ฟังก์ชัน SUMIF

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SUMIFฟังก์ชัน ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

คุณใช้ฟังก์ชัน SUMIF เพื่อหาผลรวมของค่าต่างๆ ใน ช่วง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าในคอลัมน์หนึ่งที่มีตัวเลขต่างๆ คุณต้องการหาผลรวมเฉพาะค่าที่มากกว่า 5 คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

=SUMIF(B2:B25,">5")

ในตัวอย่างนี้ เกณฑ์นี้ถูกนำไปใช้กับค่าที่เท่ากันที่กำลังหาผลรวม คุณสามารถนำเกณฑ์นี้ไปใช้กับช่วงหนึ่ง แล้วหาผลรวมของค่าที่ตรงกันในช่วงอื่นได้ถ้าต้องการ ตัวอย่างเช่น สูตร =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) หาผลรวมเฉพาะค่าในช่วง C2:C5 โดยที่เซลล์ที่ตรงกันในช่วง B2:B5 มีค่าเท่ากับ "John"

หมายเหตุ   เมื่อต้องการหาผลรวมของเซลล์ต่างๆ ซึ่งยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้ดู ฟังก์ชัน SUMIFS

ไวยากรณ์

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SUMIF มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

 • ช่วง    ต้องมี คือ ช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการให้ประเมินตามเกณฑ์ เซลล์ในแต่ละช่วงต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาเรย์ หรือการอ้างอิงซึ่งประกอบด้วยตัวเลข ค่าว่างและข้อความจะถูกละเว้น

 • เกณฑ์    ต้องมี คือ เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ ข้อความ หรือฟังก์ชันที่กำหนดว่าจะเพิ่มเซลล์ใด ตัวอย่างเช่น อาจแสดงเกณฑ์เป็น 32, ">32", B5, 32, "32", "apples" หรือ TODAY()

  สิ่งสำคัญ    เกณฑ์ของข้อความหรือเกณฑ์ใดๆ ที่มีสัญลักษณ์ทางตรรกะหรือทางคณิตศาสตร์ต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (") ถ้าเกณฑ์เป็นตัวเลข ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ

 • sum_range    มีหรือไม่มีก็ได้ คือ เซลล์จริงที่จะเพิ่ม ถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มเซลล์อื่นนอกเหนือจากเซลล์ที่ระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ช่วง ถ้าอาร์กิวเมนต์ sum_range ถูกละเว้น Excel จะเพิ่มเซลล์ต่างๆ ที่ถูกระบุในอาร์กิวเมนต์ ช่วง (เซลล์ต่างๆ ที่เหมือนกันที่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้)

หมายเหตุ   

 • อาร์กิวเมนต์ sum_range ไม่จำเป็นต้องมีขนาดและรูปร่างเดียวกับอาร์กิวเมนต์ ช่วง เซลล์จริงที่ถูกเพิ่มเข้าไปจะถูกกำหนดโดยใช้เซลล์บนซ้ายสุดใน sum_range เป็นเซลล์เริ่มต้น แล้วจึงรวมเซลล์ที่มีขนาดและรูปร่างสอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ ช่วง ตัวอย่างเช่น

ถ้าช่วงเท่ากับ

แล้ว sum_range เป็น

เซลล์จริงก็จะเป็น

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน  เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*)  เป็นอาร์กิวเมนต์ เกณฑ์ ได้ เครื่องหมายคำถามจะตรงกับอักขระเดี่ยวใดๆ เครื่องหมายดอกจันจะตรงกับชุดอักขระใดๆ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) หน้าอักขระนั้น

ตัวอย่างที่ 1

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

6


7


8910

A

B

C

มูลค่าทรัพย์

ค่านายหน้า

ข้อมูล

100,000

7,000

250,000

200,000

14,000

300,000

21,000

400,000

28,000

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า 160,000

63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

ผลรวมของมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่า 160,000 (63,000)

900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B3)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่เท่ากับ 300,000 (21,000)

21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B3)

ผลรวมของค่านายหน้าสำหรับมูลค่าทรัพย์ที่มากกว่าค่าใน C2

49,000

ตัวอย่างที่ 2

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

6

7

8


9


101112

A

B

C

ประเภท

อาหาร

การขาย

ผัก

มะเขือเทศ

2300

ผัก

ผักชี

5500

ผลไม้

ส้ม

800

เนย

400

ผัก

แครอท

4200

ผลไม้

แอปเปิ้ล

1200

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIF(A2:A7,"Fruits",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Fruits"

2000

=SUMIF(A2:A7,"Vegetables",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดในหมวด "Vegetables"

12000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ลงท้ายด้วย "es" (เช่น Tomatoes, Oranges และ Apples)

4300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

ผลรวมของยอดขายอาหารทั้งหมดที่ไม่มีการระบุหมวดไว้

400

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา