ฟังก์ชัน AVERAGE

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของอาร์กิวเมนต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A20 มีตัวเลข สูตร =AVERAGE(A1:A20) จะส่งกลับค่าเฉลี่ยของตัวเลขเหล่านั้น

ไวยากรณ์

AVERAGE(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน AVERAGE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number1     (ต้องระบุ) คือ ตัวเลขแรก การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วงแรกที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 • Number2, ...     (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือ ตัวเลขเพิ่มเติม การอ้างอิงเซลล์เพิ่มเติม หรือช่วงเพิ่มเติมที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย ซึ่งมีได้สูงสุดถึง 255 ค่า

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์อาจเป็นตัวเลขหรือชื่อ ช่วง หรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีตัวเลขอยู่

 • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

 • ถ้าช่วงหรือการอ้างอิงเซลล์ประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้ด้วย

 • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

 • ถ้าคุณต้องการรวมค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในการอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEA

 • ถ้าคุณต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเฉพาะค่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน AVERAGEIF หรือฟังก์ชัน AVERAGEIFS

หมายเหตุ  ฟังก์ชัน AVERAGE จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ

 • ค่าเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้โดยการบวกตัวเลขในกลุ่มหนึ่งเข้าด้วยกัน จากนั้นหารด้วยจำนวนนับของตัวเลขในกลุ่มนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

 • ค่ามัธยฐาน คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

 • ฐานนิยม คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งสามวิธีนั้นจะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มของตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนั้นอาจแตกต่างกันได้

เคล็ดลับ  เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในเซลล์ โปรดจำไว้ว่ามีความแตกต่างระหว่างเซลล์ที่ว่างเปล่ากับเซลล์ที่มีค่าศูนย์ โดยเฉพาะถ้าคุณได้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Excel ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ จะไม่นับเซลล์ที่ว่างเปล่า แต่จะนับเซลล์ที่มีค่าศูนย์

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

 • บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วในประเภท ขั้นสูง ให้ดูภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

10

15

32

7

9

27

2

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=AVERAGE(A2:A6)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6

11

=AVERAGE(A2:A6, 5)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง A6 และตัวเลข 5

10

=AVERAGE(A2:C2)

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในเซลล์ A2 ถึง C2

19

นำไปใช้กับ: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา