FV (ฟังก์ชัน FV)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุนที่คำนวณจากงวดการชำระเงิน การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

FV(rate,nper,pmt,pv,type)

สำหรับคำอธิบายที่ครบถ้วนของอาร์กิวเมนต์ใน FV และข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องฟังก์ชันเกี่ยวกับเงินงวด ให้อ้างอิงไปยังหัวข้อฟังก์ชัน PV

Rate     คืออัตราดอกเบี้ยต่องวด

Nper     คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

Pmt     คือการชำระเงินในแต่ละงวด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างช่วงเวลาของเงินรายปี ตามปกติ pmt จะประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือภาษีอื่นๆ ถ้า pmt ถูกละ คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pv

Pv     คือค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจำนวนเงินในทุกงวดที่จะต้องชำระในอนาคต ถ้า pv ถูกละ จะถือว่าค่านี้เป็น 0 (ศูนย์) และคุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ pmt

Type     คือเลข 0 หรือ 1 ซึ่งใช้บ่งชี้วันครบกำหนดชำระเงิน ถ้าไม่ได้ใส่ค่า type จะถือว่าค่านี้เท่ากับ 0

ตั้งค่า ชนิดการ

กำหนดชำระเงิน

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของอัตราและ nper สอดคล้องตรงกัน กรณีที่คุณชำระเงินรายเดือนของหนี้สินที่มีกำหนดเวลา 4 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใส่อัตราเป็น 12%/12 และใส่ nper เป็น 4*12 แต่กรณีที่คุณชำระเงินรายปีของหนี้สินก้อนเดียวกัน ให้ใส่อัตราเป็น 12% และใส่ nper เป็น 4

  • สำหรับทุกอาร์กิวเมนต์ เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะแสดงเป็นค่าที่ติดลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะแสดงเป็นจำนวนบวก

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เนื่องจากเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นรายเดือน

Rate

Nper

Pmt

PV

Type

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6%

10%

-200

-500

1

=FV(Rate/12, Nper, Pmt, PV, Type)

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (2581.40)

ตัวอย่างที่ 2

ในตัวอย่างต่อไปนี้ อัตราดอกเบี้ยรายปีถูกหารด้วย 12 เเนื่องจากเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นรายเดือน

Rate

Nper

Pmt

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

12%

12%

-1000

=FV([Rate]/12, [Nper], [Pmt])

มูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (12,682.50)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×