CHIDIST (ฟังก์ชัน CHIDIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-squared Distribution) การแจกแจง γ2 นั้นสัมพันธ์กับการทดสอบ γ2 ให้ใช้การทดสอบ γ2 ในการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการสังเกตและค่าที่คาดหมาย ตัวอย่างเช่น การทดลองทางพันธุกรรมอาจสมมติฐานว่าพืชรุ่นถัดไปจะมีชุดสีหนึ่งๆ การเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการสังเกตกับค่าที่คาดหมายจะทำให้คุณทราบว่าสมมติฐานของคุณถูกต้องหรือไม่

ไวยากรณ์

CHIDIST(x,degrees_freedom)

X     คือค่าที่ต้องการประเมินหาการแจกแจง

degrees_freedom     คือจำนวนขององศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHIDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน CHIDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom ไม่เป็นจำนวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า degrees_freedom < 1 หรือ degrees_freedom ≥ 10^10 ฟังก์ชัน CHIDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน CHIDIST จะถูกคำนวณเป็น CHIDIST = P(X>x) โดยที่ x คือตัวแปรสุ่ม γ2

ตัวอย่าง

x

degrees_freedom

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

18.307

10%

=CHIDIST([x],[degrees_freedom])

ความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.050001)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×