เปรียบเทียบสองตารางและค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน

บางครั้ง คุณอาจต้องการตรวจทานระเบียนจากตารางหนึ่งต่อเมื่อมีระเบียนที่ตรงกันในอีกตารางซึ่งมีเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจทานระเบียนพนักงานของพนักงานที่ประมวลผลใบสั่งอย่างน้อยหนึ่งรายการ เพื่อดูว่าพนักงานคนใดมีสิทธิ์รับโบนัส หรือคุณอาจต้องการตรวจทานข้อมูลที่ติดต่อสำหรับลูกค้าที่อยู่ในเมืองเดียวกับพนักงาน เพื่อให้คุณสามารถจับคู่พนักงานกับลูกค้าสำหรับการนัดพบได้

เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบสองตารางและค้นหาข้อมูลที่ตรงกัน คุณสามารถ:

 • สร้างแบบสอบถามที่รวมเขตข้อมูลจากแต่ละตารางซึ่งเขตข้อมูลมีข้อมูลที่ตรงกัน โดยใช้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรือใช้การรวมที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแบบสอบถาม วิธีนี้จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด (ความเร็วที่แบบสอบถามแสดงผลลัพธ์) แต่คุณไม่สามารถรวมเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลไม่เหมือนกัน

 • สร้างแบบสอบถามที่เปรียบเทียบเขตข้อมูลโดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่ง การใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่งโดยทั่วไปจะช้ากว่าการรวม เนื่องจากการรวมจะลบแถวจากผลลัพธ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะอ่านตารางข้อมูล ส่วนเกณฑ์นั้นจะถูกนำไปใช้กับผลลัพธ์ของแบบสอบถามหลังจากที่อ่านตารางข้อมูล แต่คุณสามารถใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์ของเขตข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลไม่เหมือนกัน ซึ่งคุณไม่สามารถทำได้โดยใช้การรวม

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีเปรียบเทียบสองตารางเพื่อแสดงข้อมูลที่ตรงกัน และแสดงข้อมูลตัวอย่างที่คุณสามารถใช้กับกระบวนงานตัวอย่าง

บทความนี้จะไม่กล่าวถึงข้อมูลที่ซ้ำกันและผลกระทบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหา การซ่อน หรือการลบข้อมูลที่ซ้ำกัน ให้ค้นหาวิธีใช้ หรือใช้การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปรียบเทียบสองตารางโดยใช้การรวม

เปรียบเทียบสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์

เปรียบเทียบสองตารางโดยใช้การรวม

เมื่อต้องการเปรียบเทียบสองตารางโดยใช้การรวม คุณสามารถสร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลที่มีทั้งสองตาราง ถ้ายังไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตารางบนเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน คุณสามารถสร้างการรวมบนเขตข้อมูลที่คุณต้องการตรวจหาข้อมูลที่ตรงกัน คุณสามารถสร้างการรวมได้มากเท่าที่ต้องการ แต่คู่ของเขตข้อมูลที่รวมแต่ละคู่ต้องเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันหรือเป็นชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้

สมมติว่าคุณเป็นนักวิจัยของสถาบันที่วิทยาลัย และต้องการดูว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในแผนกคณิตศาสตร์ล่าสุดมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างไร โดยให้ความสนใจกับผลการเรียนของนักเรียนที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ คุณมีตารางที่เก็บข้อมูลวิชาเอกของนักเรียนและตารางที่เก็บข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลการเรียนจะถูกบันทึกในตารางการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลวิชาเอกของนักเรียนจะถูกบันทึกในตารางวิชาเอกของนักเรียน เมื่อต้องการดูว่าผลการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์นับจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรล่าสุด คุณต้องตรวจทานระเบียนจากตารางการลงทะเบียนที่มีระเบียนตรงกันในตารางวิชาเอก

เตรียมข้อมูลตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ คุณสร้างแบบสอบถามที่พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในแผนกคณิตศาสตร์ล่าสุดมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างไร คุณจะใช้ตารางตัวอย่างทั้งสองตารางต่อไปนี้ วิชาเอกของนักเรียนและการลงทะเบียนเรียน และเพิ่มตารางตัวอย่างทั้งสอง วิชาเอกของนักเรียนและการลงทะเบียนเรียนไปยังฐานข้อมูล

Microsoft Office Access 2007 มีหลายวิธีในการเพิ่มตารางตัวอย่างเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถป้อนข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถคัดลอกแต่ละตารางไปยังโปรแกรมกระดาษคำนวณ (เช่น Microsoft Office Excel 2007) แล้วจึงนำเข้าแผ่นงานใน Office Access 2007 หรือคุณสามารถวางข้อมูลลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad และนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มข้อความที่ได้

ขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้จะอธิบายวิธีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในแผ่นข้อมูลเปล่า และวิธีการคัดลอกตารางตัวอย่างลงใน Excel แล้วจึงนำเข้าตารางเหล่านั้นลงใน Access 2007 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ ให้ดูบทความ Office Excel 2007การนำเข้าหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในแฟ้มข้อความAccess 2007

วิชาเอกของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน

ปี

วิชาเอก

123456789

2005

MATH

223334444

2005

ENGL

987654321

2005

MATH

135791357

2005

HIST

147025836

2005

BIOL

707070707

2005

MATH

123456789

2006

MATH

223334444

2006

ENGL

987654321

2006

PSYC

135791357

2006

ARTH

147025836

2006

BIOL

707070707

2006

MATH

การลงทะเบียนเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน

ปี

ภาคเรียน

หลักสูตร

หมายเลขหลักสูตร

ผลการเรียน

123456789

2005

3

MATH

221

A

123456789

2005

3

ENGL

101

B

123456789

2006

1

MATH

242

C

123456789

2006

1

MATH

224

C

223334444

2005

3

ENGL

112

A

223334444

2005

3

MATH

120

C

223334444

2006

1

POSC

110

A

223334444

2006

1

ENGL

201

B

987654321

2005

3

MATH

120

A

987654321

2005

3

PSYC

101

A

987654321

2006

1

MATH

221

B

987654321

2006

1

MATH

242

C

135791357

2005

3

HIST

102

A

135791357

2005

3

ARTH

112

A

135791357

2006

1

MATH

120

B

135791357

2006

1

MATH

141

C

147025836

2005

3

BIOL

113

B

147025836

2005

3

CHEM

113

B

147025836

2006

1

MATH

120

D

147025836

2006

1

STAT

114

B

707070707

2005

3

MATH

221

B

707070707

2005

3

STAT

114

A

707070707

2006

1

MATH

242

D

707070707

2006

1

MATH

224

C

ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณเพื่อป้อนข้อมูลตัวอย่าง คุณสามารถ ข้ามส่วนต่อไปนี้

ป้อนข้อมูลตัวอย่างด้วยตนเอง

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่

 2. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มตาราง คลิก ตาราง

  รูปภาพริบบิ้นของ Access

  Access จะเพิ่มตารางเปล่าตารางใหม่ให้กับฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ  คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่ แต่คุณจะต้องทำตามขั้นตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูล

 3. คลิกสองครั้งที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัวและพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ตามค่าเริ่มต้น Access จะระบุแถวส่วนหัวของเขตข้อมูลว่างด้วยข้อความว่า เพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดังนี้

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 4. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ส่วนหัวถัดไปที่ว่างอยู่ แล้วพิมพ์ชื่อเขตข้อมูลที่สอง (คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เซลล์ใหม่ได้) ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละชื่อของเขตข้อมูล

 5. ป้อนข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ขณะที่คุณป้อนข้อมูล Access จะเทียบชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล แต่ละเขตข้อมูลจะมีชนิดข้อมูลเฉพาะ เช่น ตัวเลข ข้อความ หรือวันที่/เวลา การตั้งค่าชนิดข้อมูลจะช่วยให้มั่นใจว่าการป้อนข้อมูลมีความถูกต้อง และช่วยป้องกันความผิดพลาด เช่น การใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณ สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ ให้ Access เทียบชนิดข้อมูล แต่โปรดตรวจทานชนิดข้อมูลที่ Access เทียบในแต่ละเขตข้อมูล

 6. หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏ

 7. ในกล่อง ชื่อตาราง ให้พิมพ์ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้วคลิก ตกลง

  คุณใช้ชื่อของแต่ละตารางตัวอย่าง (ตัวอย่างเช่น วิชาเอกของนักเรียน) เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนกระบวนงานของบทความนี้จะใช้ชื่อเหล่านี้เช่นกัน

หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลตัวอย่างเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะ เปรียบเทียบสองตาราง

ข้ามส่วนต่อไปนี้ (สร้างแผ่นงานตัวอย่าง) ยกเว้นกรณีที่คุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีสร้างแผ่นงานที่อ้างอิงข้อมูลตัวอย่างจากตารางในส่วนก่อนหน้า

สร้างแผ่นงานตัวอย่าง

 1. เริ่มโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณและสร้างแฟ้มเปล่าขึ้นใหม่ ถ้าคุณใช้ Excel สมุดงานเปล่าสมุดใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม

 2. คัดลอก ตารางตัวอย่างแรก จากส่วนก่อนหน้าและวางไว้ในแผ่นงานแรก โดยเริ่มที่เซลล์แรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกแถวส่วนหัว เนื่องจากมีชื่อเขตข้อมูลของตารางตัวอย่าง

 3. ใช้เทคนิคที่โปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณมีให้ ตั้งชื่อแผ่นงานให้เหมือนกับตารางตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางข้อมูลตัวอย่าง การลงทะเบียนเรียน ให้ตั้งชื่อแผ่นงานของคุณเป็น การลงทะเบียนเรียน

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 คัดลอก ตารางตัวอย่างที่สอง ไปยังแผ่นงานที่ว่างเปล่า และเปลี่ยนชื่อแผ่นงานนั้น

  หมายเหตุ  คุณอาจต้องการเพิ่มแผ่นงานไปยังแฟ้มกระดาษคำนวณของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มแผ่นงานไปยังแฟ้มกระดาษคำนวณ โปรดดูวิธีใช้สำหรับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

 5. บันทึกสมุดงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งตามต้องการในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของคุณ และไปยังขั้นตอนชุดถัดไป

สร้างตารางฐานข้อมูลจากแผ่นงาน

 1. ในฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่:

  บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Excel

  รูป Ribbon ของ Access

  -หรือ-

  คลิก เพิ่มเติม แล้วเลือกโปรแกรมกระดาษคำนวณจากรายการ

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - กระดาษคำนวณ ชื่อโปรแกรม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก เรียกดู ค้นหาและเปิดแฟ้มกระดาษคำนวณที่คุณสร้างในขั้นตอนก่อนหน้า แล้วคลิก ตกลง

  ตัวช่วยนำเข้ากระดาษคำนวณจะเริ่มทำงาน

  ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยนำเข้าจะเลือกแผ่นงานแรกในสมุดงาน (ที่ชื่อว่าวิชาเอกของนักเรียน ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้) และข้อมูลจากแผ่นงานนั้นจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าตัวช่วยนำเข้า

 3. คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวแรกมีส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไป คุณสามารถใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ ตัวเลือกของเขตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือละเว้นเขตข้อมูลจากการดำเนินการนำเข้า สำหรับตัวอย่างนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าใดๆ ทั้งสิ้น คลิก ถัดไป

 6. บนหน้าถัดไป ให้เลือกตัวเลือก ไม่มีคีย์หลัก จากนั้นคลิก ถัดไป

 7. ตามค่าเริ่มต้น Access จะนำชื่อของแผ่นงานไปใช้กับตารางใหม่ของคุณ ให้ยอมรับชื่อในกล่อง นำเข้าไปยังตาราง และคลิก เสร็จสิ้น

 8. บนหน้า บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ให้คลิก ปิด เพื่อให้ตัวช่วยนำเข้าทำงานเสร็จสมบูรณ์

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 จนกว่าคุณจะสร้างตารางจากแต่ละแผ่นงานในแฟ้มกระดาษคำนวณเสร็จ

เปรียบเทียบตารางตัวอย่างและค้นหาระเบียนที่ตรงกันโดยใช้การรวม

ขณะนี้ คุณพร้อมที่จะเปรียบเทียบตารางการลงทะเบียนเรียนและตารางวิชาเอกของนักเรียน เนื่องจากคุณไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง คุณจะต้องสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแบบสอบถาม ตารางจะมีเขตข้อมูลที่เหมือนกันมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล และคุณจะต้องสร้างการรวมสำหรับแต่ละคู่ของเขตข้อมูลที่เหมือนกัน: เลขประจำตัวนักเรียน ปี และหลักสูตร (ตารางการลงทะเบียนเรียน) และวิชาเอก (ตารางวิชาเอกของนักเรียน) ในตัวอย่างนี้ คุณสนใจวิชาเอกคณิตศาสตร์ ดังนั้นคุณจะใช้เกณฑ์ที่เป็นเขตข้อมูลเพื่อจำกัดผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่าง

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 3. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางซึ่งมีระเบียนที่คุณต้องการแสดง   ในตัวอย่างนี้คือ ตาราง การลงทะเบียนเรียน จากนั้นคลิกสองครั้งที่ตารางซึ่งคุณต้องการเปรียบเทียบ   ในตัวอย่างนี้คือ ตาราง วิชาเอกของนักเรียน

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 5. ลากเขตข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปยังเขตข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน ของตาราง วิชาเอกของนักเรียน จะมีเส้นปรากฏระหว่างสองตารางในตารางออกแบบ ซึ่งแสดงว่าคุณได้สร้างการรวมไว้ การคลิกสองครั้งที่เส้นนี้จะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 6. ตรวจทานตัวเลือกสามรายการในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเลือกตัวเลือก 1 ไว้ ในบางกรณีคุณต้องปรับคุณสมบัติการรวมเพื่อรวมแถวเพิ่มเติมจากตารางหนึ่ง เนื่องจากคุณต้องการค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน ให้คงการตั้งค่าการรวมเป็นตัวเลือก 1 ปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม โดยคลิก ยกเลิก

 7. คุณจะต้องสร้างการรวมอื่นอีกสองรายการ คุณสามารถสร้างการรวมเหล่านี้โดยลากเขตข้อมูล ปี จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปยังเขตข้อมูล ปี ของตาราง วิชาเอกของนักเรียน จากนั้นลากเขตข้อมูล หลักสูตร จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปยังเขตข้อมูล วิชาเอก บนตาราง วิชาเอกของนักเรียน

 8. ในตาราง การลงทะเบียน ให้คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลของตารางทั้งหมดไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

  หมายเหตุ  เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด จะมีเพียงคอลัมน์เดียวที่ปรากฏในเส้นตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏจะใช้ชื่อของตาราง ตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์นี้จะมีชื่อว่า การลงทะเบียนเรียน.*

 9. ในตาราง วิชาเอกของนักเรียน ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล วิชาเอก เพื่อเพิ่มไปยังตาราง

 10. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ วิชาเอก ในตารางออกแบบแบบสอบถาม

 11. ในแถว เกณฑ์ ของคอลัมน์ วิชาเอก ให้พิมพ์ MATH

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เรียกใช้

  แบบสอบถามจะทำงาน จากนั้นจะแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตร์

ด้านบนของหน้า

เปรียบเทียบสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์

บางครั้งคุณอาจต้องการเปรียบเทียบตารางบนพื้นฐานของเขตข้อมูลที่มีข้อมูลตรงกัน แต่มีชนิดข้อมูลต่างกัน ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลในตารางหนึ่งอาจมีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข และคุณต้องการเปรียบเทียบเขตข้อมูลนั้นกับเขตข้อมูลในตารางอื่นที่มีชนิดข้อมูลเป็นข้อความ อาจเกิดเขตข้อมูลที่มีข้อมูลคล้ายกัน แต่มีชนิดของเขตข้อมูลไม่เหมือนกัน เมื่อมีการเก็บตัวเลขเป็นข้อความ ทั้งที่เกิดจากการออกแบบหรือสาเหตุอื่น เช่น การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลต่างกัน คุณจะต้องใช้วิธีอื่นเพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูล คุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูลสองเขตที่มีชนิดข้อมูลต่างกันโดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่ง

สมมติว่าคุณเป็นนักวิจัยของสถาบันที่วิทยาลัย และต้องการดูว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในแผนกคณิตศาสตร์ล่าสุดมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนอย่างไร โดยให้ความสนใจกับผลการเรียนของนักเรียนที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ คุณมีตารางวิชาเอกของนักเรียนและตารางการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลผลการเรียนจะถูกบันทึกในตารางการลงทะเบียนเรียน และข้อมูลวิชาเอกของนักเรียนจะถูกบันทึกในตารางวิชาเอกของนักเรียน เมื่อต้องการดูว่าผลการเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์ คุณต้องดูที่ระเบียนจากตารางการลงทะเบียนซึ่งมีระเบียนตรงกับในตารางวิชาเอก แต่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อเปรียบเทียบตารางมีชนิดข้อมูลไม่เหมือนกับเขตข้อมูลที่ตรงกัน

เมื่อต้องการเปรียบเทียบสองตารางโดยใช้เขตข้อมูลเป็นเกณฑ์ คุณจะสร้างแบบสอบถามแบบใช้เลือกข้อมูลที่มีทั้งสองตาราง คุณจะรวมเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดง และนอกจากนี้จะรวมเขตข้อมูลที่ตรงกับเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นเกณฑ์ จากนั้นคุณจะสร้างเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบตาราง คุณสามารถสร้างเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบเขตข้อมูลเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ

เพื่อที่จะแสดงวิธีการนี้ คุณจะใช้ ตารางตัวอย่างจากส่วนก่อนหน้าแต่คุณจะเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนของตารางวิชาเอกของนักเรียน จากตัวเลขเป็นข้อความ เนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างการรวมระหว่างเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลต่างกัน คุณจะต้องเปรียบเทียบเขตข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนทั้งสองเขตข้อมูลโดยใช้เขตข้อมูลหนึ่งเป็นเกณฑ์สำหรับอีกเขตข้อมูลหนึ่ง

เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนในตารางวิชาเอกของนักเรียน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณบันทึกตารางตัวอย่าง

 2. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางวิชาเอกของนักเรียน และคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  ตารางวิชาเอกของนักเรียนจะเปิดในมุมมองออกแบบ

 3. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ เลขประจำตัวนักเรียน จาก ตัวเลข เป็น ข้อความ

 4. ปิดตารางวิชาเอกของนักเรียน เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก ใช่

เปรียบเทียบตารางตัวอย่างและค้นหาระเบียนที่ตรงกันโดยใช้เกณฑ์ของเขตข้อมูล

กระบวนงานต่อไปนี้จะแสดงวิธีเปรียบเทียบเขตข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนสองเขตข้อมูล โดยใช้เขตข้อมูลจากตารางการลงทะเบียนเรียนเป็นเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูลจากตารางวิชาเอกของนักเรียน เมื่อใช้คำสำคัญ เหมือน คุณสามารถเปรียบเทียบเขตข้อมูลได้ แม้ว่าเขตข้อมูลเหล่านั้นจะมีชนิดข้อมูลต่างกันก็ตาม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบแบบสอบถาม

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกสองครั้งที่ การลงทะเบียนเรียน จากนั้นคลิกสองครั้งที่ วิชาเอกของนักเรียน

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. ลากเขตข้อมูล ปี จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปยังเขตข้อมูล ปี ของตาราง วิชาเอกของนักเรียน จากนั้น ลากเขตข้อมูล หลักสูตร จากตาราง การลงทะเบียนเรียน ไปยังเขตข้อมูล วิชาเอก ของตาราง วิชาเอกของนักเรียน

  เนื่องจากเขตข้อมูลเหล่านี้มีชนิดข้อมูลเหมือนกัน คุณสามารถเปรียบเทียบโดยใช้การรวม การรวมเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการเปรียบเทียบเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลเหมือนกัน

 5. คลิกสองครั้งที่เครื่องหมายดอกจัน (*) บนตาราง การลงทะเบียนเรียน เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลของตารางทั้งหมดไปยังตารางออกแบบแบบสอบถาม

  หมายเหตุ  เมื่อคุณใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลทั้งหมด จะมีเพียงคอลัมน์เดียวที่ปรากฏในเส้นตารางออกแบบ คอลัมน์ที่ปรากฏจะใช้ชื่อของตาราง ตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในตัวอย่างนี้ คอลัมน์นี้จะมีชื่อว่า การลงทะเบียนเรียน.*

 6. ในตาราง วิชาเอกของนักเรียน ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน เพื่อเพิ่มไปยังตาราง

 7. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ เลขประจำตัวนักเรียน ในตารางออกแบบ ในแถว เกณฑ์ ของคอลัมน์ เลขประจำตัวนักเรียน ให้พิมพ์ Like [Class Enrollments].[Student ID]

 8. ในตาราง วิชาเอกของนักเรียน ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูล วิชาเอก เพื่อเพิ่มไปยังตาราง

 9. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถว แสดง ของคอลัมน์ วิชาเอก ในตารางออกแบบ ในแถว เกณฑ์ ให้พิมพ์ MATH

 10. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เรียกใช้

  แบบสอบถามจะทำงาน จากนั้นจะแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตร์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา