CRITBINOM (ฟังก์ชัน CRITBINOM)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสม (cumulative binomial distribution) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CRITBNOM ในการกำหนดจำนวนสูงสุดของชิ้นส่วนที่บกพร่องจากสายการผลิตที่ยอมรับได้โดยไม่ปฏิเสธสินค้าทั้งล็อต

ไวยากรณ์

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

Trials     คือจำนวนของการทดลองแบบ Bernoulli

Probability_s     คือความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จของการทดลองแต่ละครั้ง

alpha     คือค่าเกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าการทดลองไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า trials < 0 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability_s < 0 หรือ probability_s > 1 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha < 0 หรือ alpha > 1 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

trials

Probability_s

Alpha

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

6

0.5

0.75

=CRITBINOM([trials],[probability_s],[alpha])

ค่าที่น้อยที่สุดซึ่งการแจกแจงแบบทวินามสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ (4)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×