EXP (ฟังก์ชัน EXP)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่า e ยกกำลังด้วยตัวเลขที่ระบุ โดยค่าคงที่ e เท่ากับ 2.71828182845904 ซึ่งเป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

ไวยากรณ์

EXP(number)

number     คือเลขชี้กำลังที่นำไปใช้ยกกำลังค่าฐาน e

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการคำนวณกำลังของฐานอื่นๆ ให้ใช้ตัวดำเนินการเลขชี้กำลัง (^)

  • EXP คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน LN ซึ่งเป็นลอการิทึมธรรมชาติของ number

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=EXP(1)

ค่าโดยประมาณของ e (2.718282)

=EXP(2)

ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ e ยกกำลัง 2 (7.389056)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×