COSH (ฟังก์ชัน COSH)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

COSH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ ที่คุณต้องการหาไฮเพอร์โบลิกโคไซน์

ข้อสังเกต

สูตรสำหรับไฮเพอร์โบลิกโคไซน์คือ

สมการ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=COSH(4)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของ 4 (27.30823)

=COSH(EXP(1))

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของฐานลอการิทึมธรรมชาติ (7.610125)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×