ฟังก์ชัน MATCH

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชันMATCH ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน MATCH ค้นหารายการที่ระบุใน ช่วง ของเซลล์ต่างๆ จากนั้นจะส่งกลับตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของรายการดังกล่าวในช่วง ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 ประกอบด้วยค่า 5, 25 และ 38 ดังนั้นสูตร

=MATCH(25,A1:A3,0)

จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 เป็นรายการที่สองในช่วงนี้

ใช้ MATCH แทนฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งของ LOOKUP เมื่อคุณต้องการตำแหน่งของรายการในช่วงแทนที่รายการเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ฟังก์ชัน MATCH เพื่อหาค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ row_num ของฟังก์ชัน INDEX

ไวยากรณ์

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MATCH มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

 • lookup_value    ต้องมี คือ ค่าที่คุณต้องการให้ตรงกับค่าใน lookup_array เช่น เมื่อคุณค้นหาหมายเลขในสมุดโทรศัพท์ของบางคน คุณกำลังใช้ชื่อของบุคคลนั้นเป็นค่าการค้นหา แต่หมายเลขโทรศัพท์เป็นค่าที่คุณต้องการ

  อาร์กิวเมนต์ lookup_value อาจเป็นค่า (ตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ) หรือการอ้างอิงเซลล์ไปยังตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ

 • lookup_array    ต้องมี คือ ช่วงของเซลล์ที่กำลังค้นหา

 • match_type    มีหรือไม่มีก็ได้ คือ ตัวเลข -1 0 หรือ 1 อาร์กิวเมนต์ match_type จะระบุวิธีการที่ Excel จับคู่ lookup_value กับค่าใน lookup_array ค่าเริ่มต้นของอาร์กิวเมนต์นี้คือ 1

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการที่ฟังก์ชันค้นหาค่าตามการตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์ match_type

Match_type

ลักษณะการทำงาน

1 หรือละไว้

MATCH จะค้นหาค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ตัวอย่างเช่น ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE

0

MATCH จะค้นหาค่าแรกที่เท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะเรียงลำดับแบบใดก็ได้

-1

MATCH จะค้นหาค่าน้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าของ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ตัวอย่างเช่น TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... เป็นต้น

หมายเหตุ   

 • ฟังก์ชัน MATCH จะส่งกลับค่าตำแหน่งของค่าที่ตรงกันกับค่าของ lookup_array ซึ่งไม่ใช่ค่าของตัวเอง ตัวอย่างเช่น MATCH("b",{"a","b","c"},0) จะส่งกลับค่า 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สัมพันธ์กันของ "b" ภายในอาร์เรย์ {"a","b","c"}

 • ฟังก์ชัน MATCH ไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าข้อความ

 • ถ้า MATCH ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาค่าที่ตรงกัน จึงส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า match_type เท่ากับ 0 และ lookup_value เป็นสตริงข้อความ คุณอาจใช้สัญลักษณ์ตัวแทน   เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*)  ในอาร์กิวเมนต์ lookup_value ได้ เครื่องหมายคำถามจะจับคู่อักขระตัวเดียว ส่วนเครื่องหมายดอกจันจะจับคู่อักขระที่เรียงลำดับอย่างไรก็ได้ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายดอกจันจริงๆ ให้ใส่เครื่องหมายตัวหนอน (~) หน้าอักขระ

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

67


8


9

A

B

C

ผลิตภัณฑ์

จำนวน

กล้วย

25

ส้ม

38

แอปเปิ้ล

40

แพร์

41

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MATCH(39,B2:B5,1)

เนื่องจากไม่มีการตรงกันพอดี จึงส่งกลับค่าตำแหน่งของค่าน้อยสุดถัดไป (38) จากในช่วงเซลล์ B2:B5

2

=MATCH(41,B2:B5,0)

ตำแหน่งของค่า 41 จากในช่วง B2:B5

4

=MATCH(40,B2:B5,-1)

ส่งกลับค่าข้อผิดพลาด เนื่องจากค่าในช่วงเซลล์ B2:B5 ไม่ได้เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย

#N/A

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา