FACT (ฟังก์ชัน FACT)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขที่ระบุ (ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1*2*3*...* number)

ไวยากรณ์

FACT(number)

number     คือตัวเลขที่ไม่เป็นลบที่คุณต้องการหาค่าแฟกทอเรียล ถ้า number ไม่ใช่จำนวนเต็ม เศษจะถูกปัดทิ้ง

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=FACT(5)

แฟกทอเรียลของ 5 หรือ 1*2*3*4*5 (120)

=FACT(1.9)

แฟกทอเรียลของจำนวนเต็มของ 1.9 (1)

=FACT(0)

แฟกทอเรียลของ 0 (1)

=FACT(-1)

ตัวเลขติดลบส่งผลให้เกิดค่าความผิดพลาด (#NUM!)

=FACT(1)

แฟกทอเรียลของ 1 (1)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×