FISHER (ฟังก์ชัน FISHER)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher ของค่า x ซึ่งการแปลงนี้จะส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นฟังก์ชันที่มีการแจกแจงแบบปกติมากกว่าที่จะเป็นความเบ้ ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการทดสอบสมมติฐานของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ไวยากรณ์

FISHER(x)

x     คือค่าตัวเลขที่คุณต้องการทำการแปลง

ข้อสังเกต

  • ถ้า x ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x ≤ -1 หรือถ้า x ≥1 ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของการแปลง Fisher คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=FISHER(0.75)

การแปลง Fisher ที่ 0.75 (0.972955)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×