แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Office Word

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิงถึงรูปแบบแป้นพิมพ์แบบอเมริกัน แป้นบนรูปแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนแป้นพิมพ์แบบอเมริกันทีเดียว

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดแป้นสองแป้นหรือมากกว่านั้นพร้อมๆ กัน แป้นที่กดจะถูกแยกโดยเครื่องหมายบวก (+) ในวิธีใช้ Microsoft Office Word 2007 สำหรับแป้นพิมพ์ลัดซึ่งคุณกดหนึ่งแป้นและกดอีกแป้นหนึ่งตามทันที แป้นที่กดจะถูกแยกโดยจุลภาค (,)

เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กดแป้น TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กดแป้น ENTER จากนั้นกด CTRL+P

ในบทความนี้

พื้นฐาน Microsoft Office

การเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ใน Office Fluent Ribbon

การอ้างอิงแบบด่วนสำหรับ Microsoft Office Word

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

พื้นฐาน Microsoft Office

แสดงและการใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่หลังจากคุณขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

ALT+F5

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจจำเป็นต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพบนหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

ใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบ เช่น ค้นหาและแทนที่ ซึ่งสนับสนุนลักษณะการทำงานดังกล่าวนี้

ALT+F6

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

แท็บ

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ 

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ 

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ อักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้

ALT+ลูกศรลง

เลือกตัวเลือกจากรายการแบบหล่นลง

อักษรตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

Esc

เรียกใช้คำสั่งที่เลือกไว้

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นช่องว่างที่คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางซ้าย

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งอักขระไปทางขวา

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางซ้าย

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือไม่เลือกหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

ใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด

CTRL+F12 หรือ CTRL+O

แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ รูปปุ่ม

Alt+1

ปุ่ม เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ ปุ่มเอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่หนึ่งระดับ

Alt+2

ปุ่ม ลบ รูปปุ่ม ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือก

DELETE

ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่

Alt+4

ปุ่ม มุมมอง Button image สลับไปมาระหว่างมุมมองโฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งาน

Alt+5

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ 

TAB

เปิดรายการ มองหาใน

F4 หรือ ALT+I

ปรับปรุงรายการแฟ้ม

F5

เลิกทำและทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ยกเลิกการกระทำ

Esc

เลิกทำการกระทำ

CTRL+Z

ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ

CTRL+Y

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงานและแกลเลอรี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจากบานหน้าต่างงานหนึ่งไปยังอีกบานหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 อีกครั้งหนึ่ง)

F6

เมื่อเมนูใช้งานอยู่ ให้ย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน (คุณอาจต้องกด CTRL+TAB อีกครั้งหนึ่ง)

CTRL+TAB

เมื่อบานหน้าต่างงานนั้นใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงาน

TAB หรือ SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งชุดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR

ดำเนินการการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายในแกลเลอรี

HOME หรือ END

เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงในที่เก็บรายการแกลเลอรีที่เลือก

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

เลือกบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด CTRL+SPACEBAR

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด แล้วกด ENTER

ย้ายบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด CTRL+SPACEBAR

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ย้าย แล้วกด ENTER

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. กด F6 เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน ถ้าจำเป็น

 2. กด CTRL+SPACEBAR

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ขนาด แล้วกด ENTER

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน แล้วกด ENTER

เข้าถึงและใช้สมาร์ทแท็ก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

SHIFT+F10

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็กหรือสำหรับปุ่มตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม หรือปุ่มตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ถ้ามีสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่งปรากฏอยู่ ให้สลับไปยังสมาร์ทแท็กถัดไปแล้วแสดงเมนูหรือข้อความของสมาร์ทแท็ก

ALT+SHIFT+F10

เลือกรายการถัดไปบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรลง

เลือกรายการก่อนหน้าบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ลูกศรขึ้น

ดำเนินการการกระทำสำหรับรายการที่เลือกบนเมนูสมาร์ทแท็ก

ENTER

ปิดเมนูหรือข้อความสมาร์ทแท็ก

Esc

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถขอให้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อใดก็ตามที่สมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น ถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงเตือน คุณต้องมีการ์ดเสียง นอกจากนี้ คุณยังต้องมี Microsoft Office Sounds ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ถ้าคุณสามารถเข้าถึง World Wide Web คุณจะสามารถดาวน์โหลด Microsoft Office Sounds ได้จากเว็บไซต์ Microsoft Office Online หลังจากที่คุณติดตั้งแฟ้มเสียงแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้ใน Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ Microsoft Office Word 2007

  1. กด ALT+F เพื่อเปิดเมนูภายใต้ ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วกด I เพื่อเปิด ตัวเลือกโปรแกรม

  2. กด A เพื่อเลือก ขั้นสูง แล้วกด TAB เพื่อย้ายไปยัง ตัวเลือกขั้นสูงในการทำงานกับโปรแกรม

  3. กด ALT+S สองครั้งเพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ให้ผลตอบสนองพร้อมเสียง ซึ่งอยู่ภายใต้ ทั่วไป แล้วกด SPACEBAR

  4. กด TAB ซ้ำเพื่อเลือก ตกลง แล้วกด ENTER

   หมายเหตุ  เมื่อคุณเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลต่อโปรแกรม Office ทั้งหมดที่สนับสนุนการใช้งานเสียง

ด้านบนของหน้า

การเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ใน Office Fluent Ribbon

เข้าถึงทุกๆ คำสั่งได้เพียงกดแป้นไม่กี่แป้น

หมายเหตุ  Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

แป้นพิมพ์ลัดจัดให้มีวิธีใช้คำสั่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดแป้นเพียงสองสามแป้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดใดของโปรแกรม คำสั่งทุกคำสั่งใน Office Word 2007 สามารถเข้าถึงได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถเข้าถึงคำสั่งส่วนใหญ่ได้โดยใช้แป้นพิมพ์สองถึงห้าแป้นพิมพ์ เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองปัจจุบัน

  Ribbon ที่มีเคล็ดลับการแป้นพิมพ์ถูกแสดงอยู่

  รูปข้างบนนี้ถูกตัดทอนมาจาก การฝึกอบรมทาง Microsoft Office Online

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์เหนือคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้

 3. คุณอาจสังเกตเห็นเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกดตัวอักษรตัวใด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก เปิดใช้งานอยู่และคุณกด I แท็บ แทรก จะแสดงขึ้นพร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ ที่อยู่บนแท็บดังกล่าว

 4. กดตัวอักษรต่างๆ ต่อไปจนกระทั่งคุณกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นอันดับแรก

  หมายเหตุ  เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการอยู่และซ่อนเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์ ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับโปรแกรมที่มีคุณลักษณะ Office Fluent Ribbon ก็คือ การย้ายโฟกัสไปตามแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกระทั่งคุณพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงบางวิธีการในการย้ายโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกแท็บที่เปิดใช้งานอยู่ของ Ribbon แล้วเรียกใช้แป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10 กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งอีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสารแล้วยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ย้ายไปยังแท็บอื่นของ Ribbon

F10 เพื่อเลือกแท็บที่เปิดใช้งานอยู่ แล้วลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัดสำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้ของหน้าต่าง

 • แท็บที่เปิดใช้งานอยู่ของ Ribbon

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าและข้างหลังตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

เลื่อนลง ขึ้น ซ้าย หรือขวาตามลำดับ ไปตามรายการต่างๆ บน Ribbon

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

เรียกดูวิธีใช้เกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะมีการแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมขึ้นมาแทน)

F1

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแบบด่วนสำหรับ Microsoft Office Word

งานทั่วไปใน Microsoft Office Word

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สร้างช่องว่างไม่แยก

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

สร้างยัติภังค์ไม่แยก

CTRL+ยัติภังค์

ทำอักษรตัวหนา

CTRL+B

ทำอักษรตัวเอียง

CTRL+I

ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้

CTRL+U

ลดขนาดแบบอักษรหนึ่งค่า

CTRL+SHIFT+<

เพิ่มขนาดแบบอักษรหนึ่งค่า

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดอักษร 1 พอยต์

CTRL+[

เพิ่มขนาดอักษร 1 พอยต์

CTRL+]

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระออก

CTRL+SPACEBAR

คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้

CTRL+C

ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้

CTRL+X

วางข้อความหรือวัตถุ

CTRL+V

การวางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

วางการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำซ้ำการกระทำล่าสุด

CTRL+Y

เปิดกล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

CTRL+SHIFT+G

การทำงานกับเอกสารและเว็บเพจ

สร้าง ดู และบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สร้างเอกสารใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกับเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารล่าสุด

CTRL+N

เปิดเอกสาร

CTRL+O

ปิดเอกสาร

CTRL+W

แยกหน้าต่างเอกสาร

ALT+CTRL+S

เอาการแยกหน้าต่างเอกสารออก

ALT+SHIFT+C

บันทึกเอกสาร

CTRL+S

ค้นหา แทนที่ และเรียกดูตลอดข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ค้นหาข้อความ การจัดรูปแบบ และรายการพิเศษ

Ctrl+F

ค้นหาซ้ำ (หลังจากปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่ )

ALT+CTRL+Y

แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะ และรายการพิเศษ

CTRL+H

ไปที่ หน้า ที่คั่นหน้า เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ

CTRL+G

สลับไปมาระหว่างสี่ตำแหน่งล่าสุดที่คุณได้ทำการแก้ไข

ALT+CTRL+Z

เปิดรายการของตัวเลือกเรียกดู กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นให้กด ENTER เพื่อเรียกดูเอกสารโดยใช้ตัวเลือกที่เลือก

ALT+CTRL+HOME

ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีการแก้ไขก่อนหน้า

CTRL+PAGE UP

ย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีการแก้ไขถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

สลับไปยังมุมมองอื่น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ALT+CTRL+P

สลับไปยังมุมมองเค้าร่าง

ALT+CTRL+O

สลับไปยังมุมมองแบบร่าง

ALT+CTRL+N

มุมมองเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลื่อนระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

ลดระดับเป็นเนื้อความ

CTRL+SHIFT+N

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด

ALT+SHIFT+A

ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ

แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนแป้นตัวเลข

แสดงบรรทัดแรกของเนื้อความ หรือเนื้อความทั้งหมด

ALT+SHIFT+L

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดที่มีลักษณะหัวเรื่อง 1

ALT+SHIFT+1

แสดงหัวเรื่องทั้งหมดจนถึงหัวเรื่อง n

ALT+SHIFT+n

แทรกอักขระแท็บ

CTRL+TAB

พิมพ์และแสดงตัวอย่างเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

พิมพ์เอกสาร

Ctrl+P

สลับไปที่หรือสลับออกจากแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ALT+CTRL+I

ย้ายไปรอบๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย

แป้นลูกศร

ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างแรกเมื่อย่อ

CTRL+HOME

ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างสุดท้ายเมื่อย่อ

CTRL+END

ตรวจทานเอกสาร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกข้อคิดเห็น

ALT+CTRL+M

เปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง

CTRL+SHIFT+E

ปิดบานหน้าต่างการตรวจทาน ถ้าเปิดอยู่

ALT+SHIFT+C

มุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ  ตัวอ่านหน้าจอบางรุ่นอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับมุมมองการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร

HOME

ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

END

ไปที่หน้า n

n, ENTER

ออกจากมุมมองเค้าโครงการอ่าน

Esc

อ้างอิง เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ

ALT+SHIFT+O

ทำเครื่องหมายรายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย (ข้อมูลอ้างอิง)

ALT+SHIFT+I

ทำเครื่องหมายรายการดัชนี

ALT+SHIFT+X

แทรกเชิงอรรถ

ALT+CTRL+F

แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

ALT+CTRL+D

ทำงานกับเว็บเพจ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

ย้อนกลับไปหนึ่งเพจ

ALT+ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้าหนึ่งเพจ

ALT+ลูกศรขวา

ฟื้นฟู

F9

แก้ไขและย้ายข้อความและกราฟิก

การลบข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำไปทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบไปทางขวาหนึ่งอักขระ

DELETE

ลบหนึ่งคำไปทางขวา

CTRL+DELETE

ตัดข้อความที่เลือกไปยัง Office คลิปบอร์ด

CTRL+X

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ตัดไปไว้ยังที่เก็บชั่วคราว

CTRL+F3

คัดลอกและย้ายข้อความและกราฟิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิด Office คลิปบอร์ด

กด ALT+H เพื่อย้ายไปยังแท็บ หน้าแรก แล้วกด F,O

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด

CTRL+X

วางการเพิ่มล่าสุดลงใน Office คลิปบอร์ด

CTRL+V

ย้ายข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

F2 (จากนั้นย้ายเคอร์เซอร์ แล้วกด ENTER)

คัดลอกข้อความหรือกราฟิกหนึ่งครั้ง

SHIFT+F2 (จากนั้นให้ย้ายเคอร์เซอร์แล้วกด ENTER)

ขณะที่มีการเลือกข้อความหรือวัตถุ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ สร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่

ALT+F3

ขณะที่มีการเลือกแบบเอกสารสำเร็จรูป เช่น กราฟิก SmartArt  ให้แสดงเมนูทางลัดที่เกี่ยวข้องกับแบบเอกสารดังกล่าว

SHIFT+F10

ตัดไปไว้ยังที่เก็บชั่วคราว .

CTRL+F3

วางเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

CTRL+SHIFT+F3

คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร

ALT+SHIFT+R

แทรกอักขระพิเศษ

เมื่อต้องการแทรก

ให้กด

เขตข้อมูล

CTRL+F9

ตัวแบ่งบรรทัด

SHIFT+ENTER

ตัวแบ่งหน้า

CTRL+ENTER

ตัวแบ่งคอลัมน์

CTRL+SHIFT+ENTER

เส้นประยาว

ALT+CTRL+เครื่องหมายลบ

เส้นประสั้น

CTRL+เครื่องหมายลบ

ยัติภังค์เผื่อเลือก

CTRL+ยัติภังค์

ยัติภังค์ไม่แยก

CTRL+SHIFT+HYPHEN

ช่องว่างไม่แยก

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

ALT+CTRL+C

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ALT+CTRL+R

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

ALT+CTRL+T

จุดไข่ปลา

ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดเดี่ยว

CTRL+`(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), `(เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดเดี่ยว

CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), ' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศเปิดคู่

CTRL+` (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

เครื่องหมายอัญประกาศปิดคู่

CTRL+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว), SHIFT+' (เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว)

รายการข้อความอัตโนมัติ

ENTER (หลังจากที่คุณพิมพ์อักขระสองสามอักขระแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอ ปรากฏ

แทรกอักขระโดยใช้โค้ดอักขระ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกอักขระ Unicode สำหรับโค้ดอักขระ Unicode (เลขฐานสิบหก) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร (สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร) ให้พิมพ์ 20AC จากนั้นให้กด ALT ค้างไว้แล้วกดs X

โค้ดอักขระ ALT+X

ค้นหาโค้ดอักขระ Unicode สำหรับอักขระที่เลือก

ALT+X

แทรกอักขระ ANSI สำหรับโค้ดอักขระ ANSI (ทศนิยม) ที่ระบุ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร ให้กด ALT ค้างไว้แล้วกด 0128 บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

ALT+โค้ดอักขระ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เลือกข้อความและกราฟิก

เลือกข้อความโดยกด SHIFT ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

ขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดโหมดขยาย

F8

เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด

F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เพิ่มขนาดของส่วนที่เลือก

F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อๆ ไป)

ลดขนาดของส่วนที่เลือก

SHIFT+F8

ปิดโหมดขยาย

Esc

ขยายส่วนที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นย่อหน้า

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายส่วนที่เลือกลงไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นไปหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE UP

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

CTRL+SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกเพื่อรวมทั้งเอกสาร

CTRL+A

เลือกกลุ่มข้อความแนวตั้ง

CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

ขยายส่วนที่เลือกไปยังตำแหน่งที่ระบุในเอกสาร

F8+แป้นลูกศร กดแป้น ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกข้อความและกราฟิกในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกเนื้อหาของเซลล์ถัดไป

แท็บ

เลือกเนื้อหาของเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกัน

กด SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรซ้ำๆ กัน

เลือกคอลัมน์

ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ด้านบนหรือด้านล่างของคอลัมน์ จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • กด SHIFT+ALT+PAGE DOWN เพื่อเลือกคอลัมน์จากบนลงล่าง

 • กด SHIFT+ALT+PAGE UP เพื่อเลือกคอลัมน์จากล่างขึ้นบน

ขยายส่วนที่เลือก (หรือบล็อก)

CTRL+SHIFT+F8 แล้วใช้แป้นลูกศร กด ESC เพื่อยกเลิกโหมดการเลือก

เลือกทั้งตาราง

ALT+5 บนแป้นตัวเลข (โดยที่ NUM LOCK ถูกปิดอยู่)

ย้ายไปตามส่วนต่างๆ ในเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการย้าย

ให้กด

ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ไปทางซ้ายหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

SHIFT+TAB

ไปทางขวาหนึ่งเซลล์ (ในตาราง)

แท็บ

ขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ไปยังจุดสิ้นสุดบรรทัด

END

ไปยังจุดเริ่มต้นบรรทัด

HOME

ไปยังด้านบนของหน้าต่าง

ALT+CTRL+PAGE UP

ไปยังจุดสิ้นสุดหน้าต่าง

ALT+CTRL+PAGE DOWN

ขึ้นหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE UP

ลงหนึ่งหน้าจอ (การเลื่อน)

PAGE DOWN

ไปยังด้านบนของหน้าถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

ไปยังด้านบนของหน้าก่อนหน้านี้

CTRL+PAGE UP

ไปยังจุดสิ้นสุดเอกสาร

CTRL+END

ไปยังจุดเริ่มต้นเอกสาร

CTRL+HOME

ไปยังการตรวจทานก่อนหน้า

SHIFT+F5

หลังจากที่คุณเปิดเอกสาร ให้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังทำงานอยู่เมื่อเอกสารถูกปิดครั้งล่าสุด

SHIFT+F5

ย้ายไปรอบๆ ในตาราง

เมื่อต้องการย้าย

ให้กด

ไปยังเซลล์ถัดไปในแถว

แท็บ

ไปยังเซลล์ก่อนหน้าในแถว

SHIFT+TAB

ไปยังเซลล์แรกในแถว

ALT+HOME

ไปยังเซลล์สุดท้ายในแถว

ALT+END

ไปยังเซลล์แรกในคอลัมน์

ALT+PAGE UP

ไปยังเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์

ALT+PAGE DOWN

ไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ขึ้นหนึ่งแถว

ALT+SHIFT+UP ARROW

ลงหนึ่งแถว

ALT+SHIFT+ ลูกศรลง

แทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง

เมื่อต้องการแทรก

ให้กด

ย่อหน้าใหม่ในเซลล์

ENTER

อักขระแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

จัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

คัดลอกการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ

CTRL+SHIFT+C

นำการจัดรูปแบบที่คัดลอกไปใช้กับข้อความ

CTRL+SHIFT+V

เปลี่ยนหรือปรับขนาดตัวอักษร

หมายเหตุ  แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ไม่ทำงานในโหมดการอ่านแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+<

เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1 พอยต์

CTRL+]

ลดขนาดแบบอักษรลง 1 พอยต์

CTRL+[

นำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบตัวอักษร

CTRL+D

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร

SHIFT+F3

จัดรูปแบบอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

CTRL+SHIFT+A

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง

CTRL+SHIFT+W

ข้อความขีดเส้นใต้คู่

CTRL+SHIFT+D

นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้

CTRL+SHIFT+H

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก

CTRL+SHIFT+K

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก

CTRL+SPACEBAR

เปลี่ยนส่วนที่เลือกเป็นแบบอักษรสัญลักษณ์

CTRL+SHIFT+Q

แสดงและคัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา

CTRL+SHIFT+* (เครื่องหมายดอกจันบนแป้นพิมพ์ตัวเลขไม่ทำงาน)

ตรวจทานการจัดรูปแบบข้อความ

SHIFT+F1 (แล้วคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ระยะบรรทัดแบบบรรทัดเดี่ยว

CTRL+1

ระยะบรรทัดแบบ 2 เท่า

CTRL+2

ตั้งค่าระยะบรรทัด 1.5 เท่า

CTRL+5

เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดก่อนย่อหน้าออก

CTRL+0 (ศูนย์)

จัดย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดแนวกึ่งกลางและชิดซ้าย

CTRL+E

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดเต็มแนวและชิดซ้าย

CTRL+J

สลับย่อหน้าระหว่างการจัดชิดขวาและชิดซ้าย

CTRL+R

จัดย่อหน้าชิดซ้าย

CTRL+L

เยื้องย่อหน้าจากซ้าย

CTRL+M

เอาการเยื้องย่อหน้าจากซ้ายออก

CTRL+SHIFT+M

สร้างกั้นหน้าลอย

CTRL+T

ลดกั้นหน้าลอย

CTRL+SHIFT+T

เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก

CTRL+Q

นำลักษณะย่อหน้าไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ

CTRL+SHIFT+S

เปิดบานหน้าต่างงาน ลักษณะ

ALT+CTRL+SHIFT+S

เริ่มการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ALT+CTRL+K

นำลักษณะปกติไปใช้

CTRL+SHIFT+N

นำลักษณะหัวเรื่อง 1 ไปใช้

ALT+CTRL+1

นำลักษณะหัวเรื่อง 2 ไปใช้

ALT+CTRL+2

นำลักษณะหัวเรื่อง 3 ไปใช้

ALT+CTRL+3

ปิดบานหน้าต่างงานลักษณะ

 1. ถ้าไม่ได้มีการเลือกบานหน้าต่างงาน ลักษณะ ให้กด F6 เพื่อเลือกบานหน้าต่างงานดังกล่าว

 2. กด CTRL+SPACEBAR

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก ปิด จากนั้นให้กด ENTER

แทรกและแก้ไขวัตถุ

แทรกออบเจค

 1. กด ALT, N, J แล้ว J เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วัตถุ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กดลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของวัตถุ แล้วกด ENTER เพื่อสร้างวัตถุ

  • กด CTRL+TAB เพื่อสลับไปยังแท็บ สร้างจากแฟ้ม แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มของวัตถุที่คุณต้องการจะแทรกหรือเรียกดูแฟ้มดังกล่าว

การแก้ไขวัตถุ

 1. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในตำแหน่งทางซ้ายของออบเจคในเอกสารของคุณ ให้เลือกออบเจคนั้นด้วยการกด SHIFT+ ลูกศรขวา

 2. กดแป้น SHIFT+F10

 3. กดแป้น TAB เพื่อไปยัง วัตถุ ชื่อวัตถุ ให้กด ENTER แล้วกด ENTER อีกครั้ง

แทรกกราฟิก SmartArt

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้ว M เพื่อเลือก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกชนิดกราฟิกที่คุณต้องการ

 3. กด TAB จากนั้นให้กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกราฟิกที่คุณต้องการแทรก

 4. กด ENTER

แทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้ว W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ จากนั้นให้กด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. กด TAB แล้วกด ENTER

จดหมายเวียนและเขตข้อมูล

ดำเนินการจดหมายเวียน

หมายเหตุ  คุณต้องอยู่บนแท็บ การส่งจดหมาย เพื่อใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน

ALT+SHIFT+K

ผสานเอกสาร

ALT+SHIFT+N

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

ALT+SHIFT+M

แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน

ALT+SHIFT+E

แทรกเขตข้อมูลผสาน

ALT+SHIFT+F

ทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกเขตข้อมูล DATE

ALT+SHIFT+D

แทรกเขตข้อมูล LISTNUM

ALT+CTRL+L

แทรกเขตข้อมูล PAGE

ALT+SHIFT+P

แทรกเขตข้อมูล TIME

ALT+SHIFT+T

แทรกเขตข้อมูลว่าง

CTRL+F9

ปรับปรุงข้อมูลที่เชื่อมต่อในเอกสารต้นฉบับของ Microsoft Office Word

CTRL+SHIFT+F7

ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก

F9

ยกเลิกเชื่อมโยงเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลที่เลือกและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

SHIFT+F9

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้นทั้งหมด

ALT+F9

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ALT+SHIFT+F9

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+F11

ล็อกเขตข้อมูล

CTRL+F11

ปลดล็อกเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F11

แถบภาษา

การรับรู้ลายมือเขียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับระหว่างภาษาหรือรูปแบบแป้นพิมพ์

ALT ซ้าย +SHIFT

แสดงรายการของทางเลือกการแก้ไข

รูปปุ่ม+C

เปิดหรือปิดลายมือเขียน

รูปปุ่ม+H

เปิดหรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (IME) บนแป้นพิมพ์ 101

ALT+~

เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนแป้นพิมพ์ 101

ALT ขวา

เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนแป้นพิมพ์ 101

CTRL+SPACEBAR

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถเลือกการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันเพื่อสลับไปมาระหว่างภาษาหรือรูปแบบแป้นพิมพ์ต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูง เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแป้นพิมพ์ขั้นสูง ให้คลิกขวาที่แถบ ภาษา แล้วคลิก การตั้งค่า ภายใต้ การกำหนดลักษณะ ให้คลิก การตั้งค่าแป้นพิมพ์

 • ในแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ แป้นโลโก้ของ Windows รูปปุ่ม จะพร้อมใช้งานที่แถวล่างสุดของแป้นพิมพ์

ด้านบนของหน้า

การอ้างอิงแป้นฟังก์ชัน

แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เรียกวิธีใช้หรือเยี่ยมชม Microsoft Office Online

F1

ย้ายข้อความหรือกราฟิก

F2

ทำการกระทำล่าสุดซ้ำอีกครั้ง

F4

เลือกคำสั่ง ไปที่ (แท็บ หน้าแรก)

F5

ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป

F6

เลือกคำสั่ง การสะกด (แท็บ ตรวจทาน)

F7

ขยายส่วนที่เลือก

F8

ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือก

F9

แสดงเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์

F10

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

F11

เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

F12

SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เริ่มวิธีใช้แบบคอนเท็กซ์-เซนซิทีฟหรือเปิดเผยการจัดรูปแบบ

SHIFT+F1

คัดลอกข้อความ

SHIFT+F2

เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษร

SHIFT+F3

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา หรือ ไปที่

SHIFT+F4

ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

SHIFT+F5

ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า (หลังจากกด F6)

SHIFT+F6

เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (แท็บ ตรวจทาน กลุ่ม การพิสูจน์อักษร)

SHIFT+F7

ย่อขนาดส่วนที่เลือก

SHIFT+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ของโค้ดเขตข้อมูลนั้น

SHIFT+F9

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+F11

เลือกคำสั่ง บันทึก (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

SHIFT+F12

CTRL+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

CTRL+F2

ตัดไปยังที่เก็บชั่วคราว

CTRL+F3

ปิดหน้าต่าง

CTRL+F4

ไปที่หน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

แทรกเขตข้อมูลว่าง

CTRL+F9

ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด

CTRL+F10

ล็อกเขตข้อมูล

CTRL+F11

เลือกคำสั่ง เปิด (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกเนื้อหาของที่เก็บชั่วคราว

CTRL+SHIFT+F3

แก้ไขที่คั่นหน้า

CTRL+SHIFT+F5

ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

ปรับปรุงข้อมูลที่เชื่อมโยงในเอกสารต้นฉบับของ Office Word 2007

CTRL+SHIFT+F7

ขยายส่วนที่เลือกหรือบล็อก

CTRL+SHIFT+F8 แล้วกดแป้นลูกศร

ยกเลิกการเชื่อมโยงเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F9

ปลดล็อกเขตข้อมูล

CTRL+SHIFT+F11

เลือกคำสั่ง พิมพ์ (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

CTRL+SHIFT+F12

ALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปที่เขตข้อมูลถัดไป

ALT+F1

สร้าง แบบเอกสารสำเร็จรูป ใหม่

ALT+F3

จบการทำงาน Office Word 2007

ALT+F4

คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรม

ALT+F5

ย้ายจากกล่องโต้ตอบที่เปิดไว้กลับไปยังเอกสาร สำหรับกล่องโต้ตอบเช่น ค้นหาและแทนที่ ที่สนับสนุนลักษณะการทำงานนี้

ALT+F6

ค้นหาการสะกดผิดหรือการผิดหลักไวยากรณ์ถัดไป

ALT+F7

เรียกใช้แมโคร

ALT+F8

สลับระหว่างโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์เขตข้อมูลทั้งหมด

ALT+F9

ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้ใหญ่สุด

ALT+F10

แสดงโค้ดของ Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

ALT+SHIFT+F1

เลือกคำสั่ง บันทึก (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

ALT+SHIFT+F2

แสดงบานหน้าต่างงาน การค้นคว้า

ALT+SHIFT+F7

เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ALT+SHIFT+F9

แสดงเมนูหรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+แป้นฟังก์ชัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft

CTRL+ALT+F1

เลือกคำสั่ง เปิด (ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม)

CTRL+ALT+F2

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Word 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา