ปุ่มและสามเหลี่ยมต่างๆ ในเซลล์ของฉันคืออะไร

ใน Microsoft Excel สิ่งที่อาจปรากฏขึ้นได้ภายในเซลล์หรือถัดจากเซลล์จะได้แก่ปุ่มตัวเลือกหลายปุ่ม และรูปสามเหลี่ยมซึ่งอาจเป็นได้สองสีด้วยกัน ปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้จะเป็นคำสั่งและข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาของเซลล์ และจะปรากฏขึ้นในเวลาที่คุณต้องการ บทความนี้จะอธิบายความหมายและวิธีการทำงานกับปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้

ในบทความนี้

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ติดตามข้อผิดพลาด

ตัวเลือกการแทรก

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีเขียว

สามเหลี่ยมสีแดง

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ปุ่มที่อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์มีดังต่อไปนี้ ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ตัวเลือกการวาง ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ติดตามข้อผิดพลาด ตัวเลือกการแทรก และ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้ที่กล่องสีน้ำเงินเล็กๆ ใต้ข้อความที่ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์การเชื่อมโยงหลายมิติหรือที่อยู่อีเมลลงในเซลล์ ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ก็อาจปรากฏขึ้นได้ ถ้าคุณพบข้อความที่คุณไม่ต้องการให้ทำการแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติในเซลล์นั้นด้วยตนเอง หรือจะเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งด้วยตนเอง ให้แก้ไขข้อความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของข้อความในเซลล์นั้น จากนั้นให้กด ENTER เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกจากรายการ

ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นใต้สิ่งที่เลือกที่มีการวางหลังจากที่คุณได้วางข้อความหรือข้อมูลแล้ว เมื่อคุณคลิกปุ่ม รายการที่อนุญาตให้คุณระบุวิธีการวางข้อมูลลงในแผ่นงานจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณวาง โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่วาง และรูปแบบของข้อความตรงที่คุณกำลังวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นใต้สิ่งที่เลือกที่มีการเติมหลังจากที่คุณได้เติมข้อความหรือข้อมูลลงในแผ่นงานแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ลงในเซลล์หนึ่งแล้วลากเซลล์ลงด้านล่างเพื่อเติมเซลล์ที่อยู่ใต้เซลล์นั้น ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้นได้ เมื่อคุณคลิกปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้ในรายการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณกำลังเติม โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่เติม และรูปแบบของข้อความและข้อมูลที่คุณกำลังเติม

ติดตามข้อผิดพลาด

ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดสูตรเกิดขึ้น และสามเหลี่ยมสีเขียวจะปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์นั้น

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกการแทรก

ปุ่ม ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่แทรก

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่มนี้ทุกครั้งที่คุณแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่มีการจัดรูปแบบ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการแทรก' เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ รูปปุ่ม จะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดขอบเขตสำหรับข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการกำหนดขอบเขตจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีที่อาจปรากฏขึ้นในเซลล์จะมีสีเขียว (ข้อผิดพลาด) และสีแดง (ข้อคิดเห็น)

สามเหลี่ยมสีเขียว

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

สามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายของเซลล์จะแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในสูตรภายในเซลล์นั้น ถ้าคุณเลือกเซลล์นั้น ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้น คลิกลูกศรที่ติดกับปุ่มนี้เพื่อดูรายการตัวเลือก

สามเหลี่ยมสีแดง

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์

สามเหลี่ยมสีแดงที่มุมบนขวาของเซลล์จะแสดงว่ามีข้อคิดเห็นอยู่ภายในเซลล์นั้น ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสามเหลี่ยม จะเป็นการแสดงข้อความข้อคิดเห็นขึ้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยมสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการเปลี่ยนสี

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท สูตร จากนั้นภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบทำงานเบื้องหลัง

  3. คลิกปุ่ม ระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้ แล้วเลือกสีใหม่จากชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×