ACOSH (ฟังก์ชัน ACOSH)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของจำนวนที่ระบุ จำนวน ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1 ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันคือค่าที่ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์เป็น number ดังนั้น ACOSH(COSH(number)) จึงเท่ากับ number

ไวยากรณ์

ACOSH(number)

number     คือจำนวนจริงใดๆ ที่มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ACOSH(1)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 1 (0)

=ACOSH(10)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 10 (2.993223)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×