Add-in

ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อโหลดหรือยกเลิกการโหลด Add-in ที่มีอยู่ใน Microsoft Office Excel หลังจากโหลด Add-in แล้ว โปรแกรม Add-in และคำสั่งของโปรแกรมจะพร้อมใช้งานในแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม วิเคราะห์

Add-in ที่มีอยู่     แสดงรายการ Add-in ที่มีอยู่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อโหลด Add-in และทำให้คำสั่งและคุณลักษณะของ Add-in พร้อมใช้งานบนแท็บ Add-in ใน Excel เมื่อต้องการยกเลิกการโหลด Add-in และเมื่อต้องการเพิ่มที่ว่างบนหน่วยความจำ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การยกเลิกการโหลด Add-in ไม่ใช่การลบ Add-in จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

คำอธิบายของ Add-in ที่เลือกจะถูกแสดงในส่วนล่างของกล่องโต้ตอบ Add-in

เรียกดู     คลิกปุ่มนี้เพื่อระบุตำแหน่งของโปรแกรม Add-in ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ Add-In จะแสดงเฉพาะรายการ Add-in ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ \Program Files\Microsoft Office\OFFICE12\Library (รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อย)

Automation     คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการ COM Add-in (Component Object Model Add-in) ทั้งหมดที่สามารถโหลดลงใน Excel ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×