Add callouts, captions, or lines to your SmartArt graphic

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArtคุณอาจต้องการเพิ่มข้อความคำอธิบาย หรือชี้บางในกราฟิก SmartArt คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยการเพิ่มคำบรรยายหรือคำอธิบายภาพรูปร่างหรือรายการที่ มีหัวลูกศร

เพิ่มคำบรรยายหรือคำอธิบายภาพรูปร่าง

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดการวางจำหน่าย Office 2007

เพิ่มเส้นที่ มีหัวลูกศร

Excel

 1. คลิกสเปรดชีตที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพเมื่อต้องการ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 3. ภายใต้คำบรรยาย คลิกรูปร่างที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางรูปร่าง

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ พิมพ์ในรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกภาพนิ่งที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพเมื่อต้องการ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 3. ภายใต้คำบรรยาย คลิกรูปร่างที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางรูปร่าง

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ พิมพ์ในรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพการ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ คลิก รูปร่าง

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 3. ภายใต้คำบรรยาย คลิกรูปร่างที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางรูปร่าง

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ พิมพ์ในรูปร่าง

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเส้นที่ มีหัวลูกศร

คุณกำลังใช้โปรแกรมใดการวางจำหน่าย Office 2007

Excel

Excel

 1. คลิกสเปรดชีตที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นที่ มีหัวลูกศรเพื่อ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ คลิก รูปร่าง

  แท็บแทรกของ Excel

 3. ภายใต้เส้น คลิกบรรทัดที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางเส้น

  เมื่อต้องการวาดเส้นตรง ให้คลิก เส้น รูปปุ่ม แล้วลากเพื่อวาดเส้น

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหัวลูกศร เลือกบรรทัด จากนั้น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกเส้น

 5. ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลักษณะลูกศรที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างลักษณะลูกศรแบบกำหนดเอง ให้คลิก ลูกศรเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกภาพนิ่งที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นที่ มีหัวลูกศรเพื่อ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปวาด ให้คลิก รูปร่าง

  แท็บหน้าแรกของ PowerPoint

 3. ภายใต้เส้น คลิกบรรทัดที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางเส้น

  เมื่อต้องการวาดเส้นตรง ให้คลิก เส้น รูปปุ่ม แล้วลากเพื่อวาดเส้น

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหัวลูกศร เลือกบรรทัด จากนั้น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกเส้น

 5. ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลักษณะลูกศรที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างลักษณะลูกศรแบบกำหนดเอง ให้คลิก ลูกศรเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นเพื่อ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ คลิก รูปร่าง

  แท็บ แทรก ใน Outlook

 3. ภายใต้เส้น คลิกบรรทัดที่คุณต้อง คลิกที่ใดก็ได้ในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากนั้น ลากเพื่อวาด และวางเส้น

  เมื่อต้องการวาดเส้นตรง ให้คลิก เส้น รูปปุ่ม แล้วลากเพื่อวาดเส้น

  เมื่อต้องการจำกัดเส้นที่มุม 15 องศาจากจุดเริ่มต้น ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลาก

 4. เมื่อต้องการเพิ่มหัวลูกศร เลือกบรรทัด จากนั้น ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด หรือรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกเส้น

 5. ชี้ไปที่ ลูกศร แล้วคลิกลักษณะลูกศรที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการสร้างลักษณะลูกศรแบบกำหนดเอง ให้คลิก ลูกศรเพิ่มเติม แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×