ภาพรวมของ Microsoft Office Language Interface Pack

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2010 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และดูวิธีใช้และแม่แบบต่างๆ ในภาษาที่คุณเลือกใช้ คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ จากเพจ การดาวน์โหลด Language Interface Pack (LIP)

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องมีชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือแพคภาษาหรือไม่ ให้ดูที่บทความ พิจารณาว่าคุณต้องการแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการค้นหา ภาษานั้นอาจไมได้มีอยู่ในรูปของแพคภาษา ถ้ามีภาษาอยู่ในแพคภาษา ภาษานั้นจะไม่มีอยู่ในรูปของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ

ในบทความนี้

ฉันต้องใช้ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อเมื่อใด

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อแตกต่างจากแพคภาษาอย่างไร

ฉันจะรับชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้จากที่ใด

ฉันจะติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันต้องใช้ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อเมื่อใด

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใช้แสดงของโปรแกรม Microsoft Office หรือใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในรุ่นภาษา Office 2010 ของคุณ คุณอาจต้องดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของ Office 2010 ให้ดู การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้

สิ่งสำคัญ    คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่นที่ตรงกับรุ่น Office ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2010 คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อของ Office 2010 ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อรุ่น 2003 ไม่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Office 2010 ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง Office 2010 รุ่นภาษาสเปนและคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลเป็นภาษาเวลช์ และแก้ไขเอกสารในภาษาเวลช์ คุณต้องติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อภาษาเวลช์และเปลี่ยนการแสดงผลเป็นภาษาเวลช์ เนื่องจากแพคภาษาเวลช์ไมได้รวมอยู่ใน Office รุ่นภาษาสเปน คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด ติดตั้ง และกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อภาษาเวลช์ก่อน

สำหรับรายการของรุ่นภาษาที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของ Office และภาษาเทียบเคียงที่รวมอยู่กับแต่ละภาษา ให้ดู รุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของ Microsoft Office

รับ การดาวน์โหลดชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP)

ด้านบนของหน้า

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อแตกต่างจากแพคภาษาอย่างไร

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อให้ชุดเครื่องมือในภาษาจำนวนมากสำหรับโปรแกรม Office 2010 เครื่องมือระหว่างภาษาต่างๆ จะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างน้อยที่สุดจะมีพจนานุกรมการตรวจสอบการสะกดที่สามารถใช้ร่วมกับ Office 2010 รุ่นที่ติดตั้งไว้ได้

แพคภาษาจะมีข้อความที่แสดงซึ่งแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับโปรแกรม Office 2010 เครื่องมือพิสูจน์อักษรมากกว่าชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ และรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นของวิธีใช้

รายการด้านล่างนี้จะแสดงภาษาของชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อและคุณลักษณะที่มีอยู่ในภาษานั้น

คีย์:
X = คุณลักษณะที่มี

ภาษา

ตัวตรวจสอบการสะกด

วิธีใช้ที่มีให้ใน Windows

แม่แบบที่มีให้ใน Windows

แอฟริกานส์

X

X

X

แอลเบเนีย

X

X

X

อัมฮาริก

X

X

อาร์เมเนีย

X

X

X

อัสสัม

X

X

X

อาเซอร์รี
(ละติน)

X

X

X

บาสก์

X

เบงกาลี
(บังคลาเทศ)

X

X

X

เบงกาลี
(อินเดีย)

X

X

X

บอสเนีย
(ซิริลลิก)

X

X

X

บอสเนีย
(ละติน)

X

X

X

คาตาลัน

X

ฟิลิปิโน

X

X

X

เกลิเซียน

X

จอร์เจีย

X

คุชราตี

X

X

X

เฮาซา
(ละติน)

X

X

ไอซ์แลนด์

X

อิกโบ

X

X

อินโดนีเซีย

X

X

X

อินุกติตัต
(ละติน)

X

ไอริช

X

อีซีโซซา

X

X

X

อีซีซูลู

X

X

X

กัณณาท

X

X

X

เขมร

X

X

คินยาร์วานดา

X

X

กีสวาฮีลี

X

X

X

คอนคานี

X

X

X

คีร์กีซ

X

ลาว

X

X

ลักเซมเบิร์ก

X

มาซิโดเนีย
(FYROM)

X

มลายู
(บรูไนดารุสซาลาม)

X

X

X

มลายู
(มาเลเซีย)

X

X

มะละยาลัม

X

X

X

มอลตา

X

เมารี

X

มาราฐี

X

X

X

เนปาล

X

X

X

นอร์เวย์
(ไนนอสก์)

X

โอริยา

X

X

X

พาชโต

X

X

เปอร์เซีย
(ฟาร์ซี)

X

X

ปัญจาบ
(คุรุมุขคี)

X

X

X

เคชวา

X

X

เซอร์เบีย ซิริลลิก

X

เซโซโทซาเลบาว

X

X

เซซวานา

X

X

X

สิงหล

X

X

X

ทมิฬ

X

X

X

ตาตาร์

X

X

X

เตลุคู

X

X

X

อูรดู

X

X

X

อุซเบกิสถาน
(ละติน)

X

X

X

เวียดนาม

X

X

X

เวลช์

X

โวลอฟ

X

X

โยรูบา

X

X

ด้านบนของหน้า

ฉันจะรับชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้จากที่ใด

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อจะมีอยู่บนเพจ การดาวน์โหลด Language Interface Pack (LIP)

ด้านบนของหน้า

ฉันจะติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะดาวน์โหลด วิธีการติดตั้งและกำหนดค่า หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ ให้ดู การดาวน์โหลด ติดตั้ง กำหนดค่า หรือถอนการติดตั้ง Language Interface Pack

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา