ฟังก์ชัน TEXT

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TEXT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความ และให้คุณกำหนดการจัดรูปแบบการแสดงโดยใช้สตริงรูปแบบพิเศษ ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือเมื่อคุณต้องการรวมตัวเลขเข้ากับข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ A1 มีตัวเลข 23.5 เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขให้เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

=TEXT(A1,"$0.00")

ในตัวอย่างนี้ Excel แสดงผลเป็น $23.50

คุณยังสามารถจัดรูปแบบของตัวเลขโดยใช้คำสั่งในกลุ่ม หมายเลข บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon อย่างไรก็ดี คำสั่งเหล่านี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อเซลล์ทั้งหมดเป็นตัวเลขเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการจะจัดรูปแบบตัวเลขและรวมข้อความไว้ด้วยกัน ฟังก์ชัน TEXT ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในสูตรก่อนหน้าได้ดังนี้

=TEXT(A1,"$0.00") & "ต่อชั่วโมง"

Excel แสดงผลเป็น $23.50 ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์

TEXT(value, format_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TEXT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ค่า    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลข สูตรที่ประเมินเป็นค่าตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าตัวเลข

 • format_text    (ต้องระบุ) รูปแบบตัวเลขเป็นสตริงข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น "m/d/yyyy" หรือ "#,##0.00" ให้ดูแนวทางการจัดรูปแบบในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

  แนวทางการจัดรูปแบบตัวเลข

  • แสดงตำแหน่งทศนิยมและเลขนัยสำคัญ    เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้รวมตัวแทนตัวเลข จุดทศนิยม และตัวคั่นหลักพันในอาร์กิวเมนต์ format_text

ข้อความแสดงแทน

คำอธิบาย

0 (ศูนย์)

แสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักน้อยกว่าศูนย์ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 8.9 และคุณต้องการให้ปรากฏเป็น 8.90 ให้ใช้รูปแบบ #.00

#

ใช้กฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่แสดงศูนย์เพิ่มเติมเมื่อตัวเลขที่คุณพิมพ์มีจำนวนหลักที่ด้านใดด้านหนึ่งของทศนิยมน้อยกว่าสัญลักษณ์ # ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเองคือ #.## และคุณพิมพ์ 8.9 ในเซลล์ ตัวเลข 8.9 จะแสดงขึ้น

?

ใช้กฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะเพิ่มช่องว่างสำหรับศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญที่ด้านใดด้านหนึ่งของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมอยู่ในแนวเดียวกันในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเอง 0.0? จะจัดแนวจุดทศนิยมของตัวเลข 8.9 และ 88.99 ในคอลัมน์ให้ตรงกัน

. (จุด)

แสดงจุดทศนิยมในตัวเลข

 • ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางขวาของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลขที่มีในรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดให้มีตำแหน่งทศนิยมมากเท่ากับตัวแทนตัวเลข ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลขที่มี จำนวนหลักที่เกินมาจะแสดงขึ้นด้วย ถ้ารูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายตัวเลข (#) ทางซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 จะขึ้นต้นด้วยจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น .47

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

1234.59

1234.6

"####.#"

8.9

8.900

"#.000"

0.631

0.6

"0.#"

12
1234.568

12.0
1234.57

"#.0#"

44.398
102.65
2.8

44.398
102.65
    2.8
(ที่มีทศนิยมที่จัดแนว)

"???.???"

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(ที่มีเศษส่วนที่จัดแนว)

"# ???/???"

 • แสดงตัวคั่นหลักพัน    เมื่อต้องการแสดงจุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วยพหุคูณของ 1,000 ให้ใส่ตัวคั่นต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข

, (เครื่องหมายจุลภาค)

แสดงตัวคั่นหลักพันในตัวเลข Excel จะคั่นหลักพันด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้ารูปแบบมีเครื่องหมายจุลภาคที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายตัวเลข (#) หรือด้วยศูนย์ เครื่องหมายจุลภาคที่อยู่หลังตัวแทนตัวเลขจะปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วย 1,000 ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format_text argument is "#,###.0," Excel จะแสดงจำนวน 12,200,000 เป็น 12,200.0

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

12,000

12,000

"#,###"

12,000

1.2

"#,"

12200000

12.2

"0.0,,"

คำแนะนำสำหรับรูปแบบวันที่และเวลา

 • แสดงวัน เดือน และปี    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบของวันที่ (เช่น วัน เดือน และปี) ให้ใช้โค้ดต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

m

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

mm

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

mmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรย่อ (มค. ถึง ธค.)

mmmm

แสดงเดือนเป็นชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

mmmmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียว (ม ถึง ธ)

d

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

dd

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

ddd

แสดงวันเป็นตัวอักษรย่อ (อา. ถึง ส.)

dddd

แสดงวันเป็นชื่อเต็มของวัน (อาทิตย์ ถึง เสาร์)

yy

แสดงปีเป็นตัวเลขสองหลัก

yyyy

แสดงปีเป็นตัวเลขสี่หลัก

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

เดือน

1-12

"m"

เดือน

01–12

"mm"

เดือน

มค.-ธค.

"mmm"

เดือน

มกราคม–ธันวาคม

"mmmm"

เดือน

ม–ธ

"mmmmm"

Days

1-31

"d"

Days

01–31

"dd"

Days

อา.–ส.

"ddd"

Days

อาทิตย์–เสาร์

"dddd"

ปี

00–99

"yy"

ปี

1900-9999

"yyyy"

 • แสดง ชั่วโมง นาที และวินาที    เมื่อต้องการแสดงรูปแบบเวลา (เช่น ชั่วโมง นาที และวินาที) ให้ใช้โค้ดต่างๆ ดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

h

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[h]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นชั่วโมง ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงที่เกิน 24 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [h]:mm:ss

hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้ารูปแบบมี AM หรือ PM อยู่ ชั่วโมงจะถูกแสดงโดยยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง มิฉะนั้น ชั่วโมงจะถูกแสดงโดยยึดตามนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

m

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

หมายเหตุ   โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

[m]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นนาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของนาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [mm]:ss

mm

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

หมายเหตุ   โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

s

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[s]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นวินาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของวินาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [ss]

ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการแสดงเศษของวินาที ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ h:mm:ss.00

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

แสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Excel จะแสดง AM, am, A หรือ a สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ PM, pm, P หรือ p สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

ชั่วโมง

0-23

"h"

ชั่วโมง

00–23

"hh"

รายงานการประชุม

0-59

"m"

รายงานการประชุม

00–59

"mm"

วินาที

0-59

"s"

วินาที

00–59

"ss"

เวลา

4 AM

"h AM/PM"

เวลา

4:36 PM

"h:mm AM/PM"

เวลา

4:36:03 P

"h:mm:ss A/P"

เวลา

4:36:03.75

"h:mm:ss.00"

เวลาที่ใช้ไป (ชั่วโมงและนาที)

1:02

"[h]:mm"

เวลาที่ใช้ไป (นาทีและวินาที)

62:16

"[mm]:ss"

เวลาที่ใช้ไป (วินาทีและหนึ่งส่วนร้อยวินาที)

3735.80

"[ss].00"

คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ และเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

 • ใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน    เมื่อต้องการนำหน้าตัวเลขด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ให้พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปเมื่อเริ่มต้นอาร์กิวเมนต์ format_text (ตัวอย่างเช่น "$#,##0.00") เมื่อต้องการใส่สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข ให้กด NUM LOCK แล้วใช้แป้นตัวเลขในการพิมพ์โค้ด ANSI ของสัญลักษณ์นั้น

เมื่อต้องการใส่

ใช้การกดแป้นพร้อมกัน

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • หมายเหตุ   คุณจะต้องใช้แป้นตัวเลข การใช้ปุ่ม ALT พร้อมกับปุ่มตัวเลขในแถวบนของคีย์บอร์ดจะไม่สามารถสร้างโค้ด ANSI ได้

 • แสดงเปอร์เซ็นต์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นของ 100 ตัวอย่างเช่น ถ้าจะแสดง .08 เป็น 8% หรือ 2.8 เป็น 280% ให้รวมเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ในอาร์กิวเมนต์ format_text

 • แสดงเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) ให้ใช้โค้ดเลขชี้กำลังดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

E (E-, E+, e-, e+)

แสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) Excel จะแสดงตัวเลขทางขวาของ "E" หรือ "e" ที่สอดคล้องกับจำนวนตำแหน่งที่จุดทศนิยมถูกย้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format _ text เป็น "0.00E+00" Excel จะแสดงตัวเลข 12,200,000 เป็น 1.22E+07 ถ้าคุณเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ format_text เป็น "#0.0E+0" Excel จะแสดง 12.2E+6

คำแนะนำสำหรับการรวมข้อความและการเพิ่มช่องว่าง

 • ถ้าคุณรวมอักขระตัวใดตัวหนึ่งดังต่อไปนี้ลงในอาร์กิวเมนต์ format_text ตัวอักขระจะแสดงเหมือนที่ใส่เข้าไปทุกประการ

$

เครื่องหมายดอลลาร์

+

เครื่องหมายบวก

(

เครื่องหมายวงเล็บเปิด

:

เครื่องหมายจุดคู่

^

เครื่องหมายกำกับเสียง (แคเรท)

'

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

{

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาเปิด

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

=

เครื่องหมายเท่ากับ

-

เครื่องหมายลบ

/

เครื่องหมายทับ

)

เครื่องหมายวงเล็บปิด

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

&

เครื่องหมายและ

~

เครื่องหมายตัวหนอน

}

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด

>

เครื่องหมายมากกว่า

อักขระช่องว่าง

 • อาร์กิวเมนต์ format_text ต้องไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)

 • การใช้ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความที่จัดรูปแบบแล้ว และไม่สามารถคำนวณผลลัพธ์นั้นในแบบตัวเลขได้อีกต่อไป เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ค่ายังคงเป็นตัวเลข ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก การจัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ หมายเลข ให้ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกปุ่ม Help (?) ในมุมบนขวาของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ข้อมูล

Burke

$2,800

39300.63

Dykstra

40%

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=A2&" sold "&TEXT(B2, "$0.00")&" ต่อหน่วย"

รวมเซลล์ A2 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B2 (ที่จัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน) และสตริงข้อความ " ต่อหน่วย" ให้เป็นวลี

สุทธาขายได้ $2800.00 ต่อหน่วย

=A3&" ทำยอดขายได้ "&TEXT(B3,"0%")&" จากยอดขายรวม"

รวมเซลล์ A3 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B3 (ที่จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์) และสตริงข้อความ " ของยอดขายทั้งหมด" ให้เป็นวลี

สมบัติทำยอดขายได้ 40% ของยอดขายทั้งหมด

="วันที่: " & TEXT(C2, "yyyy-mm-dd")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเลขปีสี่หลัก เลขเดือนสองหลัก เลขวันสองหลัก

วันที่: 2007-08-06

="วันที่-เวลา: " & TEXT(C2, "m/d/yyyy h:mm AM/PM")

แสดงค่าใน C2 เป็นรูปแบบวันที่แบบสั้น รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง

วันที่-เวลา: 8/6/2007, 3:07 PM

=TEXT(C2, "0.00E+00")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง)

3.93E+04

=TEXT(C2, "$#,##0.00")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบสกุลเงินที่มีตัวคั่นหลักพัน

$39,300.63

นำไปใช้กับ:ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา