ฟังก์ชัน AVERAGE

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้งานของฟังก์ชันAVERAGE ใน Microsoft Office Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น ถ้า ช่วง A1:A20 มีตัวเลข สูตร =AVERAGE(A1:A20) จะส่งกลับค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น

ไวยากรณ์

AVERAGE(number1, [number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGE มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

 • ตัวเลข1    ต้องมี คือตัวเลขแรก ซึ่งเรียกว่า การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 • ตัวเลข2, ...    มีหรือไม่มีก็ได้ คือตัวเลขเพิ่มเติม การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงที่คุณต้องหาค่าเฉลี่ย สูงสุดไม่เกิน 255

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์อาจเป็นตัวเลขหรือชื่อ ช่วง หรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีตัวเลข

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์ที่มีการนับ

 • ถ้าช่วงหรือการอ้างอิงเซลล์ประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นจำนวนได้เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนในการอ้างอิงให้เป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEA

 • ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเฉพาะค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIF หรือฟังก์ชัน AVERAGEIFS

หมายเหตุ   ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้โดยการเพิ่มกลุ่มของตัวเลข จากนั้นหารด้วยการนับจำนวนเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน เป็นจำนวนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มของตัวเลข ซึ่งหมายถึง จำนวนครึ่งหนึ่งของตัวเลขมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม เป็นตัวเลขที่ซ้ำกันบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ค่าฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงสมมาตรของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามนี้จะเหมือนกันทั้งหมด ส่วนการแจกแจงเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดของแนวโน้มกลางทั้งสามนั้นสามารถแตกต่างกันได้

เคล็ดลับ    เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเซลล์ โปรดระลึกว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่ว่างเปล่ากับเซลล์ที่มีค่าศูนย์ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ จะไม่นับเซลล์ว่างเปล่า แต่จะนับเซลล์ที่มีค่าศูนย์

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Office คลิก ตัวเลือกของ Excel และในประเภท ขั้นสูง ให้ดูภายใต้หัวข้อ ตัวเลือกการแสดงสำหรับแผ่นงานนี้

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้ ถ้าคุณกำลังคัดลอกตัวอย่างใน Excel Online ให้คัดลอกและวางทีละเซลล์
  Important: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 2. กด CTRL+C

 3. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V ถ้าคุณกำลังทำงานใน Excel Online ให้ทำซ้ำการคัดลอกและการวางสำหรับเซลล์แต่ละเซลล์ในตัวอย่าง
  Important: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 5. ในการสลับการแสดงผลระหว่างผลลัพธ์กับสูตรการคำนวณ ให้กด Ctrl+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือไปบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

A

B

C

ข้อมูล

10

15

32

7

9

27

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGE(A2:A6)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 และตัวเลข 5

10

=AVERAGE(A2:C2)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง C2

19

นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา