ASIN (ฟังก์ชัน ASIN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ (หรือไซน์ผกผัน) ของตัวเลขที่ระบุ ซึ่งอาร์กไซน์คือมุมที่มีค่าไซน์เป็น number ดังนั้นจึงแสดงค่ามุมส่งกลับในรูปเรเดียนอยู่ในช่วง -pi/2 ถึง pi/2

ไวยากรณ์

ASIN(number)

number     คือไซน์ของมุมที่คุณต้องการและต้องมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการแสดงอาร์กไซน์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI() หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ASIN(-0.5)

อาร์กไซน์ของ -0.5 ในรูปเรเดียน, -pi/6 (-0.5236)

=ASIN(-0.5)*180/PI()

อาร์กไซน์ของ -0.5 ในรูปองศา (-30)

=DEGREES(ASIN(-0.5))

อาร์กไซน์ของ -0.5 ในรูปองศา (-30)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×