แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ PowerPoint 2007

วิธีใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายไว้ในหัวข้อวิธีใช้นี้กล่าวถึงรูปแบบแป้นพิมพ์แบบ U.S. โดยที่ปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์แบบอื่นอาจจะไม่ตรงกับปุ่มบนแป้นพิมพ์แบบ U.S. ทั้งหมด

สำหรับการใช้แป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดปุ่มสองปุ่มหรือมากกว่าในขณะเดียวกัน ปุ่มที่ต้องกดจะแยกจากกันด้วยเครื่องหมายบวก (+) สำหรับการใช้แป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดปุ่มหนึ่งปุ่มแล้วตามด้วยอีกปุ่มในทันที ปุ่มที่ต้องกดจะแยกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้จะจัดให้มีการเข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมด หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้อื่นๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับไปมาระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปที่หน้าแรกของ PowerPoint

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่ถัดไปหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ รวมทั้ง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนหัวข้อ

TAB

เลือกข้อความที่ซ่อนอยู่อันก่อนหน้าหรือการเชื่อมโยงหลายมิติ

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำ แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER

กลับไปสู่หัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ไปข้างหน้ายังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นลงเล็กน้อยตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นลงในระยะที่มากกว่าตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ โดยหน้าต่างวิธีใช้ต้องมีโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (คลิกในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำครั้งสุดท้าย (ปุ่ม หยุด )

ESC

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู )

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 จากนั้นให้กด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสภาพการเชื่อมต่อ คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6 (จนกระทั่งโฟกัสอยู่ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ), TAB, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความลงในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

ในสารบัญในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้าตามลำดับ

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

การใช้งาน Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน

แสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สลับไปที่หน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้านี้

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

คืนขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หลังจากที่คุณขยายใหญ่สุด

CTRL+F5

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้ากด F6 แล้วไม่มีการแสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด ALT เพื่อวางโฟกัสบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน Ribbon คือส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ที่ใช้แทนที่เมนูและแถบเครื่องมือต่างๆ ด้วยการรวมคำสั่งทั้งหมดที่ต้องการเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

F6

ย้ายจากบานหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปที่หน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้านี้

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ย้าย (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ให้ใช้แป้นลูกศรในการย้ายหน้าต่าง และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F7

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ให้กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างเล็กสุดเป็นไอคอน (ใช้ได้กับโปรแกรม Microsoft Office บางโปรแกรมเท่านั้น)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปมาในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

เลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

เลื่อนไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

เลื่อนไปที่ท้ายกล่องข้อความ

CTRL+END

เลื่อนไปที่ต้นกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ใน Microsoft Office PowerPoint เมื่อต้องการย้ายไปยังชื่อเรื่องหรือตัวยึดเนื้อความถัดไป ถ้าตัวยึดเนื้อความเป็นตัวยึดตัวสุดท้ายบนภาพนิ่ง จะมีการแทรกภาพนิ่งใหม่ซึ่งมีเค้าโครงภาพนิ่งเหมือนกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ครั้งล่าสุด

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CTRL+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

CTRL+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ครั้งล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปมาและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ที่อยู่ข้างหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวที่อยู่ข้างหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างสุดของตาราง

TAB ที่ท้ายแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก เคลื่อนย้ายระหว่างตัวเลือกที่ระบุในกลุ่มตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เมื่อมองเห็นเมนูหรือเมนูย่อย ให้เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อย

HOME, END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

PAGE UP, PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนหรือด้านล่างของรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

HOME, END

ปิดบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR, C

เปิดคลิปบอร์ด

ALT+H, F, O

เข้าถึงและใช้สมาร์ทแท็ก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้ามีสมาร์ทแท็กอยู่มากกว่าหนึ่ง จะสลับไปยังสมาร์ทแท็กถัดไป และแสดงเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็กนั้น

ALT+SHIFT+F10

เลือกรายการถัดไปบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรลง

เลือกรายการก่อนหน้าบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรขึ้น

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ENTER

ปิดเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็ก

ESC

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้มีการแจ้งให้ทราบด้วยเสียงทุกครั้งที่สมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น เมื่อต้องการได้ยินเสียงแจ้งให้ทราบ คุณต้องมีการ์ดเสียง นอกจากนี้คุณยังต้องติดตั้ง Microsoft Office Sounds บนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเช่นกัน

 • ถ้าคุณสามารถเข้าถึง World Wide Web คุณสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds ได้จากเว็บไซต์ Microsoft Office Online หลังจากคุณติดตั้งแฟ้มเสียงแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้ใน Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ Microsoft Office Word 2007

  1. กด ALT+F สำหรับ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วกดอักษร I สำหรับ ตัวเลือก โปรแกรม

  2. กด A เพื่อเลื่อนไปยัง ขั้นสูง หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงเพื่อค้นหา

  3. ภายใต้หัวข้อ ทั่วไป ในประเภท ขั้นสูง ให้กด ALT+F เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง กด TAB จนกว่าจะไปถึงปุ่ม ตกลง แล้วจึงกด ENTER

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่านี้จะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนเสียง

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดพิกเซลทีละหนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับขนาด ให้กด ESC

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ แล้วย้ายไปที่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในรายการดังกล่าว

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดใช้งานอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ อักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการลงไปได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังต้นรายการ

HOME

ย้ายไปยังท้ายรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังต้นรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังท้ายรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ไปที่โฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม

ALT+1

ปุ่ม เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ รูปปุ่ม : เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือขึ้นไปหนึ่งระดับจากโฟลเดอร์ที่เปิดใช้งานอยู่

ALT+2

ปุ่ม ลบ รูปปุ่ม : ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก

ALT+3 หรือ DELETE

ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม : สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ALT+4

ปุ่ม มุมมอง รูปปุ่ม : สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน

ALT+5

ปุ่ม เครื่องมือ : แสดงเมนู เครื่องมือ

ALT+L

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

ฟื้นฟูรายการแฟ้ม

F5

การเลื่อนไปยังรายการต่างๆ ใน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่

เข้าถึงทุกคำสั่งได้ด้วยการกดปุ่มเพียงสองสามครั้ง

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นบนแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน ตัวอย่างต่อไปนี้นำมาจาก Microsoft Office Word

  Ribbon ที่มีเคล็ดลับการแป้นพิมพ์ถูกแสดงอยู่

  รูปข้างบนนี้นำมาจาก การฝึกอบรมผ่าน Microsoft Office Online

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์บนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้

 3. เคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก ใช้งานอยู่แล้วคุณกด N แท็บ แทรก จะแสดงขึ้นพร้อมกับเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มบนแท็บนั้น

 4. กดตัวอักษรไปเรื่อยๆ จนกว่าจะกดอักษรคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณจะต้องกดอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งนั้นเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ALT+H, F, S จะพาคุณไปยังกล่องรายการ ขนาด ในกลุ่ม แบบอักษร

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับ Ribbon ก็คือ การย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่งคุณพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้ได้ให้วิธีการบางอย่างในการย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานแป้นการเข้าถึง

ALT หรือ F10 กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งอีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสาร และยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ขยับไปทางซ้ายหรือขวาไปยังอีกแท็บของ Ribbon ตามลำดับ

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ แล้วลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัดสำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ขยับลง ขึ้น ซ้าย หรือขวา ในรายการต่างๆ บน Ribbon ตามลำดับ

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย และลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

เรียกวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ใดเกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก หัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมจะแสดงขึ้นแทนที่)

F1

งานทั่วไปใน Microsoft Office PowerPoint

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

ย้ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับระหว่างแท็บ ภาพนิ่ง และ เค้าร่าง ในบานหน้าต่างเค้าร่างและภาพนิ่งในมุมมองปกติ

CTRL+SHIFT+TAB

ทำงานในเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

เลื่อนย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลื่อนย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และ อักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้ว N แล้ว S แล้ว H เพื่อเลือก รูปร่าง

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเคลื่อนย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกรูปร่างที่คุณเลือก

แทรกกล่อง

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N

 2. กด TAB เพื่อไปที่ กล่องข้อความ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N แล้วตามด้วย J เพื่อเลือก วัตถุ

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามวัตถุต่างๆ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกวัตถุที่คุณต้องการ

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้ว N แล้ว W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะ อักษรศิลป์ ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดปุ่ม TAB เพื่อไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งมือจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้ บานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอักษรศิลป์ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วกด CTRL+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่ต้องการยกเลิก แล้วกด CTRL+SHIFT+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือก รูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณได้คัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ

 3. กดปุ่ม TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปวาง

 4. กด CTRL+SHIFT+V

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกไปจนถึงท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกไปจนถึงต้นคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกข้อความภายในวัตถุ)

ESC

เลือกวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ ภาพนิ่ง )

เลือกภาพนิ่งทั้งหมด

CTRL+A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง)

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ เค้าร่าง )

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ลบทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+BACKSPACE

ลบทางขวาหนึ่งอักขระ

DELETE

ลบทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+DELETE

ตัดวัตถุที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำสุดท้าย

CTRL+Z

ทำการกระทำสุดท้ายซ้ำ

CTRL+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

เคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

เลื่อนลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปยังท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปยังท้ายกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปยังต้นกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปยังชื่อเรื่องหรือตัวยึดเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นตัวยึดตัวสุดท้ายบนภาพนิ่ง จะเป็นการแทรกภาพนิ่งใหม่ที่มีเค้าโครงภาพนิ่งเหมือนกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ย้ายเพื่อทำซ้ำการ ค้นหา ครั้งสุดท้าย

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ และการทำงานบนตาราง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ท้ายแถวสุดท้าย

แก้ไขวัตถุที่เชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 1. กด SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. กดลูกศรลงเพื่อเลือก วัตถุแผ่นงาน แล้วเลือก แก้ไข

จัดรูปแบบและจัดแนวอักขระและย่อหน้า

เปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+<

ใช้รูปแบบอักขระ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+T

เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

SHIFT+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

CTRL+SPACEBAR

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

CTRL+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

เรียกใช้งานนำเสนอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ขณะเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในโหมด เต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่เริ่มต้น

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังภาพนิ่งถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN ลูกศรขวา ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังภาพนิ่งก่อนหน้า

P, PAGE UP ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังหมายเลขภาพนิ่ง

ตัวเลข +ENTER

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป ถ้าภาพนิ่งถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์ในการนำเสนอขณะฝึกซ้อม

M

กลับไปยังภาพนิ่งแรก

1+ENTER

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนตัวชี้ให้เป็นปากกา

Ctrl+P

แสดงตัวชี้ที่ซ่อนอยู่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนตัวชี้ให้เป็นลูกศร

Ctrl+A

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

Ctrl+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

Ctrl+U

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติแรกหรือถัดไปบนภาพนิ่ง

TAB

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนภาพนิ่ง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ที่การเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER ขณะที่การเชื่อมโยงหลายมิติถูกเลือกอยู่

เคล็ดลับ: ในระหว่างการนำเสนอ คุณสามารถกด F1 เพื่อดูรายการตัวควบคุมต่างๆ ได้

เรียกดูงานนำเสนอบนเว็บ

แป้นต่อไปนี้มีไว้สำหรับเรียกดูงานนำเสนอบนเว็บของคุณใน Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

TAB

เลื่อนไปข้างหลังผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ที่การเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป

SPACEBAR

ไปที่ภาพนิ่งก่อนหน้า

BACKSPACE

ใช้คุณลักษณะบานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดใช้บานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

ALT, J, D, A จากนั้นให้กด P

ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูตามบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการเดี่ยวหรือกลุ่ม

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มดังกล่าว

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกของกลุ่มที่โฟกัสทั้งหมด

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกส่วนที่เลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างสิ่งที่เลือกระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB 

ยุบกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่เก็บไว้ และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องใช้ Add-in บริษัทอื่น เช่น Shortcut Manager for PowerPoint จาก OfficeOne Add-Ins for PowerPoint

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×