CUBERANKEDMEMBER (ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ไวยากรณ์

CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, [caption])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • connection    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์

  • Set_expression    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของนิพจน์ชุด เช่น "{[รายการ1].children}" Set_expression อาจเป็นฟังก์ชัน CUBESET หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชัน CUBESET ก็ได้

  • Rank    (ต้องระบุ) ค่าจำนวนเต็มที่ระบุค่าสูงสุดที่จะส่งกลับ ถ้าอันดับมีค่าเป็น 1 จะส่งกลับค่าสูงสุด แต่ถ้าอันดับมีค่าเป็น 2 จะส่งกลับค่าสูงสุดอันดับที่สองเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการส่งกลับ 5 ค่าสูงสุด ให้ใช้ CUBERANKEDMEMBER ห้าครั้ง โดยระบุอันดับต่างกันตั้งแต่อันดับ 1 ถึง 5 ในแต่ละครั้ง

  • Caption    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความที่แสดงในเซลล์แทนคำอธิบายภาพ ถ้ามีการกำหนดคำอธิบายภาพจากคิวบ์

ข้อสังเกต

  • เมื่อฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์นั้นชั่วคราวก่อนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมด

  • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อสมุดงานที่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงาน CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด

  • CUBERANKEDMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A เมื่อไวยากรณ์ของ set_expression ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อชุดมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่มีมิติแตกต่างจากสมาชิกอื่น

ตัวอย่าง

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",$D$4,1,"Top Month")

=CUBERANKEDMEMBER("Sales",CUBESET("Sales","Summer","[2004].[June]","[2004].[July]","[2004].[August]"),3,"Top Month")

เคล็ดลับ  เมื่อต้องการส่งกลับค่า n ที่ต่ำสุด ให้ใช้อาร์กิวเมนต์ sort_order และ sort_by ของฟังก์ชัน CUBESET เพื่อย้อนกลับลำดับของชุดให้ค่าบนสุดในชุดที่เรียงลำดับคือค่าที่ต่ำสุด ตัวอย่างเช่น CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4,1) จะส่งกลับสมาชิกสุดท้าย CUBERANKEDMEMBER ("การขาย", $D$4, 2) จะส่งกลับสมาชิกถัดจากสมาชิกสุดท้ายต่อไปเรื่อยๆ

นำไปใช้กับ: Excel 2016 for Mac, Excel 2007, Excel 2016 Preview, Excel Starter, Excel 2010, Excel Online, Excel 2013, Excel for Mac 2011ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา