FDIST (ฟังก์ชัน FDIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น โดยคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าชุดข้อมูลสองชุดมีระดับของความหลากหลายแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบคะแนนแบบทดสอบของผู้ชายและผู้หญิงที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา และประเมินว่าค่าความแปรผันของเพศหญิงแตกต่างจากค่าความแปรผันของเพศชายหรือไม่

ไวยากรณ์

FDIST(x,degrees_freedom1,degrees_freedom2)

X     คือค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

Degrees_freedom1     คือองศาความเป็นอิสระตัวเศษ

degrees_freedom2     คือองศาความเป็นอิสระของตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom1 หรือ degrees_freedom2 ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า degrees_freedom1 < 1 หรือ degrees_freedom1 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom2 < 1 หรือ degrees_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • จะคำนวณ FDIST ได้จาก FDIST=P(F<x) เมื่อ F เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ F

ตัวอย่าง

X

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

15.20675

6

4

=FDIST([X],[Degrees1],[Degrees2])

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.01)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×