แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Outlook 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด ที่อยู่ด้านบนสุดของหัวข้อ แล้วกด ENTER จากนั้นให้กด CTRL+P

หมายเหตุ: Outlook ไม่มีตัวเลือกในการดัดแปลงหรือกำหนดคีย์ลัดด้วยตนเอง อ้างอิง บทความ TechCenter นี้สำหรับตัวเลือกอื่นๆ

กระบวนการทั่วไป

การนำทางพื้นฐาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สลับไปยังเมล

CTRL+1

สลับไปยังปฏิทิน

CTRL+2

สลับไปยังที่ติดต่อ

CTRL+3

สลับไปยังงาน

CTRL+4

สลับไปยังบันทึกย่อ

CTRL+5

สลับไปยังรายการโฟลเดอร์ใน บานหน้าต่างนำทาง

CTRL+6

สลับไปยังทางลัด

CTRL+7

สลับไปยังข้อความถัดไป (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค

สลับไปยังข้อความก่อนหน้า (พร้อมกับเปิดข้อความ)

CTRL+เครื่องหมายจุลภาค

ย้ายระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง หน้าต่างหลักของ Outlook บานหน้าต่างการอ่าน และ แถบรายการที่ต้องทำ

CTRL+SHIFT+TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ

TAB

ย้ายระหว่างหน้าต่าง Outlook บานหน้าต่างที่มีขนาดเล็กกว่าใน บานหน้าต่างนำทางบานหน้าต่างการอ่าน และส่วนต่างๆ ใน แถบรายการที่ต้องทำ และแสดงแป้นพิมพ์ลัดใน Ribbon ของ Outlook

F6

ย้ายบรรทัดส่วนหัวข้อความใน บานหน้าต่างนำทาง หรือข้อความที่เปิดอยู่

CTRL+TAB

ย้ายไปมาภายใน บานหน้าต่างนำทาง

แป้นลูกศร

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

ไปยังกล่อง ค้นหา

F3 หรือ CTRL+E

ใน บานหน้าต่างการอ่านให้ไปที่ข้อความก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+จุลภาค หรือ ALT+PAGE UP

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าลงผ่านข้อความ

SPACEBAR

ใน บานหน้าต่างการอ่าน เลื่อนหน้าขึ้นผ่านข้อความ

SHIFT+SPACEBAR

ยุบ หรือขยายกลุ่มในรายการข้อความอีเมล

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

กลับไปยังมุมมองก่อนหน้าในหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+B หรือ ALT+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าสู่มุมมองถัดไปในบานหน้าต่างหลักของ Outlook

ALT+ลูกศรขวา

เลือก แถบข้อมูลและแสดงเมนูคำสั่ง (ถ้ามี)

CTRL+SHIFT+W

การค้นหา

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ค้นหาข้อความหรือรายการอื่น

CTRL+E

ล้างผลลัพธ์การค้นหา

ESC

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจดหมายทั้งหมดรายการปฏิทินทั้งหมด หรือรายการที่ติดต่อทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณอยู่ใน

CTRL+ALT+A

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

ค้นหาข้อความภายในรายการเปิดอยู่

F4

ค้นหาและแทนที่ข้อความ สัญลักษณ์ หรือคำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่ง ทำงานใน บานหน้าต่างการอ่าน บนรายการที่เปิดอยู่

CTRL+H

ขยายการค้นหาเพื่อรวมรายการจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

CTRL+ALT+K

ขยายการค้นหาให้รวมโฟลเดอร์ย่อย

CTRL+ALT+Z

ค่าสถานะ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน เพื่อกำหนดค่าสถานะ

CTRL+SHIFT+G

ประเภทสี

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ลบประเภทที่เลือกออกจากรายการในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี

ALT+D

สร้างรายการหรือแฟ้ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สร้างการนัดหมาย

CTRL+SHIFT+A

สร้างที่ติดต่อ

CTRL+SHIFT+C

สร้างรายการติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

สร้างโทรสาร

CTRL+SHIFT+X

สร้างโฟลเดอร์

CTRL+SHIFT+E

สร้างรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+SHIFT+J

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+M

สร้างบันทึกย่อ

CTRL+SHIFT+N

สร้างเอกสาร Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

ติดประกาศที่โฟลเดอร์นี้

CTRL+SHIFT+S

ประกาศการตอบกลับในโฟลเดอร์นี้

CTRL+T

สร้างโฟลเดอร์การค้นหา

CTRL+SHIFT+P

สร้างงาน

CTRL+SHIFT+K

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+U

กระบวนการในรายการทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

บันทึก (ยกเว้นในงาน)

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

บันทึกแล้วปิด (ยกเว้นในจดหมาย)

ALT+S

บันทึกเป็น (ในจดหมายเท่านั้น)

F12

เลิกทำ

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

ลบรายการ

CTRL+D

พิมพ์

CTRL+P

คัดลอกรายการ

CTRL+SHIFT+Y

ย้ายรายการ

CTRL+SHIFT+V

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ตรวจการสะกด

F7

ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งหรือประกาศหรือเชิญทั้งหมด

ALT+S

เปิดใช้งานการแก้ไขในเขตข้อมูล (ยกเว้นในจดหมายหรือมุมมองไอคอน)

F2

จัดข้อความชิดซ้าย

CTRL+L

จัดข้อความกึ่งกลาง

CTRL+E

จัดข้อความชิดขวา

CTRL+R

อีเมล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

สลับไปยัง กล่องจดหมายเข้า

CTRL+SHIFT+I

สลับไปยัง กล่องจดหมายออก

CTRL+SHIFT+O

เลือกบัญชีผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ส่งข้อความ

CTRL + TAB (ที่ มีโฟกัสในกล่องถึง ), จากนั้นกด TAB ไปปุ่มบัญชีผู้ใช้

ตรวจสอบชื่อ

CTRL+K

ส่ง

ALT+S

ตอบกลับข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับข้อความทั้งหมด

CTRL+SHIFT+R

ตอบกลับโดยใช้การเรียกประชุม

CTRL+ALT+R

ส่งต่อข้อความ

CTRL+F

ทำเครื่องหมายข้อความว่าไม่ใช่อีเมลขยะ

CTRL+ ALT+J

แสดงเนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อก (ในข้อความ)

CTRL+SHIFT+I

ติดประกาศที่โฟลเดอร์

CTRL+ SHIFT+S

ใช้ัลักษณะปกติ

CTRL+SHIFT+N

ตรวสอบข้อความใหม่

CTRL+M หรือ F9

ไปยังข้อความก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังข้อความถัดไป

ลูกศรลง

สร้างข้อความ (เมื่ออยู่ในจดหมาย)

CTRL+N

สร้างข้อความ (จากมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+M

เปิดข้อความที่ได้รับ

CTRL+O

ลบและละเว้นการสนทนา

CTRL+DELETE

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

เพิ่มค่าสถานะอย่างเร่งด่วนให้ข้อความที่ยังไม่ได้เปิด

INSERT

แสดงกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าสถานะเพื่อตามงาน

CTRL+SHIFT+G

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

CTRL+Q

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

CTRL+U

เปิดเคล็ดลับจดหมายในข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+W

ค้นหาหรือแทนที่

F4

ค้นหาถัดไป

SHIFT+F4

ส่ง

CTRL+ENTER

พิมพ์

CTRL+P

ส่งต่อ

CTRL+F

ส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+ALT+F

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

ALT+ENTER

สร้างข้อความมัลติมีเดีย

CTRL+SHIFT+U

สร้างข้อความ

CTRL+SHIFT+T

ทำเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+M

ล้างเครื่องหมายสำหรับการดาวน์โหลด

CTRL+ALT+U

แสดงความคืบหน้าของส่ง/รับ

CTRL+B (เมื่อกำลังดำเนินการส่ง/รับ)

ปฏิทิน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างการนัดหมาย (เมื่ออยู่ในปฏิทิน)

CTRL+N

สร้างการนัดหมาย (ในมุมมอง Outlook ใดก็ได้)

CTRL+SHIFT+A

สร้างการเรียกประชุม

CTRL+SHIFT+Q

ส่งต่อการนัดหมายหรือการประชุม

CTRL+F

ตอบกลับการเรียกประชุมด้วยข้อความ

CTRL+R

ตอบกลับผู้รับการเรียกประชุมทั้งหมดด้วยข้อความ

CTRL+SHIFT+R

แสดงวันในปฏิทิน 10 วัน

ALT+0

แสดงวันในปฏิทิน 1 วัน

ALT+1

แสดงวันในปฏิทิน 2 วัน

ALT+2

แสดงวันในปฏิทิน 3 วัน

ALT+3

แสดงวันในปฏิทิน 4 วัน

ALT+4

แสดงวันในปฏิทิน 5 วัน

ALT+5

แสดงวันในปฏิทิน 6 วัน

ALT+6

แสดงวันในปฏิทิน 7 วัน

ALT+7

แสดงวันในปฏิทิน 8 วัน

ALT+8

แสดงวันในปฏิทิน 9 วัน

ALT+9

ไปยังวันที่

CTRL+G

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+= หรือ CTRL+ALT+4

ไปยังวันถัดไป

CTRL+ลูกศรขวา

สลับไปยังสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังเดือนถัดไป

ALT+PAGE DOWN

ไปยังวันก่อนหน้า

CTRL+ลูกศรซ้าย

ไปยังสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังเดือนก่อนหน้า

ALT+PAGE UP

ไปยังจุดเริ่มต้นของสัปดาห์

ALT+HOME

ไปยังจุดสิ้นสุดของสัปดาห์

ALT+END

สลับไปยังมุมมองทั้งสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ หรือ CTRL+ALT+3

สลับไปยังมุมมองวันทำงาน

CTRL+ALT+2

ไปยังการนัดหมายก่อนหน้า

CTRL+จุลภาค หรือ CTRL+SHIFT+จุลภาค

ไปยังการนัดหมายถัดไป

CTRL+มหัพภาค หรือ CTRL+SHIFT+มหัพภาค

ตั้งค่ากิจวัตรสำหรับการนัดหมายที่เปิดอยู่หรือการประชุม

CTRL+G

ดูเพิ่มเติมภายใต้มุมมอง มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนในปฏิทิน และตัวนำทางวันที่

ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เรียกเลขหมายใหม่

CTRL+SHIFT+D

ค้นหาที่ติดต่อหรือรายการอื่น (การค้นหา)

F3 หรือ CTRL+E

ใส่ชื่อในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

F11

ในบัตรหรือนามบัตรมุมมองของที่ติดต่อ ไปยังติดต่อแรกซึ่งเริ่มต้น ด้วยตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจง

SHIFT+ตัวอักษร

เลือกที่ติดต่อทั้งหมด

CTRL+A

สร้างข้อความที่ใช้ติดต่อที่เลือกเป็นชื่อเรื่อง

CTRL+F

สร้างรายการบันทึกประจำวันสำหรับที่ติดต่อที่เลือก

CTRL+J

สร้างที่ติดต่อ (เมื่ออยู่ในที่ติดต่อ)

CTRL+N

สร้างที่ติดต่อ (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+C

เปิดฟอร์มติดต่อที่ใช้ติดต่อที่เลือก

CTRL+O

สร้างรายการติดต่อ

CTRL+SHIFT+L

พิมพ์

CTRL+P

อัปเดตรายการของสมาชิกรายการที่ติดต่อ

F5

ไปยังโฟลเดอร์อื่น

CTRL+Y

เปิดสมุดรายชื่อ

CTRL+SHIFT+B

ใช้ การค้นหาขั้นสูง

CTRL+SHIFT+F

ในที่ติดต่อที่เปิด ให้เปิดที่ติดต่อถัดไปในรายชื่อ

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายมหัพภาค

ค้นหาที่ติดต่อ

F11

ปิดที่ติดต่อ

ESC

ส่งโทรสารไปยังที่ติดต่อที่เลือกไว้

CTRL+SHIFT+X

เปิดกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบที่อยู่

ALT+D

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 1

ALT+SHIFT+1

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 2

ALT+SHIFT+2

ในฟอร์มที่ติดต่อ ภายใต้ อินเทอร์เน็ต ให้แสดงข้อมูล อีเมล 3

ALT+SHIFT+3

ในกล่องโต้ตอบ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดรายการ เพิ่ม

ALT+A

เลือกข้อความในกล่องป้ายชื่อ เมื่อเขตข้อมูลที่มีกำหนดป้ายชื่อถูกเลือกไว้

ALT+B

เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มรูปภาพของบัตร

ALT+C

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของกล่องแก้ไข

ALT+E

เลือกกล่อง เขตข้อมูล

ALT+F

เลือกรายการแบบหล่นลงของ จัดแนวรูป

ALT+G

เลือกชุดแบบสีสำหรับพื้นหลัง

ALT+K แล้วกด ENTER

เลือกรายการแบบหล่นลง เค้าโครง

ALT+L

เอาเขตข้อมูลที่เลือกออกจากกล่อง เขตข้อมูล

ALT+R

งาน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงหรือซ่อน แถบรายการที่ต้องทำ

ALT+F2

ยอมรับการร้องของาน

ALT+C

ปฏิเสธการร้องของาน

ALT+D

ค้นหางานหรือรายการอื่น

CTRL+E

เปิดกล่องโต้ตอบ ไปยังโฟลเดอร์

CTRL+Y

สร้างงาน (เมื่ออยู่ในงาน)

CTRL+N

สร้างงาน (จากมุมมอง Outlook ใดๆ)

CTRL+SHIFT+K

เปิดรายการที่เลือก

CTRL+O

พิมพ์รายการที่เลือก

CTRL+P

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ลบรายการที่เลือก

CTRL+D

ส่งต่องานเป็นสิ่งที่แนบ

CTRL+F

สร้างการร้องของาน

CTRL+SHIFT+ALT+U

สลับระหว่าง บานหน้าต่างนำทาง รายการ งาน และ แถบรายการที่ต้องทำ

TAB หรือ SHIFT+TAB

เปิดรายการที่เลือกเป็นรายการบันทึกประจำวัน

CTRL+J

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตั้งค่าสถานะรายการหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

INSERT

การจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แสดงเมนู รูปแบบ

ALT+O

แสดงกล่องโต้ตอบ แบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

สลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (ขณะข้อความถูกเลือก)

SHIFT+F3

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

เพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

CTRL+SHIFT+L

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

เพิ่มการเยื้อง

CTRL+T

ลดการเยื้อง

CTRL+SHIFT+T

จัดชิดซ้าย

CTRL+L

จัดกึ่งกลาง

CTRL+E

ขีดเส้นใต้

CTRL+U

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+] หรือ CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+[ หรือ CTRL+SHIFT+<

ตัด

CTRL+X หรือ SHIFT+DELETE

คัดลอก

CTRL+C หรือ CTRL+INSERT

หมายเหตุ: CTRL + INSERT ไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างการอ่าน

วาง

CTRL+V หรือ SHIFT+INSERT

ล้างการจัดรูปแบบ

CTRL+SHIFT+Z หรือ CTRL+SPACEBAR

ลบคำถัดไป

CTRL+SHIFT+H

ยืดย่อหน้าให้พอดีระหว่างระยะขอบ

CTRL+SHIFT+J

ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

จัดย่อหน้าชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

เพิ่มข้อมูลเว็บไปยังรายการ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

แก้ไข URL ในเนื้อความของรายการ

กด CTRL ค้างไว้ จากนั้น คลิก

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

การพิมพ์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

เปิดแท็บ พิมพ์ ในมุมมอง Backstage

กด ALT+F แล้วกด P

เมื่อต้องการพิมพ์รายการจากหน้าต่างที่เปิดอยู่

ALT+F กด P กด F แล้วกด 1

เปิด ตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+S หรือ ALT+U

เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด I

เมื่อต้องการ กำหนดลักษณะการพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด L

เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกการพิมพ์

ALT+F กด P แล้วกด R

ส่ง/รับ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับกลุ่ม ส่ง/รับ ที่กำหนดไว้ทั้งหมดพร้อมกับเลือก ให้รวมกลุ่มนี้ใน ส่ง/รับ (F9) โดยการรวมนี้สามารถรวมถึงส่วนหัว รายการทั้งหมด โฟลเดอร์ที่ระบุ รายการที่มีขนาดน้อยกว่าขนาดที่ระบุ หรือการรวมตามที่คุณกำหนด

F9

เริ่ม ส่ง/รับ สำหรับโฟลเดอร์ปัจจุบันเพื่อรับรายการทั้งหมด (ส่วนหัว รายการ และสิ่งที่แนบต่างๆ)

SHIFT+F9

เริ่ม ส่ง/รับ

CTRL+M

กำหนดกลุ่ม ส่ง/รับ

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิด Visual Basic Editor

ALT+F11

แมโคร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เล่นแมโคร

ALT+F8

ฟอร์ม

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

สร้างฟอร์ม Office InfoPath

คลิกโฟลเดอร์ InfoPath แล้วกด CTRL+N

เลือกแบบฟอร์ม Microsoft InfoPath

CTRL+SHIFT+ALT+T

ด้านบนของเพจ

มุมมอง

มุมมองตาราง

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เปิดรายการ

ENTER

เลือกรายการทั้งหมด

CTRL+A

ไปยังรายการที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ไปยังรายการที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

ขยายหรือลดรายการที่เลือกครั้งละหนึ่งรายการ

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง ตามต้องการ

ไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าโดยไม่ขยายการเลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ลูกศรลง ตามต้องการ

เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขณะที่กลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ขยายกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรขวา

ยุบกลุ่มที่เลือกกลุ่มเดียว

ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรก

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้าย

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

มุมมองวัน/สัปดาห์/เดือนบนปฏิทิน

ทั้งสามมุมมอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

มุมมองจาก 1 วันถึง 9 วัน

ALT+แป้นสำหรับหมายเลขของวัน

แสดง 10 วัน

ALT+0 (ศูนย์)

สลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ALT+เครื่องหมายลบ

สลับไปยังมุมมองเดือน

ALT+=

ย้ายระหว่าง ปฏิทินแผ่นจดงาน และ รายการโฟลเดอร์

CTRL+TAB หรือ F6

เลือกการนัดหมายก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ไปยังวันก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

ไปยังวันถัดไป

ลูกศรขวา

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองวัน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกเวลาที่เริ่มวันทำงานของคุณ

HOME

เลือกเวลาที่สิ้นสุดวันทำงานของคุณ

END

เลือกช่วงของเวลาก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกช่วงของเวลาถัดไป

ลูกศรลง

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

PAGE UP

เลือกช่วงของเวลาที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

PAGE DOWN

ขยายหรือลดเวลาที่เลือก

SHIFT+ ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ ลูกศรลง

ย้ายการนัดหมายขึ้นหรือลง

เคอร์เซอร์อยู่ในการนัดหมาย ALT + ลูกศรขึ้นหรือ ALT + ลูกศรลง

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการนัดหมาย

วางเคอร์เซอร์ไว้ในการนัดหมาย ALT + SHIFT + ลูกศรขึ้นหรือ ALT + SHIFT + ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

ย้ายรายการที่เลือกไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

มุมมองสัปดาห์

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ไปยังเวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

HOME

ไปยังเวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงานสำหรับวันที่เลือก

END

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าขึ้นไปในวันที่เลือก

PAGE UP

ไปยังมุมมองหนึ่งหน้าลงไปในวันที่เลือก

PAGE DOWN

เปลี่ยนระยะเวลาของช่วงเวลาที่เลือก

SHIFT+ลูกศรซ้าย, SHIFT+ลูกศรขวา, SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง หรือใช้ SHIFT+HOME หรือ SHIFT+END ก็ได้

มุมมองเดือน

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ไปยังวันแรกของสัปดาห์

HOME

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

PAGE UP

ไปยังวันเดียวกันของสัปดาห์ในสัปดาห์ถัดไป

PAGE DOWN

ตัวนำทางวันที่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+HOME

ไปยังวันสุดท้ายของสัปดาห์ปัจจุบัน

ALT+END

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ก่อนหน้า

ALT+ลูกศรขึ้น

ไปยังวันเดียวกันในสัปดาห์ถัดไป

ALT+ลูกศรลง

มุมมองนามบัตรหรือมุมมองบัตรที่อยู่

การใช้งานทั่วไป

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกบัตรใบที่ต้องการในรายการ

ตัวอักษรของชื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวที่ใช้เข้าแฟ้มบัตรหรือชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เรียงลำดับบัตร

เลือกบัตรใบก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกบัตรใบถัดไป

ลูกศรลง

เลือกบัตรใบแรกในรายการ

HOME

เลือกบัตรใบสุดท้ายในรายการ

END

เลือกบัตรใบแรกในหน้าปัจจุบัน

PAGE UP

เลือกบัตรใบแรกในหน้าถัดไป

PAGE DOWN

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกบัตรใบที่ใกล้ที่สุดในคอลัมน์ก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกบัตรที่ใช้งานอยู่

CTRL+SPACEBAR

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าและยกเลิกการเลือกบัตรหลังจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปและยกเลิกการเลือกบัตรก่อนจุดเริ่มต้น

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบก่อนหน้าโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบถัดไปโดยไม่คำนึงถึงจุดเริ่มต้น

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในรายการ

SHIFT+HOME

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในรายการ

SHIFT+END

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบแรกในหน้าก่อนหน้า

SHIFT+PAGE UP

ขยายการเลือกไปยังบัตรใบสุดท้ายในหน้าสุดท้าย

SHIFT+PAGE DOWN

ย้ายระหว่างเขตข้อมูลในบัตรใบที่เปิด

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลและตัวควบคุมก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ปิดบัตรที่ใช้งานอยู่

ENTER

ย้ายระหว่างอักขระในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการใช้แป้นต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเขตข้อมูลในบัตรแล้ว เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเมื่อบัตรถูกเลือก ให้คลิกที่เขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เพิ่มบรรทัดลงในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ENTER

เลื่อนไปที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด

HOME

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE UP

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

PAGE DOWN

ย้ายไปยังบรรทัดก่อนหน้าในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังบรรทัดถัดไปในเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปยังอักขระก่อนหน้าในเขตข้อมูล

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังอักขระถัดไปในเขตข้อมูล

ลูกศรขวา

มุมมองเส้นเวลา (งานหรือบันทึกรายวัน)

เมื่อรายการถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

เลือกรายการก่อนหน้า

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ติดกันหลายๆ รายการ

SHIFT+ลูกศรซ้าย หรือ SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกรายการที่ไม่อยู่ติดกันหลายๆ รายการ

CTRL+ลูกศรซ้าย+SPACEBAR หรือ CTRL+ลูกศรขวา+SPACEBAR

เปิดรายการที่เลือก

ENTER

เลือกรายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่ม

HOME

เลือกรายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่ม

END

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการแรกบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการแรกในกลุ่มการ

CTRL+HOME

แสดง (โดยไม่เลือก) รายการสุดท้ายบนไทม์ไลน์ (ถ้าไม่ได้จัดกลุ่มรายการ) หรือรายการสุดท้ายในกลุ่มการ

CTRL+END

เมื่อกลุ่มถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ขยายกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรขวา

ยุบกลุ่ม

ENTER หรือ ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มถัดไป

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มแรกบนเส้นเวลา

HOME

เลือกกลุ่มสุดท้ายบนเส้นเวลา

END

เลือกรายการแรกในกลุ่มที่ถูกขยายบนหน้าจอ หรือรายการแรกที่อยู่นอกจอทางด้านขวา

ลูกศรขวา

เมื่อหน่วยเวลาบนมาตราส่วนเวลาที่ใช้สำหรับวันต่างๆ ถูกเลือกอยู่

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ให้กด

ย้ายกลับไปเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปข้างหน้าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับช่วงเวลาที่แสดงอยู่บนมาตราส่วนเวลา

ลูกศรขวา

สลับกันระหว่างมุมมองที่ใช้งานอยู่ แถบรายการที่ต้องทำ การค้นหา โฟลเดอร์บันทึกประจำวัน และกลับสู่มุมมองที่ใช้งานอยู่

TAB และ SHIFT+TAB

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×