แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้งานขณะสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2010

วิธีใช้แป้นพิมพ์ลัด

แป้นพิมพ์ลัดที่อธิบายในหัวข้อวิธีใช้นี้อ้างอิง รูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนแป้นพิมพ์แบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน แป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นแต่ละแป้น สำหรับแป้นพิมพ์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้จุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการพิมพ์หัวข้อนี้ ให้กด TAB เพื่อเลือก แสดงทั้งหมด กด ENTER แล้วกด CTRL+P

วิธีใช้แบบออนไลน์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้หน้าต่างวิธีใช้

หน้าต่างวิธีใช้ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาวิธีใช้ Office ทั้งหมดได้ หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงหัวข้อและเนื้อหาวิธีใช้ต่างๆ

ในหน้าต่างวิธีใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหน้าต่างวิธีใช้

F1

ปิดหน้าต่างวิธีใช้

ALT+F4

สลับระหว่างหน้าต่างวิธีใช้และโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

ALT+TAB

กลับไปยังสารบัญวิธีใช้และวิธีการเกี่ยวกับ PowerPoint

ALT+HOME

เลือกรายการถัดไปในหน้าต่างวิธีใช้

TAB

เลือกรายการก่อนหน้าในหน้าต่างวิธีใช้

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับรายการที่เลือก

ENTER

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ในส่วน เรียกดูวิธีใช้ PowerPoint ของหน้าต่างวิธีใช้ ขยายหรือยุบรายการที่เลือกตามลำดับ

ENTER

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนถัดไป รวมถึง แสดงทั้งหมด หรือ ซ่อนทั้งหมด ที่ด้านบนของหัวข้อ

TAB

เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติหรือข้อความที่ซ่อนก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ดำเนินการกระทำสำหรับ แสดงทั้งหมดซ่อนทั้งหมด ข้อความที่ซ่อน หรือการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกไว้

ENTER

ย้ายกลับไปยังหัวข้อวิธีใช้ก่อนหน้า (ปุ่ม ย้อนกลับ )

ALT+ ลูกศรซ้าย หรือ BACKSPACE

ย้ายไปยังหัวข้อวิธีใช้ถัดไป (ปุ่ม ไปข้างหน้า )

ALT+ ลูกศรขวา

เลื่อนขึ้นและลงทีละน้อย ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

เลื่อนขึ้นและลงทีละมากขึ้น ตามลำดับ ภายในหัวข้อวิธีใช้ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

PAGE UP, PAGE DOWN

แสดงเมนูคำสั่งของหน้าต่างวิธีใช้ การทำเช่นนี้จำเป็นต้องให้หน้าต่างวิธีใช้เป็นโฟกัสที่ใช้งานอยู่ (คลิกที่หน้าต่างวิธีใช้)

SHIFT+F10

หยุดการกระทำสุดท้าย (ปุ่ม หยุด)

ESC

ฟื้นฟูหน้าต่าง (ปุ่ม ฟื้นฟู)

F5

พิมพ์หัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน

หมายเหตุ:  ถ้าเคอร์เซอร์ไม่ได้อยู่ในหัวข้อวิธีใช้ปัจจุบัน ให้กด F6 แล้วกด CTRL+P

CTRL+P

เปลี่ยนสถานะการเชื่อมต่อ คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6 (จนกระทั่งโฟกัสอยู่ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา), TAB, ลูกศรลง

พิมพ์ข้อความในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

F6

สลับไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่างวิธีใช้ ตัวอย่างเช่น สลับไปมาระหว่างแถบเครื่องมือ กล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา และรายการ ค้นหา

F6

เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามลำดับในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ในสารบัญที่แสดงในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายหรือยุบรายการที่เลือก ตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

พื้นฐาน Microsoft Office

การแสดงและใช้หน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สลับไปยังหน้าต่างถัดไป

ALT+TAB, TAB

สลับไปยังหน้าต่างก่อนหน้า

ALT+SHIFT+TAB, TAB

ปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

CTRL+W หรือ CTRL+F4

ออกอากาศงานนำเสนอที่เปิดอยู่ไปยังผู้ชมระยะไกลโดยใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ PowerPoint

CTRL+F5

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานถัดไปจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางตามเข็มนาฬิกา) คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:  ถ้ากด F6 แล้วไม่มีการแสดงบานหน้าต่างงานที่คุณต้องการ ให้กด ALT เพื่อวางโฟกัสบน Ribbon แล้วกด CTRL+TAB เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงานนั้น

F6

ย้ายไปยังบานหน้าต่างหนึ่งจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา)

SHIFT+F6

เมื่อมีหน้าต่าง PowerPoint เปิดอยู่มากกว่าหนึ่งหน้าต่าง ให้สลับไปที่หน้าต่าง PowerPoint ถัดไป

CTRL+F6

สลับไปยังหน้าต่าง PowerPoint ก่อนหน้า

CTRL+SHIFT+F6

คัดลอกรูปภาพของหน้าจอลงในคลิปบอร์ด

PRINT SCREEN

คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

ALT+PRINT SCREEN

เปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

หมายเหตุ:  เคอร์เซอร์ต้องอยู่ภายในกล่องข้อความที่จะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+P

เพิ่มขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความที่เลือก

CTRL+SHIFT+<

ย้ายไปมาในข้อความหรือเซลล์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ใน Microsoft Office PowerPoint ให้ย้ายไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนภาพนิ่งแล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มภาพนิ่งใหม่ที่มีเค้าโครงภาพนิ่งแบบเดียวกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ค้นหาและแทนที่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา

CTRL+F

เปิดกล่องโต้ตอบ แทนที่

CTRL+H

ทำซ้ำการกระทำ ค้นหา ล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปมาและทำงานในตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังเซลถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

เข้าถึงและใช้บานหน้าต่างงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังบานหน้าต่างงานจากอีกบานหน้าต่างหนึ่งในหน้าต่างโปรแกรม (คุณอาจต้องกด F6 มากกว่าหนึ่งครั้ง)

F6

เมื่อบานหน้าต่างงานใช้งานอยู่ ให้เลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างงานตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

แสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกบนเมนูย่อยที่เลือก ย้ายไปมาระหว่างบางตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น

เปิดเมนูที่เลือก หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก

SPACEBAR หรือ ENTER

เปิดเมนูทางลัด เปิดเมนูแบบหล่นลงของรายการแกลเลอรีที่เลือก

SHIFT+F10

เลือกคำสั่งแรกหรือสุดท้ายตามลำดับบนเมนูหรือเมนูย่อยเมื่อเมนูหรือเมนูย่อยปรากฏขึ้น

HOME, END

เลื่อนขึ้นหรือลงในรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

PAGE UP, PAGE DOWN

ย้ายไปยังด้านบนหรือด้านล่างของรายการแกลเลอรีที่เลือกตามลำดับ

HOME, END

ปิดบานหน้าต่างงาน

CTRL+SPACEBAR, C

เปิดคลิปบอร์ด

ALT+H, F, O

ปรับขนาดบานหน้าต่างงาน

 1. ในบานหน้าต่างงาน ให้กด CTRL+SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูของคำสั่งเพิ่มเติม

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลือกคำสั่ง ขนาด แล้วกด ENTER

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อปรับขนาดบานหน้าต่างงาน ใช้ CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อปรับขนาดครั้งละหนึ่งพิกเซล

หมายเหตุ:  เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับขนาด ให้กด ESC

การใช้กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรลง

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ (ต้องมีการเลือกแท็บในกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ไว้)

ลูกศรขึ้น

เปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือก

ลูกศรลง, ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการถ้าปิดอยู่ แล้วย้ายไปที่ตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกในรายการดังกล่าว

ตัวอักษรแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

ลูกศรขึ้น ลูกศรลง

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มที่เลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

SPACEBAR

เลือกตัวเลือก เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในตัวเลือก

ดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มค่าเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

ENTER

ปิดรายการแบบหล่นลงที่เลือกไว้ ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ

ESC

การใช้กล่องแก้ไขภายในกล่องโต้ตอบ

กล่องแก้ไขเป็นกล่องเปล่าที่ให้คุณพิมพ์หรือวางรายการลงไปได้ เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณหรือเส้นทางของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของรายการ

HOME

ย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ

END

ย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งอักขระตามลำดับ

ลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกสิ่งที่เลือกไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังต้นรายการ

SHIFT+HOME

เลือกจากเคอร์เซอร์ไปยังท้ายรายการ

SHIFT+END

การใช้กล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึกเป็น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ เปิด

ALT+F ตามด้วย O

เปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ALT+F ตามด้วย A

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกต่างๆ ในกลุ่มตัวเลือก

แป้นลูกศร

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก เช่น โฟลเดอร์หรือแฟ้ม

SHIFT+F10

ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ

TAB

เปิดเมนูแบบหล่นลงของเส้นทางแฟ้ม

F4 หรือ ALT+I

ฟื้นฟูรายการแฟ้ม

F5

การนำทางบน Ribbon

เข้าถึงทุกคำสั่งได้ด้วยการกดปุ่มเพียงสองสามครั้ง

 1. กด ALT

  เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์จะแสดงขึ้นเหนือคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองในขณะนั้นๆ

  คีย์ลัดบนแท็บ ไฟล์

 2. กดตัวอักษรที่แสดงอยู่ในเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์บนคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้

 3. เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์เพิ่มเติมอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นตัวอักษรที่คุณกด ตัวอย่างเช่น ถ้าแท็บ หน้าแรก นั้นใช้งานอยู่และคุณกด N แท็บ แทรก จะแสดงขึ้น พร้อมกับเคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์สำหรับกลุ่มต่างๆ บนแท็บดังกล่าว

 4. กดตัวอักษรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะกดตัวอักษรของคำสั่งหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้ ในบางกรณี คุณต้องกดตัวอักษรของกลุ่มที่มีคำสั่งเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังใช้งานแท็บ Home อยู่ การกด ALT+H, F, S จะนำคุณไปที่กล่องรายการ ขนาด ในกลุ่ม แบบอักษร

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำที่คุณกำลังดำเนินการและซ่อนเคล็ดลับการใช้ปุ่มแป้นพิมพ์ ให้กด ALT

เปลี่ยนโฟกัสแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

อีกวิธีหนึ่งในการใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำงานกับ Ribbon ก็คือ การย้ายโฟกัสระหว่างแท็บและคำสั่งต่างๆ จนกว่าคุณจะพบคุณลักษณะที่คุณต้องการใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเลื่อนโฟกัสของแป้นพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon และเปิดใช้งานแป้นการเข้าถึง

ALT หรือ F10 กดแป้นใดแป้นหนึ่งอีกครั้งเพื่อย้ายกลับไปยังเอกสารแล้วยกเลิกแป้นพิมพ์ลัด

ย้ายไปแท็บของ Ribbon อีกแท็บหนึ่งทางซ้ายหรือขวา ตามลำดับ

F10 เพื่อเลือกแท็บที่ใช้งานอยู่ ตามด้วยลูกศรซ้าย ลูกศรขวา

ซ่อนหรือแสดง Ribbon

CTRL+F1

แสดงเมนูทางลัดสำหรับคำสั่งที่เลือก

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสเพื่อเลือกพื้นที่ของหน้าต่างแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้

 • แท็บที่ใช้งานอยู่ของ Ribbon

 • บานหน้าต่างงานใดๆ ที่เปิดอยู่

 • เอกสารของคุณ

F6

ย้ายโฟกัสไปยังแต่ละคำสั่งบน Ribbon ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ตามลำดับ

TAB, SHIFT+TAB

ย้ายลง ขึ้น ซ้าย หรือขวา ในรายการต่างๆ บน Ribbon ตามลำดับ

ลูกศรลง ลูกศรขึ้น ลูกศรซ้าย และลูกศรขวา

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดเมนูหรือแกลเลอรีที่เลือกบน Ribbon

SPACE BAR หรือ ENTER

เปิดใช้งานคำสั่งหรือตัวควบคุมบน Ribbon เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

ENTER

เสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนค่าในตัวควบคุมบน Ribbon และย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร

ENTER

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำสั่งหรือตัวควบคุมที่เลือกบน Ribbon (ถ้าไม่มีหัวข้อวิธีใช้ใดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่เลือก จะแสดงหัวข้อวิธีใช้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมขึ้นแทน)

F1

งานทั่วไปใน Microsoft Office PowerPoint

ย้ายระหว่างบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายในทิศทางตามเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

F6

ย้ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิการะหว่างบานหน้าต่างในมุมมองปกติ

SHIFT+F6

สลับระหว่างแท็บ ภาพนิ่ง และ เค้าร่าง ในบานหน้าต่างเค้าร่างและภาพนิ่งในมุมมองปกติ

CTRL+SHIFT+TAB

ทำงานในเค้าร่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลื่อนระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย

ลดระดับย่อหน้า

ALT+SHIFT+ลูกศรขวา

ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น

ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น

ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง

ALT+SHIFT+ลูกศรลง

แสดงหัวเรื่องระดับ 1

ALT+SHIFT+1

ขยายข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายบวก

ยุบข้อความด้านล่างหัวเรื่อง

ALT+SHIFT+เครื่องหมายลบ

ทำงานกับรูปร่าง รูปภาพ กล่อง วัตถุ และ อักษรศิลป์

แทรกรูปร่าง

 1. กดแล้วปล่อย ALT ตามด้วย N แล้ว S แล้ว H เพื่อเลือก รูปร่าง

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเคลื่อนย้ายไปตามรูปร่างประเภทต่างๆ แล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกรูปร่างที่คุณเลือก

การแทรกกล่องข้อความ

 1. กด ALT แล้วปล่อย ตามด้วย N และ X

 2. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกกล่องข้อความ

แทรกวัตถุ

 1. กด ALT แล้วปล่อย จากนั้นกด N แล้วตามด้วย J เพื่อเลือก วัตถุ

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปตามวัตถุต่างๆ

 3. กด CTRL+ENTER เพื่อแทรกวัตถุที่คุณต้องการ

การแทรกอักษรศิลป์

 1. กดแล้วปล่อย ALT แล้วกด N จากนั้น W เพื่อเลือก อักษรศิลป์

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกลักษณะอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

เลือกรูปร่าง

หมายเหตุ:  ถ้าเคอร์เซอร์ของคุณอยู่ในข้อความ ให้กด ESC

 • เมื่อต้องการเลือกรูปร่างเดี่ยว ให้กดปุ่ม TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ผ่านวัตถุต่างๆ จนกระทั่งมือจับปรับขนาดปรากฏขึ้นบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก

 • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ ให้ใช้ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ และวัตถุอักษรศิลป์

 • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรูปร่าง รูปภาพ หรือวัตถุอักษรศิลป์ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการจัดกลุ่ม แล้วกด CTRL+G

 • เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มที่ต้องการยกเลิก แล้วกด CTRL+SHIFT+G

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางหรือเส้นบอกแนว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

SHIFT+F9

แสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนว

ALT+F9

คัดลอกแอตทริบิวต์ของรูปร่าง

 1. เลือก รูปร่างที่มีแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการคัดลอก

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกรูปร่างที่มีข้อความ หมายถึง คุณจะคัดลอกหน้าตาและลักษณะของข้อความ รวมทั้งแอตทริบิวต์ของรูปร่างนั้นด้วย

 2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกแอตทริบิวต์ของวัตถุ

 3. กดปุ่ม TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกแอตทริบิวต์ไปวาง

 4. กด CTRL+SHIFT+V

เลือกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกไปจนถึงท้ายคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรขวา

เลือกไปจนถึงต้นคำ

CTRL+SHIFT+ ลูกศรซ้าย

เลือกขึ้นไปหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรขึ้น

เลือกลงมาหนึ่งบรรทัด (เคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด)

SHIFT+ลูกศรลง

เลือกวัตถุ (เมื่อข้อความภายในวัตถุถูกเลือก)

ESC

เลือกวัตถุอื่น (เมื่อวัตถุหนึ่งถูกเลือก)

TAB หรือ SHIFT+TAB จนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการถูกเลือก

เลือกข้อความภายในวัตถุ (โดยมีการเลือกวัตถุ)

ENTER

เลือกวัตถุทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ ภาพนิ่ง)

เลือกภาพนิ่งทั้งหมด

CTRL+A (ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง)

เลือกข้อความทั้งหมด

CTRL+A (บนแท็บ เค้าร่าง)

ลบและคัดลอกข้อความและวัตถุ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

BACKSPACE

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

CTRL+BACKSPACE

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

DELETE

ลบหนึ่งคำทางขวา

หมายเหตุ:  ในการทำเช่นนี้ เคอร์เซอร์ต้องอยู่ระหว่างคำ

CTRL+DELETE

ตัดวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกวัตถุหรือข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางวัตถุหรือข้อความที่ถูกตัดหรือคัดลอก

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

CTRL+Z

ทำการกระทำล่าสุดอีกครั้ง

CTRL+Y

คัดลอกเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+C

วางเฉพาะการจัดรูปแบบเท่านั้น

CTRL+SHIFT+V

เปิดกล่องโต้ตอบ วางแบบพิเศษ

CTRL+ALT+V

การเคลื่อนย้ายภายในข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

CTRL+ ลูกศรขวา

ย้ายไปท้ายบรรทัด

END

ย้ายไปต้นบรรทัด

HOME

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

CTRL+ ลูกศรลง

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปยังตัวแทนชื่อเรื่องหรือเนื้อความถัดไป ถ้าเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สุดท้ายบนภาพนิ่งแล้ว การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มภาพนิ่งใหม่ที่มีเค้าโครงภาพนิ่งแบบเดียวกับภาพนิ่งต้นฉบับ

CTRL+ENTER

ย้ายเพื่อทำซ้ำการ ค้นหา ครั้งล่าสุด

SHIFT+F4

ย้ายไปรอบๆ และการทำงานบนตาราง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

TAB

ย้ายไปยังเซลล์ก่อนหน้า

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังแถวถัดไป

ลูกศรลง

ย้ายไปยังแถวก่อนหน้า

ลูกศรขึ้น

แทรกแท็บในเซลล์

CTRL+TAB

เริ่มย่อหน้าใหม่

ENTER

เพิ่มแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง

TAB ที่ด้านล่างของแถวสุดท้าย

แก้ไขวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัว

 1. กด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. กด SHIFT+F10 สำหรับเมนูทางลัด

 3. ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าจะเลือก วัตถุแผ่นงาน และกดลูกศรขวาเพื่อเลือก แก้ไข แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ:  ชื่อของคำสั่งในเมนูทางลัดจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุฝังตัวหรือเชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น แผ่นงานที่ฝังตัวใน Microsoft Office Excel จะมีคำสั่ง วัตถุแผ่นงาน ในขณะที่รูปวาดที่ฝังตัวใน Microsoft Office Visio จะมีคำสั่ง วัตถุ Visio

จัดรูปแบบและจัดแนวอักขระและย่อหน้า

เปลี่ยนหรือปรับขนาดแบบอักษร

หมายเหตุ:  คุณต้องเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนแบบอักษร

CTRL+SHIFT+F

เพิ่มขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+>

ลดขนาดแบบอักษร

CTRL+SHIFT+<

นำรูปแบบอักขระไปใช้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ

CTRL+T

เปลี่ยนขนาดตัวพิมพ์ของตัวอักษรระหว่างประโยค ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์ใหญ่

SHIFT+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้

CTRL+B

นำการขีดเส้นใต้ไปใช้

CTRL+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้

CTRL+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (ระยะห่างอัตโนมัติ)

CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก

เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก เช่น ตัวห้อยและตัวยก

CTRL+SPACEBAR

แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL+K

คัดลอกรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกรูปแบบ

CTRL+SHIFT+C

วางรูปแบบ

CTRL+SHIFT+V

จัดแนวย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

CTRL+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

CTRL+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

CTRL+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

CTRL+R

เรียกใช้งานนำเสนอ

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ได้ ในขณะที่คุณเรียกใช้งานนำเสนอของคุณในมุมมอง นำเสนอภาพนิ่ง

แป้นพิมพ์ลัดของการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เริ่มต้นงานนำเสนอตั้งแต่แรกเริ่ม

F5

แสดงภาพเคลื่อนไหวภาพถัดไปหรือไปยังภาพนิ่งถัดไป

N, ENTER, PAGE DOWN ลูกศรขวา ลูกศรลง หรือ SPACEBAR

แสดงภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หรือย้อนกลับไปยังภาพนิ่งก่อนหน้า

P, PAGE UP ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น หรือ BACKSPACE

ไปยังภาพนิ่ง หมายเลข

หมายเลข+ENTER

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีดำ

B หรือ จุด

แสดงภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว หรือกลับไปยังงานนำเสนอจากภาพนิ่งที่ว่างเปล่าสีขาว

W หรือ เครื่องหมายจุลภาค

หยุดหรือเริ่มงานนำเสนอใหม่โดยอัตโนมัติ

S

จบงานนำเสนอ

ESC หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

ลบคำอธิบายประกอบบนหน้าจอ

E

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป ถ้าภาพนิ่งถัดไปซ่อนอยู่

H

ตั้งค่าการกำหนดเวลาใหม่ขณะทำการทดสอบ

T

ใช้การกำหนดเวลาเดิมขณะทำการทดสอบ

O

ใช้การคลิกเมาส์เพื่อดำเนินต่อขณะทำการทดสอบ

M

บันทึกคำบรรยายภาพนิ่งและการกำหนดเวลาใหม่

R

กลับไปยังภาพนิ่งแรก

กดปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้ายค้างไว้ 2 วินาที

แสดงหรือซ่อนตัวชี้รูปลูกศร

A หรือ =

เปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกา

CTRL+P

เปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศร

CTRL+A

เปลี่ยนตัวชี้เป็นยางลบ

CTRL+E

แสดงหรือซ่อนมาร์กอัปที่เป็นหมึก

CTRL+M

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางทันที

CTRL+H

ซ่อนตัวชี้และปุ่มนำทางภายใน 15 วินาที

CTRL+U

แสดงกล่องโต้ตอบ ภาพนิ่งทั้งหมด

CTRL+S

แสดงแถบงานของคอมพิวเตอร์

CTRL+T

แสดงเมนูทางลัด

SHIFT+F10

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติแรกหรือถัดไปบนภาพนิ่ง

TAB

ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติล่าสุดหรือก่อนหน้านี้บนภาพนิ่ง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ของการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER ขณะที่การเชื่อมโยงหลายมิติถูกเลือกอยู่

แป้นพิมพ์ลัดของสื่อในระหว่างการนำเสนอ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

หยุดการเล่นสื่อ

ALT+Q

สลับระหว่างเล่นกับหยุดชั่วขณะ

ALT+P

ไปยังที่คั่นหน้าถัดไป

ALT+END

ไปยังที่คั่นหน้าก่อนหน้า

ALT+HOME

เพิ่มระดับเสียง

ALT+ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ALT+ลูกศรลง

ค้นหาไปข้างหน้า

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

ค้นหาในทางย้อนกลับ

ALT+SHIFT+PAGE UP

ปิดเสียง

ALT+U

เคล็ดลับ:  คุณสามารถกด F1 ในระหว่างงานนำเสนอของคุณเพื่อดูรายการตัวควบคุมได้

เรียกดูงานนำเสนอบนเว็บ

แป้นต่อไปนี้มีไว้สำหรับดูงานนำเสนอบนเว็บของคุณใน Microsoft Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลื่อนไปข้างหน้าผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

TAB

เลื่อนไปข้างหลังผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติในงานนำเสนอบนเว็บ แถบที่อยู่ และแถบการเชื่อมโยง

SHIFT+TAB

ทำลักษณะการทำงาน "การคลิกเมาส์" ของการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือก

ENTER

ไปที่ภาพนิ่งถัดไป

SPACEBAR

ใช้คุณลักษณะบานหน้าต่างสิ่งที่เลือก

ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้กด Alt ตามด้วย H, S, L และ P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายโฟกัสไปตามบานหน้าต่างงานต่างๆ

F6

แสดงเมนูบริบท

SHIFT+F10

ย้ายโฟกัสไปยังรายการหรือกลุ่มหนึ่งๆ

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

ย้ายโฟกัสจากรายการภายในกลุ่มไปยังกลุ่มแม่ของรายการ

ลูกศรซ้าย

ย้ายโฟกัสจากกลุ่มไปยังรายการแรกในกลุ่มนั้น

ลูกศรขวา

ขยายกลุ่มที่โฟกัสและกลุ่มลูกทั้งหมดของกลุ่มที่โฟกัส

* (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ขยายกลุ่มที่โฟกัส

+ (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ยุบกลุ่มที่โฟกัส

- (บนแผงปุ่มตัวเลขเท่านั้น)

ย้ายโฟกัสไปที่รายการหนึ่งแล้วเลือกรายการดังกล่าว

SHIFT+ลูกศรขึ้น หรือ SHIFT+ลูกศรลง

เลือกรายการที่โฟกัส

SPACEBAR หรือ ENTER

ยกเลิกการเลือกรายการที่โฟกัส

SHIFT+SPACEBAR หรือ SHIFT+ENTER

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหน้า

CTRL+SHIFT+F

ย้ายรายการที่เลือกไปข้างหลัง

CTRL+SHIFT+B

แสดงหรือซ่อนรายการที่โฟกัส

CTRL+SHIFT+S

เปลี่ยนชื่อรายการที่โฟกัส

F2

สลับโฟกัสแป้นพิมพ์ภายในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ระหว่างมุมมองแบบโครงสร้างและปุ่ม แสดงทั้งหมด และ ซ่อนทั้งหมด

TAB หรือ SHIFT+TAB

ยุบกลุ่มทั้งหมด

หมายเหตุ:  โฟกัสต้องอยู่ในมุมมองแบบโครงสร้างของบานหน้าต่างส่วนที่เลือก จึงจะใช้แป้นพิมพ์ลัดนี้ได้

ALT+SHIFT+1

ขยายกลุ่มทั้งหมด

ALT+SHIFT+9

เมื่อต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดแบบกำหนดเองให้กับรายการเมนู แมโครที่บันทึกไว้ และโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องใช้ Add-in บริษัทอื่น เช่น Shortcut Manager for PowerPoint จาก OfficeOne Add-Ins for PowerPoint

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×