แทรกหมายเลขหน้าบนเวิร์กชีต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้มีหมายเลขหน้าแสดงบนหน้ากระดาษเมื่อคุณพิมพ์ เวิร์กชีต คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของหน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตได้ หมายเลขหน้าที่คุณแทรกจะไม่แสดงอยู่บนเวิร์กชีตในมุมมองปกติ แต่จะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ และบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เท่านั้น

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตในมุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ หรือคุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ถ้าคุณต้องการแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตหลายๆ แผ่นในเวลาเดียวกัน สำหรับแผ่นงานชนิดอื่นๆ เช่น แผ่นงานแผนภูมิ คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าได้โดยใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เท่านั้น

ตามค่าเริ่มต้น หมายเลขหน้าจะเรียงตามลำดับโดยเริ่มต้นด้วยหน้าหมายเลข 1 แต่คุณสามารถเริ่มต้นลำดับด้วยหมายเลขอื่นได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้าได้ด้วย

คุณต้องการทำอะไร

แทรกหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตเดียว

แทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีต

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

การเอาหมายเลขหน้าออก

แทรกหมายเลขหน้าให้กับแผ่นงานเดียว

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตเดียว ด้วยการใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ หมายเลขหน้ามีประโยชน์เมื่อเวิร์กชีตของคุณมีหลายแถวและพิมพ์หลายหน้า

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ:  Microsoft Excel จะแสดงเวิร์กชีตในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ รูปปุ่ม บนแถบสถานะเพื่อแสดงมุมมองนี้ได้อีกด้วย

 3. บนเวิร์กชีต ให้คลิก คลิกเพื่อเพิ่มหัวกระดาษ หรือ คลิกเพื่อเพิ่มท้ายกระดาษ

  ซึ่งจะแสดง เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ที่เพิ่มแท็บ ออกแบบ

 4. ถ้าคุณต้องการระบุตำแหน่งที่อยากให้หมายเลขหน้าแสดงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Excel

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลังจาก &[Page] และพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้นในกลุ่ม องค์ประกอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก จำนวนหน้า

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 7. คลิกตำแหน่งใดๆ นอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อแสดงจำนวนหน้าจริงในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ

 8. หลังจากที่คุณทำงานในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ เสร็จสิ้นแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิก ปกติ รูปปุ่ม บนแถบสถานะได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

แทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายแผ่นงาน

คุณสามารถแทรกหมายเลขหน้าให้กับหลายเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กของคุณได้โดยการใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ซึ่งจะให้คุณเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก แต่เวิร์กชีตแต่ละแผ่นจะมีชุดของหมายเลขหน้าเป็นของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่มีความยาวสองหน้ากระดาษทั้งคู่ เวิร์กชีตแรกจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เวิร์กชีตที่สองจะมีสองหน้าซึ่งหมายเลขหน้าเป็น 1 และ 2 เช่นกัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขเริ่มต้นของเวิร์กชีตแต่ละแผ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เริ่มต้นการใส่หมายเลขหน้าโดยใช้หมายเลขอื่น

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า

  วิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษแบบกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษแบบกำหนดเอง

 4. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการให้แสดงหมายเลขหน้า ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา

 5. เมื่อต้องการแทรกหมายเลข ให้คลิกปุ่ม แทรกหมายเลขหน้า รูปปุ่ม

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] ปรากฏในส่วนที่เลือก

 6. เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนหน้าทั้งหมด ให้พิมพ์ช่องว่างหลัง &[Page] แล้วพิมพ์คำว่า จาก ตามด้วยช่องว่าง จากนั้น คลิกปุ่ม แทรกจำนวนหน้า รูปปุ่ม

  พื้นที่ที่สำรองไว้ &[Page] of &[Pages] ปรากฏในส่วนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

กำหนดหมายเลขอื่นให้กับหน้าเริ่มต้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใส่หมายเลขหน้าให้กับหน้าเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กตามลำดับ ให้เริ่มด้วยการเพิ่มหมายเลขหน้าให้กับเวิร์กชีตทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก จากนั้นให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นด้วยตัวเลขที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีสองเวิร์กชีตที่แต่ละเวิร์กชีตจะถูกพิมพ์เป็นสองหน้า ให้คุณใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มต้นหมายเลขหน้าของเวิร์กชีตที่สองด้วยหมายเลข 3

 1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. บนแท็บ หน้า ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก ให้พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการใช้สำหรับหน้าแรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ระบบการใส่หมายเลขเริ่มต้น ให้พิมพ์คำว่า Auto ในกล่อง หมายเลขหน้าแรก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลขหน้า

โดยค่าเริ่มต้น Excel จะใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าต่างๆ บนเวิร์กชีตจากบนลงล่าง ตามด้วยซ้ายไปขวา แต่คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการใส่หมายเลขและพิมพ์หน้าจากซ้ายไปขวา ตามด้วยบนลงล่างได้

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการใส่หมายเลข

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ ลำดับของหน้า ให้คลิก ลงแล้วซ้ายไปขวา หรือ ซ้ายไปขวาแล้วลง

  เคล็ดลับ: ทิศทางของแต่ละตัวเลือกจะแสดงในกล่องแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

การเอาหมายเลขหน้าออก

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือแผ่นงานแผนภูมิที่คุณต้องการเอาหมายเลขหน้าออก

  วิธีการเลือกแผ่นงานหลายๆ แผ่น

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายๆ แผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. บนแท็บ หัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ ในกล่องดรอปดาวน์ หัวกระดาษ หรือ ท้ายกะดาษ ให้คลิก (ไม่มี)

  หมายเหตุ: คุณอาจต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของรายการเพื่อคลิก (ไม่มี)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×