เปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

สำหรับชนิดแผนภูมิส่วนใหญ่ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนแกนของแผนภูมิได้ เมื่อต้องการทำให้ข้อมูลแผนภูมิเข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้นได้

สิ่งสำคัญ    บทความนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงวิธีการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนมาตราส่วน ให้ดูที่:

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน

แสดงหรือซ่อนแกน

ปรับเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภทบนแกน

เปลี่ยนจำนวนของประเภทระหว่างป้ายชื่อหรือเครื่องหมายขีด

เปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภท

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแกน

โดยปกติแผนภูมิจะมีสองแกนที่ใช้สำหรับวัดและจัดประเภทข้อมูล ได้แก่ แกนตั้ง (หรือเรียกอีกอย่างว่า แกนค่าหรือแกน y) และแกนนอน (หรือที่เรียกว่า แกนประเภทหรือแกน x) แผนภูมิคอลัมน์สามมิติ แผนภูมิทรงกรวยสามมิติ หรือแผนภูมิสามมิติรูปพีระมิดเป็นแผนภูมิที่มีแกนสามแกน โดยจะมีแกนลึก (หรือที่เรียกว่า แกนชุดข้อมูลหรือแกน z) เพื่อให้สามารถลงจุดข้อมูลตามความลึกของแผนภูมิได้ แผนภูมิเรดาร์ไม่มีแกนนอน (ประเภท) และแผนภูมิวงกลมกับแผนภูมิโดนัทจะไม่มีแกนใดๆ เลย

แผนภูมิที่แสดงแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก

คำบรรยายภาพ 1 แกนตั้ง (ค่า)

คำบรรยายภาพ 2 แกนนอน (ประเภท)

คำบรรยายภาพ 3 แกนลึก (ชุดข้อมูล)

แผนภูมิบางชนิดจะแสดงแกนด้วยวิธีเดียวกัน ตัวอย่างเช่น แผนภูมิ xy (แผนภูมิกระจาย) และแผนภูมิฟองจะแสดงค่าตัวเลขบนแกนนอนและแกนตั้ง ตัวอย่างอาจแสดงการลงจุดปริมาณน้ำฝนตัดกับความกดอากาศ ทั้งสองตัวอย่างนี้มีค่าตัวเลข และมีการลงจุดข้อมูลบนแกน x และแกน y ซึ่งสัมพันธ์กับค่าตัวเลขเหล่านั้น แกนค่าจะมีตัวเลือกที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่ามาตราส่วนเป็นอัลกอริทึม

แผนภูมิชนิดอื่นๆ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น และแผนภูมิพื้นที่ จะแสดงค่าตัวเลขในแกนตั้ง (ค่า) เท่านั้น และจะแสดงเป็นกลุ่มข้อความ (หรือประเภท) ในแกนนอน ตัวอย่างอาจแสดงการลงจุดปริมาณน้ำฝนตัดกับภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์ ในตัวอย่างนี้ ภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์คือประเภทข้อความของข้อมูลที่มีการลงจุดบนแกนนอน (ประเภท) ภูมิภาคต่างๆ ตามภูมิศาสตร์จะมีระยะห่างเท่ากัน เนื่องจากเป็นข้อความแทนที่จะเป็นค่าที่สามารถวัดได้ พิจารณาความแตกต่างนี้เมื่อคุณเลือกชนิดแผนภูมิ เนื่องจากตัวเลือกสำหรับค่าและประเภทแกนจะแตกต่างกันไป ในทำนองเดียวกัน แกนลึก (ชุดข้อมูล) ก็เป็นรูปแบบแกนอีกประเภทหนึ่ง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ เครื่องหมายขีดและป้ายชื่อจะปรากฏบนแกนตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับวิธีแสดงเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อหลักและรองได้ เมื่อต้องการกำจัดกองข้อความในแผนภูมิ คุณสามารถแสดงป้ายชื่อแกนหรือเครื่องหมายขีดบนแกนนอน (ประเภท) ให้น้อยลงด้วยการระบุช่วงประเภทที่คุณต้องการให้แสดงป้ายชื่อ หรือด้วยการระบุจำนวนของประเภทที่คุณต้องการให้แสดงระหว่างเครื่องหมายขีด

คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ และเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขที่จะแสดงได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนแกน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon

 3. คลิกชนิดของแกนที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อน แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ปรับเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภทบนแกน

 1. คลิกแกนที่มีเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดหลัก ในกล่อง ชนิดเครื่องหมายขีดหลัก ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงเครื่องหมายขีดรอง ในกล่องรายการดรอปดาวน์ ชนิดเครื่องหมายขีดรอง ให้คลิกตำแหน่งเครื่องหมายขีดที่คุณต้องการ

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อประเภท ในกล่อง ป้ายชื่อแกน ให้คลิก ไม่มี

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนจำนวนของประเภทระหว่างป้ายชื่อหรือเครื่องหมายขีด

 1. คลิกแกนนอน (ประเภท) ที่คุณต้องการเปลี่ยนบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ภายใต้ ตัวเลือกแกน ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ 1 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกประเภท, พิมพ์ 2 เพื่อแสดงป้ายชื่อของประเภทอื่นๆ ทุกประเภท, พิมพ์ 3 เพื่อแสดงป้ายชื่อทุกๆ ประเภทที่สาม และอื่นๆ

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ    พิมพ์ตัวเลขน้อยลงเพื่อวางป้ายชื่อให้ใกล้กับแกนมากขึ้น ถ้าคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างป้ายชื่อและแกน ให้พิมพ์ตัวเลขมากขึ้น

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการจัดแนวและการวางแนวของป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อแกนได้ทั้งบนแกนนอน (ประเภท) และแกนตั้ง (ค่า) เมื่อคุณมี ป้ายชื่อประเภทแบบหลายระดับ ในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวของป้ายชื่อทุกระดับได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของช่องว่างระหว่างระดับของป้ายชื่อบนแกนนอน (ประเภท) ได้อีกด้วย

 1. คลิกแกนที่มีป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดแนวบนแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบแกน ให้คลิก การจัดแนว

 4. ภายใต้ เค้าโครงข้อความ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  1. ในกล่อง การจัดแนวตามแนวตั้ง ให้คลิกตำแหน่งการจัดแนวตามแนวตั้งที่คุณต้องการ

  2. ในกล่อง ทิศทางของข้อความ ให้คลิกการวางแนวข้อความที่คุณต้องการ

  3. ในกล่อง มุมแบบกำหนดเอง ให้เลือกองศาของการหมุนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเปลี่ยนการจัดแนวตามแนวนอนของป้ายชื่อแกนได้โดยการคลิกขวาที่แกน แล้วคลิก จัดชิดซ้าย รูปปุ่ม, กึ่งกลาง รูปปุ่ม หรือ จัดชิดขวา รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภท

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีตหรือเปลี่ยนโดยตรงในแผนภูมิก็ได้

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทบนเวิร์กชีต

 1. คลิกเซลล์ที่มีชื่อของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนบนเวิร์กชีต

 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

หมายเหตุ    การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำบนเวิร์กชีต จะถูกอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทในแผนภูมิ

 1. คลิกแกนนอนที่คุณต้องการในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนนอน (ประเภท)

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก เลือกข้อมูล

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกแหล่งข้อมูล ภายใต้ ป้ายชื่อแกนนอน (ประเภท) ให้คลิก แก้ไข

 4. ในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ระบุช่วงในเวิร์กชีตที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อของแกนประเภท

   เคล็ดลับ    คุณสามารถคลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม จากนั้นเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนเวิร์กชีต เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ

  2. พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น ฝ่าย ก, ฝ่าย ข, ฝ่าย ค

   หมายเหตุ    ถ้าคุณพิมพ์ข้อความป้ายชื่อในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ข้อความป้ายชื่อแกนประเภทจะไม่ลิงก์กับเซลล์บนเวิร์กชีตอีกต่อไป

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในป้ายชื่อแกนประเภทหรือตัวเลขบนแกนค่าได้

จัดรูปแบบข้อความ

 1. คลิกขวาที่แกนที่แสดงป้ายชื่อที่คุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้คลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกแกนที่แสดงป้ายชื่อ แล้วใช้ปุ่มการจัดรูปแบบบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ได้อีกด้วย

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. คลิกแกนที่แสดงตัวเลขคุณต้องการจัดรูปแบบในแผนภูมิ หรือถ้าต้องการเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

  • คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  • บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกแกนที่คุณต้องการเลือก

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. คลิก ตัวเลข และในกล่อง ประเภท ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ    ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ตำแหน่งทศนิยม คุณสามารถระบุตำแหน่งทศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 4. เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงของตัวเลขไปยังเซลล์แผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ    ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเลขบนแผนภูมิถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในข้อมูลต้นฉบับ และตรวจสอบด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เปอร์เซ็นต์จะถูกคำนวณบนเวิร์กชีตโดยใช้สมการ จำนวน / ยอดรวม = เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคำนวณ 10 / 100 = 0.1 แล้วจัดรูปแบบ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% ได้อย่างถูกต้อง

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Outlook 2010, Word 2010, PowerPoint 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา