ถ้า beta = 1 แล้ว GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงแบบแกมมามาตรฐาน

cumulative     คือค่าตรรกะที่กำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น (Probability Mass Function)

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงแกมมา คือ

  สมการ

  การแจกแจงแกมมามาตรฐาน คือ

  สมการ

 • เมื่อค่า alpha = 1ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล

  สมการ

 • สำหรับจำนวนเต็มบวก n เมื่อ alpha = n/2, beta = 2 และ cumulative = TRUE ฟังก์ชัน GAMMADIST จะส่งกลับ (1 - CHIDIST(x)) ที่มีองศาความเป็นอิสระเป็น n

 • เมื่อ alpha เป็นจำนวนเต็มบวก ฟังก์ชัน GAMMADIST จะถูกเรียกอีกอย่างว่าการแจกแจงแบบเออร์แลง (Erlang)

ตัวอย่าง

X

Alpha

Beta

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

10

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[Beta],FALSE)

การแจกแจงแกมมาแบบความน่าจะเป็นของอาร์กิวเมนต์ (0.032639)

10%

9

2

=GAMMADIST([X],[Alpha],[Beta],TRUE)

การแจกแจงแกมมาแบบสะสมของอาร์กิวเมนต์ (0.068094)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×