EVEN (ฟังก์ชัน EVEN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นเลขคู่ที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อประมวลผลสิ่งของที่ต้องอยู่เป็นคู่ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ลังใบหนึ่งบรรจุสิ่งของได้หนึ่งหรือสองแถว และลังจะเต็มก็ต่อเมื่อจำนวนสิ่งของ (ที่ปัดเศษของจำนวนสิ่งของขึ้นเป็นจำนวนคู่ที่ใกล้ที่สุด) มีปริมาตรเท่ากับความจุของลังพอดี

ไวยากรณ์

EVEN(number)

number     คือค่าที่จะปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่า number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EVEN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • number จะถูกปัดเศษขึ้นให้ห่างออกจากศูนย์โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของ number ถ้า number เป็นจำนวนเต็มเลขคู่อยู่แล้ว ก็จะไม่มีการปัดเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=EVEN(1.5)

ปัด 1.5 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด (2)

=EVEN(3)

ปัด 3 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด (4)

=EVEN(2)

ปัด 2 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด (2)

=EVEN(-1)

ปัด -1 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด (-2)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×