แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Access

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเข้าถึงคำสั่งหรือการดำเนินการที่ใช้บ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนต่อไปนี้จะแสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่ใน Microsoft Access 2010 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อย้ายโฟกัสไปยังเมนู คำสั่ง หรือตัวควบคุมโดยไม่ต้องใช้เมาส์ได้อีกด้วย

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

แป้นพิมพ์ลัดส่วนกลางของ Access

การเปิดฐานข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดฐานข้อมูลใหม่

CTRL+N

เปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่

CTRL+O

ออกจาก Access 2010

ALT+F4

การพิมพ์และการบันทึก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

พิมพ์วัตถุปัจจุบันหรือวัตถุที่เลือก

CTRL+P

เปิดกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

P หรือ CTRL+P

เปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

S

ยกเลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างเค้าโครง

C หรือ ESC

บันทึกวัตถุฐานข้อมูล

CTRL+S หรือ SHIFT+F12

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

F12

การใช้กล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องคำสั่งผสม

F4 หรือ ALT+ ลูกศรลง

ฟื้นฟูเนื้อหาของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมของเขตข้อมูลการค้นหา

F9

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายลงหนึ่งหน้า

PAGE DOWN

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้า

PAGE UP

ออกจากกล่องคำสั่งผสมหรือกล่องรายการ

TAB

การค้นหาและการแทนที่ข้อความหรือข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดแท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

CTRL+F

เปิดแท็บ แทนที่ ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

CTRL+H

ค้นหาการปรากฏครั้งถัดไปของข้อความที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อมีการปิดกล่องโต้ตอบแล้ว (มุมมองแผ่นข้อมูลและมุมมองฟอร์มเท่านั้น)

SHIFT+F4

การทำงานในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (พร้อมแสดงจุดแทรก) กับโหมดนำทางในแผ่นข้อมูล เมื่อกำลังทำงานอยู่ในฟอร์มหรือรายงาน ให้กด ESC เพื่อออกจากโหมดการนำทาง

F2

สลับไปยังแผ่นคุณสมบัติ (มุมมองออกแบบในฟอร์มและรายงานทั้งในฐานข้อมูลและโครงการ Access)

F4

สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F5

สลับระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหน้าต่าง (มุมมองออกแบบของแบบสอบถาม และหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง)

F6

วนรอบผ่านตารางเขตข้อมูล คุณสมบัติเขตข้อมูล บานหน้าต่างนำทาง แป้นพิมพ์ลัดในระบบเข้าถึงด้วยแป้นพิมพ์ ตัวควบคุมย่อ/ขยาย และแถบความปลอดภัย (มุมมองออกแบบของตาราง)

F6

เปิดกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง (หน้าต่างมุมมองออกแบบของฟอร์มและรายงาน)

F7

เปิด Visual Basic Editor จากคุณสมบัติที่เลือกในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

F7

สลับจาก Visual Basic Editor ไปยังมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงาน

SHIFT+F7 หรือ ALT+F11

การแก้ไขตัวควบคุมในมุมมองออกแบบของฟอร์มและรายงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกตัวควบคุมที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดตัวควบคุมที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่มุมบนซ้ายของส่วนที่เลือก

CTRL+V

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวา (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

ลูกศรขวา หรือ CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้าย (ยกเว้นตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าโครง)

ลูกศรซ้าย หรือ CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นด้านบน

ลูกศรขึ้น หรือ CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงด้านล่าง

ลูกศรลง หรือ CTRL+ ลูกศรลง

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก

SHIFT+ลูกศรลง

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง เค้าโครงทั้งหมดจะถูกปรับขนาด

SHIFT+ลูกศรขวา

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าใช้กับตัวควบคุมที่อยู่ในเค้าโครง เค้าโครงทั้งหมดจะถูกปรับขนาด

SHIFT+ลูกศรซ้าย

การดำเนินการกับหน้าต่าง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ฐานข้อมูล Microsoft Access 2010 จะแสดงเอกสารในแท็บ เมื่อต้องการใช้เอกสารในหน้าต่าง คลิกแท็บ แฟ้มแล้วคลิก ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน และภายใต้ ตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ให้คลิก หน้าต่างซ้อนกัน

หมายเหตุ: คุณจะต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกมีผลใช้งานได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับบานหน้าต่างนำทาง

F11

วนระหว่างหน้าต่างที่เปิดอยู่

CTRL+F6

คืนค่าหน้าต่างที่ถูกย่อเล็กสุดที่เลือกไว้เมื่อหน้าต่างทั้งหมดถูกย่อเล็กสุด

ENTER

เปิดใช้งานโหมดปรับขนาดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่เมื่อหน้าต่างไม่ถูกขยายใหญ่สุด กดแป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

CTRL+F8

แสดงเมนูตัวควบคุม

ALT+SPACEBAR

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

สลับระหว่าง Visual Basic Editor และหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้า

ALT+F11

การทำงานกับตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับโฟกัสไปข้างหน้าระหว่างตัวควบคุมในตัวช่วยสร้าง

TAB

ย้ายไปยังหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง

ALT+N

ย้ายไปหน้าก่อนหน้าของตัวช่วยสร้าง

ALT+B

ดำเนินการตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์

ALT+F

เบ็ดเตล็ด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงที่อยู่การเชื่อมโยงหลายมิติที่สมบูรณ์ของการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

F2

ตรวจการสะกด

F7

เปิดกล่องย่อ/ขยายเพื่อความสะดวกในการป้อนนิพจน์และข้อความอื่นๆ ในพื้นที่ป้อนค่าที่มีขนาดเล็ก

SHIFT+F2

แสดงแผ่นคุณสมบัติในมุมมองออกแบบ

ALT+ENTER

ออกจาก Access หรือปิดกล่องโต้ตอบ

ALT+F4

เรียกใช้ตัวสร้าง

CTRL+F2

สลับไปข้างหน้าระหว่างมุมมองต่างๆ เมื่ออยู่ในตาราง, แบบสอบถาม, ฟอร์ม, รายงาน, เพจ, รายการ PivotTable, รายงาน PivotChart, กระบวนงานที่จัดเก็บไว้ หรือฟังก์ชันโครงการ Access (.adp) ถ้ามีมุมมองเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน การกดแป้นต่อเนื่องกันหลายครั้งจะเป็นการย้ายไปยังมุมมองที่สามารถใช้งานได้มุมมองถัดไป

CTRL+ลูกศรขวา หรือ CRTL+เครื่องหมายจุลภาค (,)

สลับย้อนกลับระหว่างมุมมองต่างๆ เมื่ออยู่ในตาราง, แบบสอบถาม, ฟอร์ม, รายงาน, เพจ, รายการ PivotTable, รายงาน PivotChart, กระบวนงานที่จัดเก็บไว้ หรือฟังก์ชันโครงการ Access (.adp) ถ้ามีมุมมองเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งาน การกดแป้นต่อเนื่องกันหลายครั้งจะเป็นการย้ายไปยังมุมมองก่อนหน้า

หมายเหตุ: CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.) จะไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดที่มีวัตถุทั้งหมด

CTRL+ลูกศรซ้าย หรือ CRTL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่างนำทาง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ไปที่กล่องค้นหาของบานหน้าต่างนำทางจากที่ใดก็ได้ในฐานข้อมูล

ALT+CTRL+F

การแก้ไขและการย้ายไปมาในรายชื่อวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปลี่ยนชื่อวัตถุที่เลือก

F2

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

เลื่อนลงหนึ่งหน้าต่าง

PAGE DOWN

ย้ายไปยังวัตถุสุดท้าย

END

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

เลื่อนขึ้นหนึ่งหน้าต่าง

PAGE UP

ย้ายไปยังวัตถุแรก

HOME

การย้ายไปมาและการเปิดวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดตารางหรือแบบสอบถามที่เลือกในมุมมองแผ่นข้อมูล

ENTER

เปิดฟอร์มหรือรายงานที่เลือก

ENTER

เรียกใช้แมโครที่เลือก

ENTER

เปิดตาราง, แบบสอบถาม, ฟอร์ม, รายงาน, Data Access Page, แมโคร หรือมอดูลที่เลือกในมุมมองออกแบบ

CTRL+ENTER

เมื่อต้องการแสดงหน้าต่าง Immediate ใน Visual Basic Editor

CTRL+G

การทำงานกับเมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

แสดงแป้นพิมพ์ลัด

ALT หรือ F10

แสดงเมนูไอคอนโปรแกรม (บนแถบชื่อของโปรแกรม)

ALT+SPACEBAR

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยสามารถมองเห็นได้ เลือกคำสั่งถัดไปหรือคำสั่งก่อนหน้า

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เลือกเมนูทางด้านซ้ายหรือขวา หรือเมื่อเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้สลับระหว่างเมนูหลักและเมนูย่อย

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

HOME หรือ END

ปิดเมนูและเมนูย่อยที่ปรากฏอยู่พร้อมกัน

ALT

ปิดเมนูที่ปรากฏอยู่ หรือเมื่อเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้ปิดเมนูย่อยเท่านั้น

ESC

การทำงานในหน้าต่างและกล่องโต้ตอบ

การใช้หน้าต่างของโปรแกรม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังโปรแกรมถัดไป

ALT+TAB

สลับไปยังโปรแกรมก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

แสดงเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows

CTRL+ESC

ปิดหน้าต่างฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่

CTRL+W

ย้ายไปยังหน้าต่างฐานข้อมูลถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างฐานข้อมูลก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดที่เลือกไว้เมื่อมีการย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

ENTER

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไปหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกก่อนหน้าหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกในกล่องรายการแบบหล่นลงที่เลือก หรือย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก หรือเมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

SPACEBAR

ย้ายไปยังตัวเลือกตามอักษรตัวแรกของชื่อตัวเลือกในกล่องรายการแบบหล่นลง

แป้นตัวอักษรสำหรับตัวอักษรแรกในชื่อตัวเลือกที่คุณต้องการ (เมื่อมีการเลือกกล่องรายการแบบหล่นลง)

เลือกตัวเลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตามตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อตัวเลือก

ALT+ แป้นตัวอักษร

เปิดกล่องรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ALT+ลูกศรลง

ปิดกล่องรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ESC

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ยกเลิกคำสั่งและปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ปิดกล่องโต้ตอบ

ALT+F4

การแก้ไขในกล่องข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสุดท้ายของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย หรือ CTRL+ลูกศรขวา

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของรายการข้อความ

SHIFT+HOME

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดสุดท้ายของรายการข้อความ

SHIFT+END

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางขวาครั้งละหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายครั้งละหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนสิ่งที่เลือกไปทางขวาครั้งละหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

การทำงานกับแผ่นคุณสมบัติ

การใช้แผ่นคุณสมบัติกับฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับแท็บแผ่นคุณสมบัติ

F4

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงของตัวควบคุมครั้งละรายการ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงของตัวควบคุมครั้งละห้ารายการ

PAGE DOWN หรือ PAGE UP

ย้ายไปยังแท็บแผ่นคุณสมบัติจากรายการแบบหล่นลงของตัวควบคุม

TAB

ย้ายระหว่างแท็บแผ่นคุณสมบัติที่มีการเลือกแท็บไว้แล้ว แต่ไม่มีการเลือกคุณสมบัติไว้

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

เมื่อมีการเลือกคุณสมบัติไว้ ให้ย้ายลงไปหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ

TAB

เมื่อมีการเลือกคุณสมบัติไว้ ให้ย้ายขึ้นไปหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ หรือถ้าอยู่บนสุดแล้ว ให้ย้ายไปยังแท็บ

SHIFT+TAB

สลับไปข้างหน้าระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

CTRL+TAB

สลับย้อนกลับระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

CTRL+SHIFT+TAB

การใช้แผ่นคุณสมบัติกับตารางหรือแบบสอบถาม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับแท็บแผ่นคุณสมบัติ

F4

เมื่อมีการเลือกแท็บไว้แล้ว แต่ไม่มีการเลือกคุณสมบัติไว้ ให้ย้ายระหว่างแท็บแผ่นคุณสมบัติ

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ย้ายไปยังแท็บแผ่นคุณสมบัติเมื่อมีหนึ่งคุณสมบัติถูกเลือก

CTRL+TAB

ย้ายไปยังคุณสมบัติแรกของแท็บเมื่อไม่มีคุณสมบัติใดถูกเลือก

TAB

ย้ายลงหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ

TAB

ย้ายขึ้นหนึ่งคุณสมบัติบนแท็บ หรือถ้าอยู่บนสุดอยู่แล้ว ให้เลือกตัวแท็บเอง

SHIFT+TAB

สลับไปข้างหน้าระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

CTRL+TAB

สลับย้อนกลับระหว่างแท็บเมื่อมีคุณสมบัติหนึ่งถูกเลือก

CTRL+SHIFT+TAB

การทำงานกับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

ALT+F8

เพิ่มเขตข้อมูลที่เลือกลงในส่วนรายละเอียดของฟอร์มหรือรายงาน

ENTER

ย้ายขึ้นหรือลงในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายไปยังบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ด้านบนจากบานหน้าต่างด้านล่าง

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ด้านล่างจากบานหน้าต่างด้านบน

TAB

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการใช้หน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป หรือเลือก แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนก่อนหน้า หรือเลือกปุ่ม มุมมองเบราว์เซอร์ ที่ด้านบนของบทความในเว็บไซต์ Microsoft Office

SHIFT+TAB

ดำเนินการแอคชันสำหรับ แสดงทั้งหมดซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER

ย้ายกลับไปหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า

ALT+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป

ALT+ ลูกศรขวา

เปิดกล่องโต้ตอบ การพิมพ์

CTRL+P

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อยตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้นและลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้นตามลำดับภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP และ PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งสำหรับหน้าต่างวิธีใช้ ทั้งนี้ หน้าต่างวิธีใช้ต้องได้รับโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (มีการคลิกรายการในหน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

แป้นสำหรับทำงานกับข้อความและข้อมูล

การเลือกข้อความและข้อมูล

การเลือกข้อความในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางขวาทีละหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรขวา

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางขวาทีละหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายทีละหนึ่งอักขระ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เปลี่ยนขนาดของสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายทีละหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

การเลือกเขตข้อมูลหรือระเบียน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือก ให้ใช้แป้นลูกศรที่ตรงกันข้าม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกเขตข้อมูลถัดไป

TAB

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (พร้อมแสดงจุดแทรก) กับโหมดนำทางในแผ่นข้อมูล เมื่อกำลังใช้ฟอร์มหรือรายงานอยู่ ให้กด ESC เพื่อออกจากโหมดการนำทาง

F2

สลับระหว่างการเลือกระเบียนปัจจุบันและเขตข้อมูลแรกของระเบียนปัจจุบันในโหมดการนำทาง

SHIFT+SPACEBAR

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังระเบียนก่อนหน้า ถ้ามีการเลือกระเบียนปัจจุบันอยู่

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังระเบียนถัดไป ถ้ามีการเลือกระเบียนปัจจุบันอยู่

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกระเบียนทั้งหมด

CTRL+A หรือ CTRL+SHIFT+SPACEBAR

การขยายส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดใช้งานโหมดขยาย (ในมุมมองแผ่นข้อมูล การเลือกเพิ่มเติม จะปรากฏในมุมขวาด้านล่างของหน้าต่าง) การกด F8 ซ้ำๆ จะเป็นการขยายสิ่งที่เลือกให้เป็นคำ เขตข้อมูล ระเบียน และระเบียนทั้งหมด

F8

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังเขตข้อมูลที่ติดกันในแถวเดียวกันในมุมมองแผ่นข้อมูล

ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังแถวติดกันในมุมมองแผ่นข้อมูล

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลิกทำการขยายก่อนหน้า

SHIFT+ F8

ยกเลิกโหมดขยาย

ESC

การเลือกและการย้ายคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกคอลัมน์ปัจจุบันหรือยกเลิกการเลือกคอลัมน์ในโหมดนำทางเท่านั้น

CTRL+SPACEBAR

เลือกคอลัมน์ทางด้านขวา ถ้ามีการเลือกคอลัมน์ปัจจุบันอยู่

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกคอลัมน์ทางด้านซ้าย ถ้ามีการเลือกคอลัมน์ปัจจุบันอยู่

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เปิดใช้งานโหมดย้าย แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายเพื่อย้ายคอลัมน์ที่เลือกไปทางขวาหรือซ้าย

CTRL+SHIFT+ F8

การแก้ไขข้อความและข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นจุดแทรก ให้กด F2 เพื่อแสดงจุดแทรก

การย้ายจุดแทรกในเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายจุดแทรกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลบรรทัดเดียว หรือย้ายจุดแทรกไปยังจุดสิ้นสุดของบรรทัดในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

END

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดสุดท้ายของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

CTRL+END

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลบรรทัดเดียว หรือย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

HOME

ย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูล ในเขตข้อมูลที่มีหลายบรรทัด

CTRL+HOME

การคัดลอก การย้าย หรือการลบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดและคัดลอกสิ่งที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดไว้ที่จุดแทรก

CTRL+V

ลบสิ่งที่เลือกหรือลบอักขระทางด้านซ้ายของจุดแทรก

BACKSPACE

ลบสิ่งที่เลือกหรือลบอักขระทางด้านขวาของจุดแทรก

DELETE

ลบตัวอักขระทั้งหมดทางด้านขวาของจุดแทรก

CTRL+DELETE

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลิกทำการพิมพ์

CTRL+Z หรือ ALT+BACKSPACE

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเขตข้อมูลปัจจุบันหรือระเบียนปัจจุบัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองสิ่งนี้ไปแล้ว ให้กด ESC สองครั้งเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง โดยกด ESC ในเขตข้อมูลปัจจุบันก่อน จากนั้นจึง กด ESC อีกครั้งในระเบียนปัจจุบัน

ESC

การป้อนข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แทรกวันที่ปัจจุบัน

CTRL+อัฒภาค (;)

แทรกเวลาปัจจุบัน

CTRL+SHIFT+จุดคู่ (:)

แทรกค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล

CTRL+ALT+SPACEBAR

แทรกค่าจากเขตข้อมูลเดียวกันในระเบียนก่อนหน้า

CTRL+อัญประกาศเดี่ยว (')

เพิ่มระเบียนใหม่

CTRL+เครื่องหมายบวก (+)

ในแผ่นข้อมูล ให้ลบระเบียนปัจจุบัน

CTRL+เครื่องหมายลบ (-)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนปัจจุบัน

SHIFT+ENTER

สลับระหว่างค่าต่างๆ ในกล่องกาเครื่องหมายหรือปุ่มตัวเลือก

SPACEBAR

แทรกบรรทัดใหม่

CTRL+ENTER

การฟื้นฟูเขตข้อมูลด้วยข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คำนวณเขตข้อมูลในหน้าต่างใหม่อีกครั้ง

F9

สอบถามตารางต้นแบบใหม่อีกครั้ง ในฟอร์มย่อย จะต้องใช้ตารางต้นแบบสำหรับฟอร์มย่อยเท่านั้น

SHIFT+F9

ฟื้นฟูเนื้อหาของกล่องรายการหรือกล่องคำสั่งผสมของเขตข้อมูลการค้นหา

F9

แป้นสำหรับนำทางระเบียน

การนำทางในมุมมองออกแบบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับระหว่างโหมดแก้ไข (ที่มีจุดแทรกแสดงอยู่) กับโหมดนำทาง

F2

สลับแผ่นคุณสมบัติ

F4

สลับจากมุมมองออกแบบไปยังมุมมองฟอร์ม

F5

สลับระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของหน้าต่าง (มุมมองออกแบบของแมโคร แบบสอบถาม และหน้าต่างตัวกรอง/เรียงลำดับขั้นสูง) ใช้ F6 เมื่อแป้น TAB ไม่ได้นำคุณไปยังส่วนหน้าจอที่คุณต้องการ

F6

สลับไปข้างหน้าระหว่างบานหน้าต่างออกแบบ คุณสมบัติ บานหน้าต่างนำทาง แป้นพิมพ์ลัด และตัวควบคุมย่อ/ขยาย (มุมมองออกแบบของตาราง ฟอร์ม และรายงาน)

F6

เปิด Visual Basic Editor จากคุณสมบัติที่เลือกในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

F7

เรียกใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ในฟอร์ม รายงาน หรือ Data Access Page ถ้าบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เปิดอยู่แล้ว ให้ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

ALT+F8

เมื่อคุณเปิดโค้ดมอดูลอยู่ ให้สลับจาก Visual Basic Editor ไปยังมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงาน

SHIFT+F7

สลับจากแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมในมุมมองออกแบบของฟอร์มหรือรายงานไปเป็นหน้าการออกแบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนโฟกัสของตัวควบคุม

SHIFT+F7

แสดงแผ่นคุณสมบัติ

ALT+ENTER

คัดลอกตัวควบคุมที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

ตัดตัวควบคุมที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+X

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่มุมซ้ายด้านบนของส่วนที่เลือก

CTRL+V

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวาหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

ลูกศรขวา

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

ลูกศรซ้าย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นไปหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวบนสุดในเค้าโครง

ลูกศรขึ้น

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงมาหนึ่งพิกเซลตามเส้นตารางของหน้า

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่ด้านล่างลงมาโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวล่างสุดในเค้าโครง

ลูกศรลง

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางขวาหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกขึ้นไปหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่เหนือขึ้นไปโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวบนสุดในเค้าโครง

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายตัวควบคุมที่เลือกลงมาหนึ่งพิกเซล (โดยไม่คำนึงถึงเส้นตารางของหน้า)

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการสลับตำแหน่งของตัวควบคุมที่ถูกเลือกกับตัวควบคุมที่อยู่ด้านล่างลงมาโดยตรง ยกเว้นว่าเป็นตัวควบคุมตัวล่างสุดในเค้าโครง

CTRL+ลูกศรลง

เพิ่มความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก (ไปทางขวา) หนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการเพิ่มความกว้างของเค้าโครงทั้งหมด

SHIFT+ลูกศรขวา

ลดความกว้างของตัวควบคุมที่เลือก (ไปทางซ้าย) หนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ: สำหรับตัวควบคุมในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน จะเป็นการลดความกว้างของเค้าโครงทั้งหมด

SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดความสูงของตัวควบคุมที่เลือก (จากด้านล่าง) หนึ่งพิกเซล

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เพิ่มความสูงของตัวควบคุมที่เลือก (จากด้านล่าง) หนึ่งพิกเซล

SHIFT+ลูกศรลง

การนำทางในมุมมองแผ่นข้อมูล

การไปยังระเบียนที่ระบุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังกล่องหมายเลขระเบียน จากนั้นพิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด ENTER

F5

การย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลและระเบียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

TAB หรือลูกศรขวา

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในระเบียนปัจจุบัน ในโหมดการนำทาง

END

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+TAB หรือลูกศรซ้าย

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนปัจจุบัน ในโหมดการนำทาง

HOME

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนสุดท้าย ในโหมดการนำทาง

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายในระเบียนสุดท้าย ในโหมดการนำทาง

CTRL+END

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนแรก ในโหมดการนำทาง

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกในระเบียนแรก ในโหมดการนำทาง

CTRL+HOME

การย้ายไปยังหน้าจออื่นของข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายลงหนึ่งหน้าจอ

PAGE DOWN

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ

PAGE UP

ย้ายไปทางขวาหนึ่งหน้าจอ

CTRL+PAGE DOWN

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งหน้าจอ

CTRL+PAGE UP

การนำทางในแผ่นข้อมูลย่อย

การไปยังระเบียนที่ระบุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจากแผ่นข้อมูลย่อยเพื่อย้ายไปยังกล่องหมายเลขระเบียน จากนั้นให้พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด ENTER

ALT+F5

การขยายและยุบแผ่นข้อมูลย่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจากแผ่นข้อมูลไปขยายแผ่นข้อมูลย่อยของระเบียน

CTRL+SHIFT+ลูกศรลง

ยุบแผ่นข้อมูลย่อย

CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น

การย้ายไปมาระหว่างแผ่นข้อมูลและแผ่นข้อมูลย่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เข้าสู่แผ่นข้อมูลย่อยจากเขตข้อมูลสุดท้ายของระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

TAB

เข้าสู่แผ่นข้อมูลย่อยจากเขตข้อมูลแรกของระเบียนต่อมาในแผ่นข้อมูล

SHIFT+TAB

ออกจากแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลแรกของระเบียนถัดไปในแผ่นข้อมูล

CTRL+TAB

ออกจากแผ่นข้อมูลย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลสุดท้ายของระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

CTRL+SHIFT+TAB

เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลถัดไปในแผ่นข้อมูลจากเขตข้อมูลสุดท้ายในแผ่นข้อมูลย่อย

TAB

เมื่อต้องการข้ามแผ่นข้อมูลย่อยจากแผ่นข้อมูลและย้ายไปยังระเบียนถัดไปในแผ่นข้อมูล

ลูกศรลง

เมื่อต้องการข้ามแผ่นข้อมูลย่อยจากแผ่นข้อมูลและย้ายไปยังระเบียนก่อนหน้าในแผ่นข้อมูล

ลูกศรขึ้น

หมายเหตุ: คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลและระเบียนในแผ่นข้อมูลย่อยได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดเหมือนกับการย้ายไปมาในมุมมองแผ่นข้อมูล

การนำทางในมุมมองฟอร์ม

การไปยังระเบียนที่ระบุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังกล่องหมายเลขระเบียน จากนั้นพิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด ENTER

F5

การย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลและระเบียน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์ม และยังคงอยู่ในระเบียนปัจจุบัน ในโหมดการนำทาง

END

ย้ายไปยังตัวควบคุมสุดท้ายบนฟอร์ม และตั้งโฟกัสในระเบียนสุดท้าย ในโหมดการนำทาง

CTRL+END

ย้ายไปยังตัวควบคุมแรกบนฟอร์มและยังคงอยู่ในระเบียนปัจจุบัน ในโหมดการนำทาง

HOME

ย้ายไปยังตัวควบคุมแรกบนฟอร์ม และตั้งโฟกัสไว้ในระเบียนแรก ในโหมดการนำทาง

CTRL+HOME

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนถัดไป

CTRL+PAGE DOWN

ย้ายไปยังเขตข้อมูลปัจจุบันในระเบียนก่อนหน้า

CTRL+PAGE UP

การย้ายไปมาในฟอร์มมากกว่าหนึ่งหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายลงมาหนึ่งหน้า เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของระเบียน ให้ย้ายไปยังหน้าที่เทียบเท่ากันบนระเบียนถัดไป

PAGE DOWN

ย้ายขึ้นไปหนึ่งหน้า เมื่ออยู่ที่ตำแหน่งท้ายสุดของระเบียน ให้ย้ายไปยังหน้าที่เทียบเท่ากันบนระเบียนก่อนหน้า

PAGE UP

การย้ายไปมาระหว่างฟอร์มหลักและฟอร์มย่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เข้าสู่ฟอร์มย่อยจากเขตข้อมูลก่อนหน้านี้ในฟอร์มหลัก

TAB

เข้าสู่ฟอร์มย่อยจากเขตข้อมูลต่อมาในฟอร์มหลัก

SHIFT+TAB

ออกจากฟอร์มย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไปในฟอร์มต้นแบบหรือระเบียนถัดไป

CTRL+TAB

ออกจากฟอร์มย่อยและย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้าในฟอร์มหลักหรือระเบียนก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+TAB

การนำทางในตัวอย่างก่อนพิมพ์และตัวอย่างเค้าโครง

กล่องโต้ตอบและการดำเนินการกับหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ จาก การพิมพ์

CTRL+P (หรือแผ่นข้อมูล ฟอร์ม และรายงาน)

เปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ (ฟอร์มและรายงานเท่านั้น)

S

ย่อหรือขยายส่วนของหน้า

Z

ยกเลิกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือแสดงตัวอย่างเค้าโครง

C หรือ ESC

การแสดงหน้าอื่นๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังกล่องหมายเลขหน้า จากนั้นพิมพ์หมายเลขหน้า แล้วกด ENTER

ALT+F5

แสดงหน้าถัดไป (เมื่อมีการเลือก จัดพอดีกับหน้าต่าง )

PAGE DOWN หรือลูกศรลง

แสดงหน้าก่อนหน้า (เมื่อมีการเลือก จัดพอดีกับหน้าต่าง )

PAGE UP หรือลูกศรขึ้น

การนำทางในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และตัวอย่างเค้าโครง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลื่อนลงทีละน้อย

ลูกศรลง

เลื่อนลงเต็มหน้าจอหนึ่ง

PAGE DOWN

ย้ายไปด้านล่างของหน้า

CTRL+ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นทีละน้อย

ลูกศรขึ้น

เลื่อนขึ้นเต็มหน้าจอหนึ่ง

PAGE UP

ย้ายไปด้านบนของหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

เลื่อนไปทางขวาทีละน้อย

ลูกศรขวา

ย้ายไปชิดขอบขวาของหน้า

END

ย้ายไปยังมุมล่างขวาของหน้า

CTRL+END

เลื่อนไปทางซ้ายทีละน้อย

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปชิดขอบซ้ายของหน้า

HOME

ย้ายไปมุมบนซ้ายของหน้า

CTRL+HOME

การนำทางในหน้าต่างไดอะแกรมฐานข้อมูลในโครงการ Access

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายจากเซลล์ในตารางไปยังแถบชื่อเรื่องของตาราง

ESC

ย้ายจากแถบชื่อเรื่องของตารางไปยังเซลล์สุดท้ายที่คุณแก้ไข

ENTER

ย้ายจากแถบชื่อเรื่องของตารางไปยังอีกแถบชื่อเรื่องของตาราง หรือ
ย้ายจากเซลล์ไปยังเซลล์ภายในตาราง

TAB

ขยายรายการภายในตาราง

ALT + ลูกศรลง

ทำการเลื่อนจากบนลงล่างตามรายการต่างๆ ในรายการแบบหล่นลง

ลูกศรลง

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้าในรายการ

ลูกศรขึ้น

เลือกรายการในรายการและย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

ENTER

เปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องกาเครื่องหมาย

SPACEBAR

ไปยังเซลล์แรกในแถว หรือ
ไปยังจุดเริ่มต้นของเซลล์ปัจจุบัน

HOME

ไปยังเซลล์สุดท้ายของแถว หรือ
ไปยังจุดสิ้นสุดของเซลล์ปัจจุบัน

END

เลื่อนไปยัง "หน้า" ถัดไปภายในตาราง หรือ
ไปยัง "หน้า" ถัดไปของไดอะแกรม

PAGE DOWN

เลื่อนไปยัง "หน้า" ก่อนหน้าภายในตาราง หรือ
ไปยัง "หน้า" ก่อนหน้าของไดอะแกรม

PAGE UP

การนำทางในตัวออกแบบแบบสอบถามในโครงการ Access

บานหน้าต่างใดๆ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายระหว่างบานหน้าต่างของตัวออกแบบแบบสอบถาม

F6 หรือ SHIFT+F6

บานหน้าต่างไดอะแกรม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายระหว่างตาราง มุมมอง และฟังก์ชัน (และไปยังเส้นรวม ถ้าพร้อมใช้งาน)

TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างคอลัมน์ในตาราง มุมมอง หรือฟังก์ชัน

แป้นลูกศร

เลือกคอลัมน์ข้อมูลที่เลือกสำหรับการแสดงผลลัพธ์

SPACEBAR หรือแป้นเครื่องหมายบวก (+)

เอาคอลัมน์ข้อมูลที่เลือกออกจากผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

SPACEBAR หรือเครื่องหมายลบ (-)

เอาตาราง มุมมอง หรือฟังก์ชัน หรือเส้นการรวมที่เลือกออกจากแบบสอบถาม

DELETE

หมายเหตุ: ถ้ามีการเลือกรายการหลายรายการ การกดเว้นวรรค (SPACEBAR) จะมีผลกับรายการที่เลือกทั้งหมด เลือกรายการหลายรายการโดยการกดแป้น SHIFT ค้างไว้ขณะที่คลิกรายการเหล่านั้น สลับสถานะที่เลือกไว้ของรายการใดรายการหนึ่งโดยการกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คลิกรายการนั้น

บานหน้าต่างเส้นตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายระหว่างเซลล์

แป้นลูกศร หรือ TAB หรือ SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวสุดท้ายในคอลัมน์ปัจจุบัน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวแรกในคอลัมน์ปัจจุบัน

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังเซลล์บนซ้ายในส่วนที่มองเห็นได้ของตาราง

CTRL+HOME

ย้ายไปยังเซลล์ล่างขวา

CTRL+END

ย้ายในรายการแบบหล่นลง

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เลือกทั้งคอลัมน์ตาราง

CTRL+SPACEBAR

สลับระหว่างโหมดแก้ไขและโหมดการเลือกเซลล์

F2

คัดลอกข้อความที่เลือกในเซลล์ไปยังคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

CTRL+C

ตัดข้อความที่เลือกในเซลล์และวางบนคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

CTRL+X

วางข้อความจากคลิปบอร์ด (ในโหมดแก้ไข)

CTRL+V

สลับระหว่างโหมดการแทรกและโหมดเขียนทับขณะทำการแก้ไขในเซลล์

INS

สลับกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์ผลลัพธ์หมายเหตุ    ถ้ามีการเลือกหลายรายการ การกดแป้นนี้จะมีผลต่อรายการที่เลือกทั้งหมด

SPACEBAR

ล้างเนื้อหาที่เลือกของเซลล์

DELETE

เอาแถวที่มีคอลัมน์ข้อมูลที่เลือกออกจากแบบสอบถาม หมายเหตุ    ถ้ามีการเลือกหลายรายการ การกดแป้นนี้จะมีผลต่อรายการที่เลือกทั้งหมด

DELETE

ล้างค่าทั้งหมดสำหรับคอลัมน์ตารางที่เลือก

DELETE

แทรกแถวระหว่างแถวที่มีอยู่แล้ว

INS (หลังจากที่คุณเลือกแถวตาราง)

เพิ่มคอลัมน์ 'Or…'

INS (หลังจากที่คุณเลือกคอลัมน์ 'Or...' ใดๆ)

บานหน้าต่าง SQL

คุณสามารถใช้แป้นการแก้ไขมาตรฐานของ Windows เมื่อทำงานในบานหน้าต่าง SQL เช่น แป้น CTRL+ แป้นลูกศรเพื่อย้ายระหว่างคำ และสามารถใช้คำสั่ง ตัดคัดลอก และ วาง บนเมนู แก้ไข ได้

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกข้อมูลได้เท่านั้น เนื่องจากไม่มีโหมดเขียนทับ

การทำงานกับมุมมอง PivotTable

มุมมอง PivotTable

แป้นสำหรับการเลือกองค์ประกอบในมุมมอง PivotTable

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายส่วนที่เลือกจากซ้ายไปขวา แล้วลง

แป้น TAB

ย้ายส่วนที่เลือกจากบนลงล่าง แล้วไปทางด้านขวา

ENTER

เลือกเซลล์ทางด้านซ้าย ถ้าเซลล์ปัจจุบันเป็นเซลล์ที่อยู่ซ้ายสุด การกด SHIFT+TAB จะเป็นการเลือกเซลล์สุดท้ายในแถวก่อนหน้า

SHIFT+TAB

เลือกเซลล์ที่อยู่เหนือเซลล์ปัจจุบัน ถ้าเซลล์ปัจจุบันเป็นเซลล์ที่อยู่บนสุด การกด SHIFT+ENTER จะเป็นการเลือกเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ก่อนหน้า

SHIFT+ENTER

เลือกเซลล์รายละเอียดสำหรับรายการถัดไปในพื้นที่ที่เป็นแถว

CTRL+ENTER

เลือกเซลล์รายละเอียดสำหรับรายการก่อนหน้าในพื้นที่ที่เป็นแถว

SHIFT+CTRL+ENTER

ย้ายการเลือกไปในทิศทางเดียวกับแป้นลูกศร ถ้าส่วนที่เลือกเป็นเขตข้อมูลแถวหรือเขตข้อมูลคอลัมน์ ให้กดลูกศรลง เพื่อย้ายไปยังรายการแรกของข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังรายการถัดไปหรือรายการก่อนหน้า หรือย้ายกลับไปยังเขตข้อมูลนั้น ถ้าส่วนที่เลือกเป็นเขตข้อมูลรายละเอียด ให้กดลูกศรลง หรือลูกศรขวา เพื่อย้ายไปยังเซลล์แรกในพื้นที่รายละเอียด

แป้นลูกศร

ขยายหรือลดส่วนที่เลือกตามทิศทางของแป้นลูกศร

SHIFT+ แป้นลูกศร

ย้ายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายตามทิศทางของแป้นลูกศร

CTRL+แป้นลูกศร

ย้ายรายการที่เลือกตามทิศทางของแป้นลูกศร

SHIFT+ALT+ แป้นลูกศร

เลือกเซลล์ด้านซ้ายสุดของแถวปัจจุบัน

HOME

เลือกเซลล์ด้านขวาสุดของแถวปัจจุบัน

END

เลือกเซลล์ด้านซ้ายสุดของแถวแรก

CTRL+HOME

เลือกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

CTRL+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ด้านซ้ายสุดของแถวแรก

SHIFT+CTRL+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย

SHIFT+CTRL+END

เลือกเขตข้อมูลสำหรับรายการที่เลือกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรายการของข้อมูล ผลรวม หรือรายละเอียด

CTRL+SPACEBAR

เลือกทั้งแถวที่มีเซลล์ที่เลือกในปัจจุบัน

SHIFT+SPACEBAR

เลือกมุมมอง PivotTable ทั้งมุมมอง

CTRL+A

แสดงหน้าจอถัดไป

PAGE DOWN

แสดงหน้าจอก่อนหน้า

PAGE UP

ขยายสิ่งที่เลือกลงด้านล่างหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE DOWN

ลดสิ่งที่เลือกลงหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE UP

แสดงหน้าจอถัดไปทางด้านขวา

ALT+PAGE DOWN

แสดงหน้าจอก่อนหน้าทางด้านซ้าย

ALT+PAGE UP

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังหน้าที่อยู่ด้านขวา

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

ขยายสิ่งที่เลือกไปยังหน้าที่อยู่ด้านซ้าย

SHIFT+ALT+PAGE UP

แป้นสำหรับดำเนินการคำสั่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงหัวข้อวิธีใช้

F1

แสดงเมนูทางลัดขององค์ประกอบที่เลือกของมุมมอง PivotTable ใช้เมนูทางลัดในการดำเนินการคำสั่งในมุมมอง PivotTable

SHIFT+F10

ดำเนินการคำสั่งบนเมนูทางลัด

ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

ปิดเมนูทางลัดโดยไม่ดำเนินการคำสั่ง

ESC

แสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ALT+ENTER

ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ALT+F4

ยกเลิกการฟื้นฟูที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ESC

คัดลอกข้อมูลที่เลือกจากมุมมอง PivotTable ไปยังคลิปบอร์ด

CTRL+C

ส่งออกเนื้อหาของมุมมอง PivotTable ไปยัง Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL+E

แป้นสำหรับการแสดง การซ่อน การกรอง หรือการเรียงลำดับข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงหรือซ่อนตัวบ่งชี้การขยาย ( กล่องบวก และ กล่องลบ ) ที่ด้านข้างของรายการ

CTRL+8

ขยายรายการที่เลือกในปัจจุบัน

CTRL+เครื่องหมายบวก (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

ซ่อนรายการที่เลือกในปัจจุบัน

CTRL+เครื่องหมายลบ (บนแป้นพิมพ์ตัวเลข)

เปิดรายการสำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในปัจจุบัน

ALT+ลูกศรลง

ย้ายสลับไปมาระหว่างรายการที่เลือกล่าสุด ปุ่ม ตกลง และปุ่ม ยกเลิก ในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

แป้น TAB

ย้ายไปยังรายการถัดไปในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

แป้นลูกศร

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการปัจจุบันในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

SPACEBAR

ปิดรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล และนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไปใช้

ENTER

ปิดรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูลโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ESC

เปิดหรือปิด 'ตัวกรองอัตโนมัติ'

CTRL+T

เรียงลำดับข้อมูลในเขตข้อมูลหรือผลรวมที่เลือก โดยเรียงจากน้อยไปหามาก (A–Z หรือ 0–9)

CTRL+SHIFT+A

เรียงลำดับข้อมูลในเขตข้อมูลหรือผลรวมที่เลือก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย (Z–A หรือ 9–0)

CTRL+SHIFT+Z

ย้ายสมาชิกที่เลือกขึ้นด้านบน หรือย้ายไปทางด้านซ้าย

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ย้ายสมาชิกที่เลือกลงด้านล่าง หรือย้ายไปทางด้านขวา

ALT+SHIFT+ลูกศรลง หรือ ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

แป้นสำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลและผลรวม และการเปลี่ยนเค้าโครงของมุมมอง PivotTable

แป้นสำหรับการทำงานกับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล หรือเรียกใช้งานบานหน้าต่างนั้นถ้าเปิดอยู่แล้ว

CTRL+L

ย้ายไปยังรายการถัดไปในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้าและรวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไปและรวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้าโดยไม่รวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไปโดยไม่รวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

CTRL+ลูกศรลง

เอารายการออกจากส่วนที่เลือกหรือเพิ่มรายการไปยังส่วนที่เลือก ถ้ารายการที่มีโฟกัสนั้นรวมอยู่ในส่วนที่เลือก

CTRL+SPACEBAR

ขยายรายการปัจจุบันในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อแสดงเนื้อหาของรายการ หรือขยาย ผลรวม เพื่อแสดงเขตข้อมูลผลรวมที่มีอยู่

เครื่องหมายบวก (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ยุบรายการปัจจุบันในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อซ่อนเนื้อหาของรายการ หรือยุบ ผลรวม เพื่อซ่อนเขตข้อมูลผลรวมที่มีอยู่

เครื่องหมายลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ย้ายสลับระหว่างรายการที่เลือกล่าสุด ปุ่ม เพิ่มไปที่ และรายการถัดจากปุ่ม เพิ่มไปที่ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

แป้น TAB

เปิดรายการแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม เพิ่มไปที่ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังข้อมูลถัดไปในรายการ แล้วกด ENTER เพื่อเลือกข้อมูล

ALT+ลูกศรลง

เพิ่มเขตข้อมูลที่เน้นในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในพื้นที่ในมุมมอง PivotTable ที่แสดงไว้ในรายการ เพิ่มไปที่

ENTER

ปิดบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

ALT+F4

แป้นสำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลและผลรวม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ผลรวม

CTRL+SHIFT+S

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป จำนวน

CTRL+SHIFT+C

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าน้อยที่สุด

CTRL+SHIFT+M

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่ามากที่สุด

CTRL+SHIFT+X

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าเฉลี่ย

CTRL+SHIFT+E

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

CTRL+SHIFT+D

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าประชากรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

CTRL+SHIFT+T

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าความแปรปรวน

CTRL+SHIFT+V

เพิ่มเขตข้อมูลผลรวมใหม่สำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable โดยใช้ฟังก์ชันสรุป ค่าประชากรความแปรปรวน

CTRL+SHIFT+R

เปิดหรือปิดใช้งานผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมดสำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable

CTRL+SHIFT+B

เพิ่มเขตข้อมูลรายละเอียดจากการคำนวณ

CTRL+F

แป้นสำหรับการเปลี่ยนเค้าโครง

หมายเหตุ: ทางลัดทั้งสี่ทางลัดต่อไปนี้จะไม่ทำงาน ถ้าคุณกดแป้น 1, 2, 3 หรือ 4 จากแป้นตัวเลขของแป้นพิมพ์ของคุณ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังพื้นที่ที่เป็นแถว

CTRL+1

ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังพื้นที่ที่เป็นคอลัมน์

CTRL+2

ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังพื้นที่การกรอง

CTRL+3

ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังพื้นที่รายละเอียด

CTRL+4

ย้ายเขตข้อมูลแถวหรือเขตข้อมูลคอลัมน์ที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังระดับที่สูงกว่า

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายเขตข้อมูลแถวหรือเขตข้อมูลคอลัมน์ที่เลือกในมุมมอง PivotTable ไปยังระดับที่ต่ำกว่า

CTRL+ลูกศรขวา

แป้นสำหรับการจัดรูปแบบองค์ประกอบในมุมมอง PivotTable

เมื่อต้องการใช้ทางลัดต่อไปนี้ ก่อนอื่นให้เลือกเขตข้อมูลรายละเอียด หรือเซลล์ข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลผลรวม

แป้นพิมพ์ลัดเจ็ดรายการแรกจะเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของเขตข้อมูลที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ใช้รูปแบบตัวเลขทั่วไปกับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+~ (tilde)

ใช้รูปแบบสกุลเงิน (โดยมีทศนิยมสองตำแหน่งและตัวเลขลบอยู่ในวงเล็บ) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+$

ใช้รูปแบบเปอร์เซ็นต์ (โดยไม่มีทศนิยม) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+%

ใช้รูปแบบตัวเลขเอ็กซ์โพเนนเชียล (โดยมีทศนิยมสองตำแหน่ง) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+^

ใช้รูปแบบวันที่ (โดยมีทั้งวัน เดือน และปี) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+#

ใช้รูปแบบเวลา (โดยมีทั้งชั่วโมง นาที และ AM หรือ PM) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+@

ใช้รูปแบบตัวเลข (โดยมีทศนิยมสองตำแหน่ง ตัวคั่นหลักพัน และเครื่องหมายลบสำหรับค่าลบ) กับค่าในเขตข้อมูลผลรวมหรือเขตข้อมูลรายละเอียดที่เลือก

CTRL+SHIFT+!

ทำให้ข้อความเป็นตัวหนาในเขตข้อมูลที่เลือกของมุมมอง PivotTable

CTRL+B

ขีดเส้นใต้ข้อความในเขตข้อมูลที่เลือกของมุมมอง PivotTable

CTRL+U

ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียงในเขตข้อมูลที่เลือกของมุมมอง PivotTable

CTRL+I

มุมมอง PivotChart

แป้นสำหรับการเลือกรายการในแผนภูมิ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกรายการถัดไปในแผนภูมิ

ลูกศรขวา

เลือกรายการก่อนหน้าในแผนภูมิ

ลูกศรซ้าย

เลือกกลุ่มถัดไปของรายการ

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มก่อนหน้าของรายการ

ลูกศรขึ้น

แป้นสำหรับการทำงานกับคุณสมบัติและตัวเลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ALT+ENTER

ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ALT+F4

เลือกรายการถัดไปบนแท็บที่ใช้งานอยู่ เมื่อมีการใช้งานกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

แป้น TAB

เลือกแท็บถัดไป เมื่อมีการใช้งานแท็บใดแท็บหนึ่งในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ลูกศรขวา

เลือกแท็บก่อนหน้า เมื่อมีการใช้งานแท็บใดแท็บหนึ่งในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

ลูกศรซ้าย

แสดงรายการหรือชุดแบบสี เมื่อมีการเลือกปุ่มที่มีรายการหรือชุดแบบสี

ลูกศรลง

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ดำเนินการคำสั่งบนเมนูทางลัด

ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

ปิดเมนูทางลัดโดยไม่ดำเนินการคำสั่ง

ESC

แป้นสำหรับการทำงานกับเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดรายการสำหรับเขตข้อมูลที่เลือกในปัจจุบัน

ALT+ลูกศรลง

ย้ายสลับไปมาระหว่างรายการที่เลือกล่าสุด ปุ่ม ตกลง และปุ่ม ยกเลิก ในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

แป้น TAB

ย้ายไปยังรายการถัดไปในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

แป้นลูกศร

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการปัจจุบันในรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล

SPACEBAR

ปิดรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูล และนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไปใช้

ENTER

ปิดรายการแบบหล่นลงสำหรับเขตข้อมูลโดยไม่นำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ESC

แป้นสำหรับการทำงานกับบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล หรือเรียกใช้งานบานหน้าต่างนั้นถ้าเปิดอยู่แล้ว

CTRL+L

ย้ายไปยังรายการถัดไปในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

แป้นลูกศร

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้าและรวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไปและรวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

SHIFT+ลูกศรลง

ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า แต่ไม่รวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายไปยังรายการถัดไป แต่ไม่รวมรายการไว้ในส่วนที่เลือก

CTRL+ลูกศรลง

เอารายการออกจากส่วนที่เลือกหรือเพิ่มรายการไปยังส่วนที่เลือก ถ้ารายการที่มีโฟกัสนั้นรวมอยู่ในส่วนที่เลือก

CTRL+SPACEBAR

ขยายรายการปัจจุบันในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อแสดงเนื้อหาของรายการ หรือขยาย 'ผลรวม' เพื่อแสดงเขตข้อมูลผลรวมที่มีอยู่

เครื่องหมายบวก(แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ยุบรายการปัจจุบันในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เพื่อซ่อนเนื้อหาของรายการ หรือยุบ 'ผลรวม' เพื่อซ่อนเขตข้อมูลผลรวมที่มีอยู่

เครื่องหมายลบ (แป้นพิมพ์ตัวเลข)

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ย้ายสลับระหว่างรายการที่เลือกล่าสุด ปุ่ม เพิ่มไปที่ และรายการที่ถัดจากปุ่ม เพิ่มไปที่

แป้น TAB

เปิดรายการแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม เพิ่มไปที่ ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังข้อมูลถัดไปในรายการ แล้วกด ENTER เพื่อเลือกข้อมูล

ALT+ลูกศรลง

เพิ่มเขตข้อมูลที่เน้นในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ลงในพื้นที่สำหรับปล่อยที่แสดงในรายการ เพิ่มไปที่

ENTER

ปิดบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

ALT+F4

Microsoft Office Fluent Ribbon

Office Fluent Ribbon

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้นๆ

 2. กดตัวอักษรที่แสดงให้เห็นในเคล็ดลับแป้นพิมพ์เหนือคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ ข้อมูลภายนอก นั้นทำงานอยู่ และคุณกด ส แท็บ สร้าง จะแสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บนั้น

 4. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งเสียก่อน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมดได้ หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้ต่างๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังหน้าแรกของ ชื่อโปรแกรม

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการแอคชันสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ ชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับ

TAB หรือ SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ ชื่อโปรแกรม ของหน้าต่างวิธีใช้ ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมด, ซ่อนทั้งหมด, ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้จำเป็นต้องให้หน้าต่างวิธีใช้เป็นโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (คลิกที่หน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ: ถ้าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ

F6 แล้วกด ENTER เพื่อเปิดรายการตัวเลือก

สลับระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับระหว่างแถบเครื่องมือและรายการ ค้นหา

F6

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า ตามลำดับ

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

หลักพื้นฐานของ Microsoft Office

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB

ย้ายไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนูหรือ Microsoft Office Fluent Ribbon แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน

F6

เมื่อมีหน้าต่างเปิดอยู่มากกว่าหนึ่งบาน ให้สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ขยายใหญ่สุด ให้ดำเนินการคำสั่ง ขนาด (บนเมนู ตัวควบคุม ของหน้าต่าง) ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง และเมื่อเสร็จแล้วให้กด ENTER

CTRL+F8

ย่อหน้าต่างให้เป็นไอคอน (ใช้ได้เฉพาะบางโปรแกรมของ Microsoft Office)

CTRL+F9

ขยายใหญ่สุดหรือคืนค่าหน้าต่างที่เลือก

CTRL+F10

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

ย้ายไปมาในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปมาและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังเขตข้อมูลถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

หมายเหตุ: ถ้าการกด F6 ไม่แสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้ลองกด ALT เพื่อวางโฟกัสบนแถบเมนู แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงานนั้น

F6

เมื่อเมนูทำงานอยู่ ให้ย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)

CTRL+TAB

เมื่อบานหน้าต่างทำงานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานนั้น

TAB หรือ SHIFT+TAB

แสดงชุดของคำสั่งอย่างครบถ้วนบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูแบบหล่นลงของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏอยู่ ให้เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย

HOME หรือ END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือก

PAGE UP หรือ PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของรายการแกลเลอรีที่เลือก

CTRL+HOME หรือ CTRL+END

เคล็ดลับ

การปรับขนาดและย้ายแถบเครื่องมือ เมนู และบานหน้าต่างงาน

 1. กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู

 2. กด CTRL+TAB ซ้ำๆ เพื่อเลือกแถบเครื่องมือหรือบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  การปรับขนาดแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

  3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดแถบเครื่องมือ ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อปรับขนาดครั้งละหนึ่งพิกเซล

  การย้ายแถบเครื่องมือ

  1. บนแถบเครื่องมือ ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกแถบเครื่องมือ

  2. คลิกคำสั่ง ย้าย แล้วกด ENTER

  3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อกำหนดตำแหน่งของแถบเครื่องมือ กด CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อย้ายตำแหน่งครั้งละหนึ่งพิกเซล เมื่อต้องการปลดการเทียบชิดขอบของแถบเครื่องมือ ให้กดลูกศรลงซ้ำๆ กัน เมื่อต้องการเทียบชิดขอบแถบเครื่องมือในแนวตั้งทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ให้กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวาเมื่อแถบเครื่องมืออยู่ที่ด้านซ้ายหรือด้านขวา

  การปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

  3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อปรับขนาดครั้งละหนึ่งพิกเซล

  การย้ายบานหน้าต่างงาน

  1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ย้าย แล้วกด ENTER

  3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อกำหนดตำแหน่งของบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อย้ายตำแหน่งครั้งละหนึ่งพิกเซล

 4. เมื่อคุณย้ายและปรับขนาดเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก

แป้นลูกศร

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ และย้ายไปยังตัวเลือกในรายการนั้น

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ALT+ ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ALT+ ลูกศรลง

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก ยกเลิกคำสั่งและปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขจะเป็นช่องว่างที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางไปยังโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้ายและลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดเริ่มต้นของรายการ

SHIFT+HOME

เลือกตั้งแต่จุดแทรกไปจนถึงจุดสิ้นสุดของรายการ

SHIFT+END

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×