FLOOR (ฟังก์ชัน FLOOR)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปัดค่าตัวเลขให้เข้าใกล้ศูนย์ โดยเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ significance

ไวยากรณ์

FLOOR(number,significance)

Number     คือค่าตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ

significance     คือค่าที่จะนำพหุคูณมาใช้ปัด

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FLOOR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า number และ significance มีเครื่องหมายแตกต่างกัน ฟังก์ชัน FLOOR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่าจะถูกปัดให้เป็นจำนวนที่ใกล้กับศูนย์เสมอโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของ number ถ้า number และพหุคูณของ significance ตรงกันก็จะไม่มีการปัดค่าเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=FLOOR(2.5, 1)

ปัด 2.5 เป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1 (2)

=FLOOR(-2.5, -2)

ปัด -2.5 เป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2 (-2)

=FLOOR(-2.5, 2)

ส่งกลับค่าความผิดพลาด (#NUM!) เนื่องจาก -2.5 และ 2 มีเครื่องหมายต่างกัน

=FLOOR(1.5, 0.1)

ปัด 1.5 เป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 0.1 (1.5)

=FLOOR(0.234, 0.01)

ปัด 0.234 เป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 0.01 (0.23)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×