AVEDEV (ฟังก์ชัน AVEDEV)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า AVEDEV เป็นตัววัดความแปรผันในชุดข้อมูล

ไวยากรณ์

AVEDEV(number1,number2, ...)

number1, number2, ...     คืออาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือคอลัมน์ว่าง ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้นหรือส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ค่าศูนย์จะถูกนำมาคำนวณด้วย

  • สมการสำหรับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยคือ

    สมการ

AVEDEV จะได้รับผลกระทบจากหน่วยวัดในข้อมูลป้อนเข้า

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

4

5

6

7

5

4

3

=AVEDEV([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

ค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจำนวนต่างๆ จากค่าเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด (1.020408)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×