BETADIST (ฟังก์ชัน BETADIST)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม ฟังก์ชันแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสมจะใช้ทั่วไปในการศึกษาเปอร์เซ็นต์ความแปรผันของบางสิ่งในกลุ่มตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของวันที่ผู้คนใช้ในการดูโทรทัศน์ เป็นต้น

ไวยากรณ์

BETADIST(x,alpha,beta,A,B)

X     คือค่าระหว่าง A และ B ที่ใช้ในการประเมินฟังก์ชัน

Alpha     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

Beta     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

A     คือขอบต่ำสุดในช่วงของ x (ใส่หรือไม่ก็ได้)

B     คือขอบเขตบนในช่วงของ x ที่ใส่หรือไม่ก็ได้

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < A, x > B หรือ A = B ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณไม่ใส่ค่าสำหรับ A และ B ฟังก์ชัน BETADIST จะใช้การแจกแจงแบบเบต้าสะสมมาตรฐาน ดังนั้น A = 0 และ B = 1

ตัวอย่าง

X

Alpha

Beta

A

B

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2

8

10

1

3

=BETADIST([X],[Alpha],[Beta],[A],[B])

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสมสำหรับพารามิเตอร์ (0.685470581)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×