ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชันแผ่นงานจะจัดประเภทตามการใช้งาน ถ้าคุณรู้จักประเภทของฟังก์ชันที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถคลิกที่ประเภทนั้นได้

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถค้นหาหน้านั้นได้โดยการกด CTRL+F แล้วพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกของฟังก์ชันหรือคำที่อธิบายสิ่งที่คุณมองหา แล้วคลิก ถัดไป

ในบทความนี้

ฟังก์ชันความเข้ากันได้

ฟังก์ชันคิวบ์

ฟังก์ชันฐานข้อมูล

ฟังก์ชันวันที่และเวลา

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม

ฟังก์ชันทางการเงิน

ฟังก์ชันข้อมูล

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชันข้อความ

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Add-In

ฟังก์ชันความเข้ากันได้

สิ่งสำคัญ   ฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับรุ่นก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel รุ่นในอนาคต

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดู ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BETADIST

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETAINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละพจน์

ฟังก์ชัน CHIDIST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHIINV

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHITEST

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน COVAR

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน FDIST

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FTEST

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก

ฟังก์ชัน LOGINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน MODE

ส่งกลับค่าที่พบมากที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามลบ

ฟังก์ชัน NORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน NORMSINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน POISSON

ส่งกลับการแจกแจงปัวซอง

ฟังก์ชัน QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน STDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน TDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ t

ฟังก์ชัน TINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบ t

ฟังก์ชัน TTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน VAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARP

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน WEIBULL

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน ZTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันคิวบ์

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER

ส่งกลับคุณสมบัติตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อ KPI ในเซลล์ KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่นกำไรขั้นต้นรายเดือน หรือ อัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

ฟังก์ชัน CUBEMEMBER

ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์

ฟังก์ชัน CUBEMEMBERPROPERTY

ส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้

ฟังก์ชัน CUBERANKEDMEMBER

ส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่นพนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก

ฟังก์ชัน CUBESET

กำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel

ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT

ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

ฟังก์ชัน CUBEVALUE

ส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DAVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DCOUNT

นับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DCOUNTA

นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DGET

แยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DMAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DMIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DPRODUCT

คูณค่าในเขตข้อมูลของระเบียนที่เฉพาะเจาะจงที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน DSTDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSTDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DSUM

เพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์

ฟังก์ชัน DVAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ฟังก์ชัน DVARP

คำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันวันที่และเวลา

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน DATEVALUE

แปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน DAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน

ฟังก์ชัน DAYS360

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน

ฟังก์ชัน EDATE

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น

ฟังก์ชัน EOMONTH

ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ

ฟังก์ชัน HOUR

แปลงเลขลำดับเป็นชั่วโมง

ฟังก์ชัน MINUTE

แปลงเลขลำดับเป็นนาที

ฟังก์ชัน MONTH

แปลงเลขลำดับเป็นเดือน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

ส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน

ฟังก์ชัน NETWORKDAYS.INTL

ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน NOW

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน

ฟังก์ชัน SECOND

แปลงเลขลำดับเป็นวินาที

ฟังก์ชัน TIME

ส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง

ฟังก์ชัน TIMEVALUE

แปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ

ฟังก์ชัน TODAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน

ฟังก์ชัน WEEKDAY

แปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์

ฟังก์ชัน WEEKNUM

แปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี

ฟังก์ชัน WORKDAY

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ

ฟังก์ชัน WORKDAY.INTL

ส่งกลับตัวเลขอนุกรมของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ฟังก์ชัน YEAR

แปลงเลขลำดับเป็นปี

ฟังก์ชัน YEARFRAC

ส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางวิศวกรรม

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BESSELI

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) In(x)

ฟังก์ชัน BESSELJ

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Jn(x)

ฟังก์ชัน BESSELK

ส่งกลับฟังก์ชันโมดิฟายด์เบสเซล (Modified Bessel Function) Kn(x)

ฟังก์ชัน BESSELY

ส่งกลับฟังก์ชันเบสเซล (Bessel Function) Yn(x)

ฟังก์ชัน BIN2DEC

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน BIN2HEX

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน BIN2OCT

แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน COMPLEX

แปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน CONVERT

แปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง

ฟังก์ชัน DEC2BIN

แปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน DEC2HEX

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

ฟังก์ชัน DEC2OCT

แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน DELTA

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่

ฟังก์ชัน ERF

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERF.PRECISE

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด

ฟังก์ชัน ERFC

ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาดเติมเต็ม

ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์

ฟังก์ชัน GESTEP

ทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่

ฟังก์ชัน HEX2BIN

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน HEX2DEC

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน HEX2OCT

แปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานแปด

ฟังก์ชัน IMABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (โมดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMAGINARY

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMARGUMENT

ส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน

ฟังก์ชัน IMCONJUGATE

ส่งกลับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMCOS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMDIV

ส่งกลับผลหารระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMEXP

ส่งกลับค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMLOG2

ส่งกลับลอการิทึมฐานสองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMPOWER

ส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ฟังก์ชัน IMPRODUCT

ส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 2 ถึง 255

ฟังก์ชัน IMREAL

ส่งกลับสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSIN

ส่งกลับค่าไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน IMSUB

ส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

ฟังก์ชัน IMSUM

ส่งกลับผลรวมของจำนวนเชิงซ้อน

ฟังก์ชัน OCT2BIN

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

ฟังก์ชัน OCT2DEC

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

ฟังก์ชัน OCT2HEX

แปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางการเงิน

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ACCRINT

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน ACCRINTM

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน AMORDEGRC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา

ฟังก์ชัน AMORLINC

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด

ฟังก์ชัน COUPDAYBS

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYS

ส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPDAYSNC

ส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป

ฟังก์ชัน COUPNCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน COUPNUM

ส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน COUPPCD

ส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย

ฟังก์ชัน CUMIPMT

ส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน CUMPRINC

ส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด

ฟังก์ชัน DDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)

ฟังก์ชัน DDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน DISC

ส่งกลับอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ฟังก์ชัน DOLLARDE

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม

ฟังก์ชัน DOLLARFR

แปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน

ฟังก์ชัน DURATION

ส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน EFFECT

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี

ฟังก์ชัน FV

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน

ฟังก์ชัน FVSCHEDULE

ส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้

ฟังก์ชัน INTRATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน IPMT

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน IRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด

ฟังก์ชัน ISPMT

คำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MDURATION

ส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์

ฟังก์ชัน MIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน

ฟังก์ชัน NOMINAL

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุต่อปี

ฟังก์ชัน NPER

ส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน ODDFPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDFYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน ODDLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน

ฟังก์ชัน PMT

ส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี

ฟังก์ชัน PPMT

ส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน PRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน PRICEDISC

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด

ฟังก์ชัน PRICEMAT

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ฟังก์ชัน NPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน

ฟังก์ชัน RATE

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี

ฟังก์ชัน RECEIVED

ส่งกลับจำนวนเงินที่ได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนสำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน

ฟังก์ชัน SLN

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด

ฟังก์ชัน SYD

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years' Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ

ฟังก์ชัน TBILLEQ

ส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLPRICE

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน TBILLYIELD

ส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน VDB

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

ฟังก์ชัน XIRR

ส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน XNPV

ส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELD

ส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

ฟังก์ชัน YIELDDISC

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง

ฟังก์ชัน YIELDMAT

ส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันข้อมูล

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CELL

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์

หมายเหตุ   ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด

ฟังก์ชัน INFO

ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน

หมายเหตุ   ฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน ISBLANK

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง

ฟังก์ชัน ISERR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A

ฟังก์ชัน ISERROR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ

ฟังก์ชัน ISEVEN

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคู่

ฟังก์ชัน ISLOGICAL

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน ISNA

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน ISNONTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน ISNUMBER

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน ISODD

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าตัวเลขเป็นเลขคี่

ฟังก์ชัน ISREF

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ISTEXT

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน N

ส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน NA

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ฟังก์ชัน TYPE

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางตรรกะ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AND

ส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE

ฟังก์ชัน FALSE

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ฟังก์ชัน IF

ระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ

ฟังก์ชัน IFERROR

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ฟังก์ชัน NOT

ย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน OR

ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE

ฟังก์ชัน TRUE

ส่งกลับค่าตรรกะ TRUE

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันการค้นหาและการอ้างอิง

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ADDRESS

ส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในแผ่นงาน

ฟังก์ชัน AREAS

ส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน CHOOSE

เลือกค่าจากรายการค่า

ฟังก์ชัน COLUMN

ส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน COLUMNS

ส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA

ส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable

ฟังก์ชัน HLOOKUP

ค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน HYPERLINK

สร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

ฟังก์ชัน INDEX

ใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน INDIRECT

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน MATCH

ค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์

ฟังก์ชัน OFFSET

ส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROW

ส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง

ฟังก์ชัน ROWS

ส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง

ฟังก์ชัน RTD

เรียกใช้ข้อมูลในเวลาจริงจากโปรแกรมที่สนับสนุน ระบบอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน TRANSPOSE

ส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายข้ามแถวเพื่อส่งกลับค่าในเซลล์

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ABS

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOS

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ACOSH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน AGGREGATE

ส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน ASIN

ส่งกลับค่าอาร์กไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ASINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน ATAN2

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y

ฟังก์ชัน ATANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของจำนวน

ฟังก์ชัน CEILING

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นค่านัยสำคัญที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน CEILING.PRECISE

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน COMBIN

ส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ

ฟังก์ชัน COS

ส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน COSH

ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน DEGREES

แปลงมุมเรเดียนเป็นมุมองศา

ฟังก์ชัน EVEN

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน EXP

ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน FACT

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FACTDOUBLE

ส่งกลับค่าดับเบิลแฟกทอเรียลของจำนวน

ฟังก์ชัน FLOOR

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน FLOOR.PRECISE

ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ซึ่งตัวเลขจะถูกปัดลง โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลขนั้น

ฟังก์ชัน GCD

ส่งกลับตัวหารร่วมมาก

ฟังก์ชัน INT

ปัดจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน ISO.CEILING

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ฟังก์ชัน LCM

ส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย

ฟังก์ชัน LN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

ฟังก์ชัน LOG

ส่งกลับค่าลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่ระบุ

ฟังก์ชัน LOG10

ส่งกลับค่าลอการิทึมฐานสิบของจำนวน

ฟังก์ชัน MDETERM

ส่งกลับค่าเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ (Matrix Determinant) ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MINVERSE

ส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MMULT

ส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน MOD

ส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร

ฟังก์ชัน MROUND

ส่งกลับจำนวนที่ปัดเป็นจำนวนทวีคูณที่ต้องการ

ฟังก์ชัน MULTINOMIAL

ส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข

ฟังก์ชัน ODD

ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด

ฟังก์ชัน PI

ส่งกลับค่า pi

ฟังก์ชัน POWER

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ฟังก์ชัน PRODUCT

คูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

ฟังก์ชัน QUOTIENT

ส่งกลับจำนวนเต็มของผลหาร

ฟังก์ชัน RADIANS

แปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน

ฟังก์ชัน RAND

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1

ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

ส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน ROMAN

แปลงเลขอาระบิกเป็นเลขโรมันในรูปแบบข้อความ

ฟังก์ชัน ROUND

ปัดตัวเลขเป็นจำนวนหลักที่ระบุ

ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน ROUNDUP

ปัดตัวเลขขึ้น ให้ค่าห่างจากศูนย์

ฟังก์ชัน SERIESSUM

ส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร

ฟังก์ชัน SIGN

ส่งกลับเครื่องหมายของจำนวน

ฟังก์ชัน SIN

ส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ

ฟังก์ชัน SINH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวน

ฟังก์ชัน SQRT

ส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก

ฟังก์ชัน SQRTPI

ส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)

ฟังก์ชัน SUBTOTAL

ส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล

ฟังก์ชัน SUM

รวมอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน SUMIF

รวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ฟังก์ชัน SUMIFS

รวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน SUMPRODUCT

ส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน

ฟังก์ชัน SUMSQ

ส่งกลับผลรวมของอาร์กิวเมนต์ยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน SUMX2MY2

ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMX2PY2

ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน SUMXMY2

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์

ฟังก์ชัน TAN

ส่งกลับค่าแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TANH

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของจำนวน

ฟังก์ชัน TRUNC

ตัดทอนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน AVEDEV

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด

ฟังก์ชัน AVERAGE

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน AVERAGEA

ส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน AVERAGEIF

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน BETA.DIST

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETA.INV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOM.DIST

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน BINOM.INV

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHISQ.INV

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม

ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHISQ.TEST

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.NORM

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน CORREL

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน COUNT

นับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTA

นับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน COUNTBLANK

นับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง

ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ

ฟังก์ชัน COUNTIF

นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COVARIANCE.P

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ฟังก์ชัน DEVSQ

ส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง

ฟังก์ชัน EXPON.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน F.DIST

ส่งกลับค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น

ฟังก์ชัน F.DIST.RT

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.INV.RT

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน F.TEST

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน FISHER

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FISHERINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher

ฟังก์ชัน FORECAST

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน FREQUENCY

ส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง

ฟังก์ชัน GAMMA.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMA.INV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMALN

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GAMMALN.PRECISE

ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)

ฟังก์ชัน GEOMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

ฟังก์ชัน GROWTH

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน HARMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก

ฟังก์ชัน HYPGEOM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน INTERCEPT

ส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน KURT

ส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LARGE

ส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน LINEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน LOGEST

ส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชัน LOGNORM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORM.INV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal

ฟังก์ชัน MAX

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MAXA

ส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MEDIAN

ส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ

ฟังก์ชัน MIN

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์

ฟังก์ชัน MINA

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน MODE.MULT

ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด

ฟังก์ชัน MODE.SNGL

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NORM.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.INV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORM.S.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORM.S.INV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PEARSON

ส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน PERCENTILE.EXC

ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน PERCENTILE.INC

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.EXC

ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERCENTRANK.INC

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน PERMUT

ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด

ฟังก์ชัน POISSON.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน PROB

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด

ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1

ฟังก์ชัน QUARTILE.INC

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK.AVG

ส่งกลับลำดับตัวเลขในรายการจำนวน

ฟังก์ชัน RANK.EQ

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน RSQ

ส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน

ฟังก์ชัน SKEW

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง

ฟังก์ชัน SLOPE

ส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น

ฟังก์ชัน SMALL

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน STANDARDIZE

ส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์

ฟังก์ชัน STDEV.P

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน STDEV.S

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVA

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STDEVPA

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน STEYX

ส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย

ฟังก์ชัน T.DIST

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.2T

ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T

ฟังก์ชัน T.DIST.RT

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน T.INV

ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน T.INV.2T

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TREND

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

ฟังก์ชัน TRIMMEAN

ส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน T.TEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน VAR.P

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน VAR.S

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARA

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน VARPA

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ

ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน Z.TEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันข้อความ

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ASC

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)

ฟังก์ชัน BAHTTEXT

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)

ฟังก์ชัน CHAR

ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด

ฟังก์ชัน CLEAN

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน CODE

ส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน CONCATENATE

รวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ

ฟังก์ชัน DOLLAR

แปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)

ฟังก์ชัน EXACT

ตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่

ฟังก์ชัน FIND, FINDB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน FIXED

จัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน

ฟังก์ชัน JIS

เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)

ฟังก์ชัน LEFT, LEFTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน LEN, LENB

ส่งกลับจำนวนอักขระในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน LOWER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ฟังก์ชัน MID, MIDB

ส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ

ฟังก์ชัน PHONETIC

แยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน PROPER

เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน REPLACE, REPLACEB

แทนที่อักขระภายในข้อความ

ฟังก์ชัน REPT

ทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ

ฟังก์ชัน SEARCH, SEARCHB

ค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

ฟังก์ชัน SUBSTITUTE

แทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ

ฟังก์ชัน T

แปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TEXT

จัดรูปแบบตัวเลขและแปลงตัวเลขเป็นข้อความ

ฟังก์ชัน TRIM

เอาช่องว่างออกจากข้อความ

ฟังก์ชัน UPPER

แปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ฟังก์ชัน VALUE

แปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข

ด้านบนของหน้า

ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Add-In

หาก Add-In ที่คุณติดตั้งมีฟังก์ชันต่างๆ Add-in หรือฟังก์ชันที่ทำงานแบบอัตโนมัติเหล่านี้จะใช้งานได้ในประเภท ผู้ใช้กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ แทรกฟังก์ชัน

หมายเหตุ   ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองไม่พร้อมใช้งานใน Excel Web App

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CALL

เรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource

ฟังก์ชัน EUROCONVERT

แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม)

ฟังก์ชัน REGISTER.ID

ส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

ฟังก์ชัน SQL.REQUEST

เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและเรียกใช้แบบสอบถามจากแผ่นงาน แล้วส่งกลับผลลัพธ์เป็นอาร์เรย์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมแมโคร

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, Excel Starter, Excel Online, SharePoint Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา