ฟังก์ชัน TEXT

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TEXT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความ และให้คุณกำหนดการจัดรูปแบบการแสดงโดยใช้สตริงรูปแบบพิเศษ ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณต้องการให้แสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือเมื่อคุณต้องการรวมตัวเลขเข้ากับข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเซลล์ A1 มีตัวเลข 23.5 เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวเลขให้เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

=TEXT(A1,"$0.00")

ในตัวอย่างนี้ Excel แสดงผลเป็น $23.50

คุณยังสามารถจัดรูปแบบของตัวเลขโดยใช้คำสั่งในกลุ่ม หมายเลข บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon อย่างไรก็ดี คำสั่งเหล่านี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อเซลล์ทั้งหมดเป็นตัวเลขเท่านั้น แต่ถ้าคุณต้องการจะจัดรูปแบบตัวเลขและรวมข้อความไว้ด้วยกัน ฟังก์ชัน TEXT ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในสูตรก่อนหน้าได้ดังนี้

=TEXT(A1,"$0.00") & "ต่อชั่วโมง"

Excel แสดงผลเป็น $23.50 ต่อชั่วโมง

ไวยากรณ์

TEXT(value, format_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TEXT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ค่า    (ต้องระบุ) ค่าตัวเลข สูตรที่ประเมินเป็นค่าตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าตัวเลข

 • format_text    (ต้องระบุ) รูปแบบตัวเลขเป็นสตริงข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ตัวอย่างเช่น "m/d/yyyy" หรือ "#,##0.00" ให้ดูแนวทางการจัดรูปแบบในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

  แนวทางการจัดรูปแบบตัวเลข

  • แสดงตำแหน่งทศนิยมและเลขนัยสำคัญ    เมื่อต้องการจัดรูปแบบเศษส่วนหรือตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ให้รวมตัวแทนตัวเลข จุดทศนิยม และตัวคั่นหลักพันในอาร์กิวเมนต์ format_text

ข้อความแสดงแทน

คำอธิบาย

0 (ศูนย์)

แสดงศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักน้อยกว่าศูนย์ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 8.9 และคุณต้องการให้ปรากฏเป็น 8.90 ให้ใช้รูปแบบ #.00

#

ใช้กฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะไม่แสดงศูนย์เพิ่มเติมเมื่อตัวเลขที่คุณพิมพ์มีจำนวนหลักที่ด้านใดด้านหนึ่งของทศนิยมน้อยกว่าสัญลักษณ์ # ที่มีในรูปแบบ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเองคือ #.## และคุณพิมพ์ 8.9 ในเซลล์ ตัวเลข 8.9 จะแสดงขึ้น

?

ใช้กฎเดียวกันกับ 0 (ศูนย์) อย่างไรก็ตาม Excel จะเพิ่มช่องว่างสำหรับศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญที่ด้านใดด้านหนึ่งของจุดทศนิยม เพื่อให้จุดทศนิยมอยู่ในแนวเดียวกันในคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่กำหนดเอง 0.0? จะจัดแนวจุดทศนิยมของตัวเลข 8.9 และ 88.99 ในคอลัมน์ให้ตรงกัน

. (จุด)

แสดงจุดทศนิยมในตัวเลข

 • ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางขวาของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลขที่มีในรูปแบบ ตัวเลขจะถูกปัดให้มีตำแหน่งทศนิยมมากเท่ากับตัวแทนตัวเลข ถ้าตัวเลขมีจำนวนหลักทางซ้ายของจุดทศนิยมมากกว่าตัวแทนตัวเลขที่มี จำนวนหลักที่เกินมาจะแสดงขึ้นด้วย ถ้ารูปแบบมีเฉพาะเครื่องหมายตัวเลข (#) ทางซ้ายของจุดทศนิยม ตัวเลขที่น้อยกว่า 1 จะขึ้นต้นด้วยจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น .47

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

1234.59

1234.6

"####.#"

8.9

8.900

"#.000"

0.631

0.6

"0.#"

12
1234.568

12.0
1234.57

"#.0#"

44.398
102.65
2.8

44.398
102.65
    2.8
(ที่มีทศนิยมที่จัดแนว)

"???.???"

5.25
5.3

5 1/4
5 3/10
(ที่มีเศษส่วนที่จัดแนว)

"# ???/???"

 • แสดงตัวคั่นหลักพัน    เมื่อต้องการแสดงจุลภาคเป็นตัวคั่นหลักพัน หรือเมื่อต้องการปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วยพหุคูณของ 1,000 ให้ใส่ตัวคั่นต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข

, (เครื่องหมายจุลภาค)

แสดงตัวคั่นหลักพันในตัวเลข Excel จะคั่นหลักพันด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้ารูปแบบมีเครื่องหมายจุลภาคที่ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายตัวเลข (#) หรือด้วยศูนย์ เครื่องหมายจุลภาคที่อยู่หลังตัวแทนตัวเลขจะปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วย 1,000 ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format_text argument is "#,###.0," Excel จะแสดงจำนวน 12,200,000 เป็น 12,200.0

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

12,000

12,000

"#,###"

12,000

1.2

"#,"

12200000

12.2

"0.0,,"

คำแนะนำสำหรับรูปแบบวันที่และเวลา

 • แสดงวัน เดือน และปี    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบของวันที่ (เช่น วัน เดือน และปี) ให้ใช้โค้ดต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

m

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

mm

แสดงเดือนเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

mmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรย่อ (มค. ถึง ธค.)

mmmm

แสดงเดือนเป็นชื่อเต็มของเดือน (มกราคม ถึง ธันวาคม)

mmmmm

แสดงเดือนเป็นตัวอักษรเพียงตัวเดียว (ม ถึง ธ)

d

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

dd

แสดงวันเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

ddd

แสดงวันเป็นตัวอักษรย่อ (อา. ถึง ส.)

dddd

แสดงวันเป็นชื่อเต็มของวัน (อาทิตย์ ถึง เสาร์)

yy

แสดงปีเป็นตัวเลขสองหลัก

yyyy

แสดงปีเป็นตัวเลขสี่หลัก

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

เดือน

1-12

"m"

เดือน

01–12

"mm"

เดือน

มค.-ธค.

"mmm"

เดือน

มกราคม–ธันวาคม

"mmmm"

เดือน

ม–ธ

"mmmmm"

Days

1-31

"d"

Days

01–31

"dd"

Days

อา.–ส.

"ddd"

Days

อาทิตย์–เสาร์

"dddd"

ปี

00–99

"yy"

ปี

1900-9999

"yyyy"

 • แสดง ชั่วโมง นาที และวินาที    เมื่อต้องการแสดงรูปแบบเวลา (เช่น ชั่วโมง นาที และวินาที) ให้ใช้โค้ดต่างๆ ดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

h

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[h]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นชั่วโมง ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาเป็นจำนวนชั่วโมงที่เกิน 24 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [h]:mm:ss

hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้ารูปแบบมี AM หรือ PM อยู่ ชั่วโมงจะถูกแสดงโดยยึดตามนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง มิฉะนั้น ชั่วโมงจะถูกแสดงโดยยึดตามนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

m

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

หมายเหตุ  โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

[m]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นนาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของนาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [mm]:ss

mm

แสดงนาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม

หมายเหตุ  โค้ด m หรือ mm จะต้องปรากฏถัดจากโค้ด h หรือ hh หรือปรากฏอยู่หน้ารหัส ss มิฉะนั้น Excel จะแสดงข้อมูลเดือนแทนที่จะเป็นข้อมูลนาที

s

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า

[s]

แสดงเวลาที่ใช้ไปเป็นวินาที ถ้าคุณกำลังทำงานกับสูตรที่ส่งกลับค่าเวลาซึ่งตัวเลขของวินาทีมีค่าเกิน 60 ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ [ss]

ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขโดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามที่เหมาะสม ถ้าคุณต้องการแสดงเศษของวินาที ให้ใช้รูปแบบตัวเลขที่คล้ายกับ h:mm:ss.00

AM/PM, am/pm, A/P, a/p

แสดงชั่วโมงโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Excel จะแสดง AM, am, A หรือ a สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ PM, pm, P หรือ p สำหรับเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

เมื่อต้องการแสดง

เป็น

ใช้รูปแบบนี้

ชั่วโมง

0-23

"h"

ชั่วโมง

00–23

"hh"

รายงานการประชุม

0-59

"m"

รายงานการประชุม

00–59

"mm"

วินาที

0-59

"s"

วินาที

00–59

"ss"

เวลา

4 AM

"h AM/PM"

เวลา

4:36 PM

"h:mm AM/PM"

เวลา

4:36:03 P

"h:mm:ss A/P"

เวลา

4:36:03.75

"h:mm:ss.00"

เวลาที่ใช้ไป (ชั่วโมงและนาที)

1:02

"[h]:mm"

เวลาที่ใช้ไป (นาทีและวินาที)

62:16

"[mm]:ss"

เวลาที่ใช้ไป (วินาทีและหนึ่งส่วนร้อยวินาที)

3735.80

"[ss].00"

คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบสกุลเงิน เปอร์เซ็นต์ และเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

 • ใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน    เมื่อต้องการนำหน้าตัวเลขด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ให้พิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ลงไปเมื่อเริ่มต้นอาร์กิวเมนต์ format_text (ตัวอย่างเช่น "$#,##0.00") เมื่อต้องการใส่สัญลักษณ์สกุลเงินแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ในรูปแบบตัวเลข ให้กด NUM LOCK แล้วใช้แป้นตัวเลขในการพิมพ์โค้ด ANSI ของสัญลักษณ์นั้น

เมื่อต้องการใส่

ใช้การกดแป้นพร้อมกัน

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

Euro

ALT+0128

 • หมายเหตุ  คุณจะต้องใช้แป้นตัวเลข การใช้ปุ่ม ALT พร้อมกับปุ่มตัวเลขในแถวบนของคีย์บอร์ดจะไม่สามารถสร้างโค้ด ANSI ได้

 • แสดงเปอร์เซ็นต์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นของ 100 ตัวอย่างเช่น ถ้าจะแสดง .08 เป็น 8% หรือ 2.8 เป็น 280% ให้รวมเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ในอาร์กิวเมนต์ format_text

 • แสดงเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์    เมื่อต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) ให้ใช้โค้ดเลขชี้กำลังดังต่อไปนี้ในอาร์กิวเมนต์ format_text

E (E-, E+, e-, e+)

แสดงตัวเลขในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง) Excel จะแสดงตัวเลขทางขวาของ "E" หรือ "e" ที่สอดคล้องกับจำนวนตำแหน่งที่จุดทศนิยมถูกย้าย ตัวอย่างเช่น ถ้าอาร์กิวเมนต์ format _ text เป็น "0.00E+00" Excel จะแสดงตัวเลข 12,200,000 เป็น 1.22E+07 ถ้าคุณเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์ format_text เป็น "#0.0E+0" Excel จะแสดง 12.2E+6

คำแนะนำสำหรับการรวมข้อความและการเพิ่มช่องว่าง

 • ถ้าคุณรวมอักขระตัวใดตัวหนึ่งดังต่อไปนี้ลงในอาร์กิวเมนต์ format_text ตัวอักขระจะแสดงเหมือนที่ใส่เข้าไปทุกประการ

$

เครื่องหมายดอลลาร์

+

เครื่องหมายบวก

(

เครื่องหมายวงเล็บเปิด

:

เครื่องหมายจุดคู่

^

เครื่องหมายกำกับเสียง (แคเรท)

'

เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว

{

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาเปิด

<

เครื่องหมายน้อยกว่า

=

เครื่องหมายเท่ากับ

-

เครื่องหมายลบ

/

เครื่องหมายทับ

)

เครื่องหมายวงเล็บปิด

!

เครื่องหมายอัศเจรีย์

&

เครื่องหมายและ

~

เครื่องหมายตัวหนอน

}

เครื่องหมายวงเล็บปีกกาปิด

>

เครื่องหมายมากกว่า

อักขระช่องว่าง

 • อาร์กิวเมนต์ format_text ต้องไม่มีเครื่องหมายดอกจัน (*)

 • การใช้ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความที่จัดรูปแบบแล้ว และไม่สามารถคำนวณผลลัพธ์นั้นในแบบตัวเลขได้อีกต่อไป เมื่อต้องการจัดรูปแบบเซลล์เพื่อให้ค่ายังคงเป็นตัวเลข ให้คลิกขวาที่เซลล์ แล้วคลิก การจัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ หมายเลข ให้ตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกปุ่ม Help (?) ในมุมบนขวาของกล่องโต้ตอบ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ข้อมูล

Burke

$2,800

39300.63

Dykstra

40%

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=A2&" sold "&TEXT(B2, "$0.00")&" ต่อหน่วย"

รวมเซลล์ A2 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B2 (ที่จัดรูปแบบเป็นสกุลเงิน) และสตริงข้อความ " ต่อหน่วย" ให้เป็นวลี

สุทธาขายได้ $2800.00 ต่อหน่วย

=A3&" ทำยอดขายได้ "&TEXT(B3,"0%")&" จากยอดขายรวม"

รวมเซลล์ A3 สตริงข้อความ " ขายได้" เซลล์ B3 (ที่จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์) และสตริงข้อความ " ของยอดขายทั้งหมด" ให้เป็นวลี

สมบัติทำยอดขายได้ 40% ของยอดขายทั้งหมด

="วันที่: " & TEXT(C2, "yyyy-mm-dd")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเลขปีสี่หลัก เลขเดือนสองหลัก เลขวันสองหลัก

วันที่: 2007-08-06

="วันที่-เวลา: " & TEXT(C2, "m/d/yyyy h:mm AM/PM")

แสดงค่าใน C2 เป็นรูปแบบวันที่แบบสั้น รูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง

วันที่-เวลา: 8/6/2007, 3:07 PM

=TEXT(C2, "0.00E+00")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ (ยกกำลัง)

3.93E+04

=TEXT(C2, "$#,##0.00")

แสดงค่าใน C2 ในรูปแบบสกุลเงินที่มีตัวคั่นหลักพัน

$39,300.63

นำไปใช้กับ: Excel Starter, Excel 2016 for Mac, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel for Mac 2011, Excel Online, Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา