ปุ่มและสามเหลี่ยมต่างๆ ในเซลล์ของฉันคืออะไร

ใน Microsoft Excel สิ่งที่อาจปรากฏขึ้นได้ภายในเซลล์หรือถัดจากเซลล์จะได้แก่ปุ่มตัวเลือกหลายปุ่ม และรูปสามเหลี่ยมซึ่งอาจเป็นได้สองสีด้วยกัน ปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้จะเป็นคำสั่งและข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาของเซลล์ และจะปรากฏขึ้นในเวลาที่คุณต้องการ บทความนี้จะอธิบายความหมายและวิธีการทำงานกับปุ่มและสามเหลี่ยมเหล่านี้

ในบทความนี้

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ตัวเลือกการวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ติดตามข้อผิดพลาด

ตัวเลือกการแทรก

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีเขียว

สามเหลี่ยมสีแดง

ปุ่มที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

ปุ่มที่อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์มีดังต่อไปนี้ ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ตัวเลือกการวาง ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ ติดตามข้อผิดพลาด ตัวเลือกการแทรก และ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ

ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้ที่กล่องสีน้ำเงินเล็กๆ ใต้ข้อความที่ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์การเชื่อมโยงหลายมิติหรือที่อยู่อีเมลลงในเซลล์ ปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ก็อาจปรากฏขึ้นได้ ถ้าคุณพบข้อความที่คุณไม่ต้องการให้ทำการแก้ไข คุณสามารถเลิกทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติในเซลล์นั้นด้วยตนเอง หรือจะเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติก็ได้

เมื่อต้องการเลิกทำการแก้ไขอัตโนมัติในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งด้วยตนเอง ให้แก้ไขข้อความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคอร์เซอร์ไม่อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายของข้อความในเซลล์นั้น จากนั้นให้กด ENTER เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเลือกจากรายการ

ตัวเลือกการวาง

ปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นใต้สิ่งที่เลือกที่มีการวางหลังจากที่คุณได้วางข้อความหรือข้อมูลแล้ว เมื่อคุณคลิกปุ่ม รายการที่อนุญาตให้คุณระบุวิธีการวางข้อมูลลงในแผ่นงานจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อหาที่คุณวาง โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่วาง และรูปแบบของข้อความตรงที่คุณกำลังวาง

ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ

ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นใต้สิ่งที่เลือกที่มีการเติมหลังจากที่คุณได้เติมข้อความหรือข้อมูลลงในแผ่นงานแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์วันที่ลงในเซลล์หนึ่งแล้วลากเซลล์ลงด้านล่างเพื่อเติมเซลล์ที่อยู่ใต้เซลล์นั้น ปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ อาจปรากฏขึ้นได้ เมื่อคุณคลิกปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับวิธีการเติมข้อความหรือข้อมูลจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกที่ใช้งานได้ในรายการจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณกำลังเติม โปรแกรมต้นทางของข้อมูลที่เติม และรูปแบบของข้อความและข้อมูลที่คุณกำลังเติม

ติดตามข้อผิดพลาด

ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดสูตรเกิดขึ้น และสามเหลี่ยมสีเขียวจะปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้ายของเซลล์นั้น

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ตัวเลือกการแทรก

ปุ่ม ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม อาจปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่แทรก

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการจัดรูปแบบจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงปุ่มนี้ทุกครั้งที่คุณแทรกเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ที่มีการจัดรูปแบบ คุณสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท ขั้นสูง จากนั้นภายใต้ ตัด คัดลอก และวาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่ม 'ตัวเลือกการแทรก' เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือกนี้

ตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ปุ่ม ตัวเลือกการจัดรูปแบบ รูปปุ่ม จะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดขอบเขตสำหรับข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงาน PivotTable

เมื่อคุณคลิกลูกศรถัดจากปุ่ม รายการของตัวเลือกการกำหนดขอบเขตจะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

สามเหลี่ยมสีที่คุณอาจเห็นในแผ่นงานของคุณ

สามเหลี่ยมสีที่อาจปรากฏขึ้นในเซลล์จะมีสีเขียว (ข้อผิดพลาด) และสีแดง (ข้อคิดเห็น)

สามเหลี่ยมสีเขียว

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

สามเหลี่ยมสีเขียวที่มุมบนซ้ายของเซลล์จะแสดงว่ามีข้อผิดพลาดในสูตรภายในเซลล์นั้น ถ้าคุณเลือกเซลล์นั้น ปุ่ม ติดตามข้อผิดพลาด รูปปุ่ม จะปรากฏขึ้น คลิกลูกศรที่ติดกับปุ่มนี้เพื่อดูรายการตัวเลือก

สามเหลี่ยมสีแดง

ตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นในเซลล์

สามเหลี่ยมสีแดงที่มุมบนขวาของเซลล์จะแสดงว่ามีข้อคิดเห็นอยู่ภายในเซลล์นั้น ถ้าคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือสามเหลี่ยม จะเป็นการแสดงข้อความข้อคิดเห็นขึ้น

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนสีของตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยมสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในการเปลี่ยนสี

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท สูตร จากนั้นภายใต้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาดแบบทำงานเบื้องหลัง

  3. คลิกปุ่ม ระบุข้อผิดพลาดโดยใช้สีนี้ แล้วเลือกสีใหม่จากชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×