ตัวเลือก OpenType ในกล่องโต้ตอบแบบอักษร

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ OpenType แบบใหม่ใน Microsoft Word 2010 กับแบบอักษรที่สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้ เพื่อให้เอกสารของคุณดูเหมือนงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

คุณลักษณะ OpenType ประกอบด้วย ตัวอักษรควบ ตัวเลือกระยะห่างระหว่างตัวเลข ตัวเลือกรูปแบบตัวเลข และชุดอักษรดัดแปลง

ในบทความนี้

การนำคุณลักษณะ OpenType ไปใช้

คุณลักษณะ OpenType

ตัวเลือกตัวอักษรควบ

ตัวเลือกระยะห่างระหว่างตัวเลข

ตัวเลือกรูปแบบตัวเลข

ตัวเลือกชุดอักษรดัดแปลง

การใช้ตัวเลือกตามบริบท

การนำคุณลักษณะ OpenType ไปใช้

  1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบแบบอักษร

  2. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  3. ภายใต้ คุณลักษณะ OpenType ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะ OpenType

เมื่อผู้ออกแบบสร้างแบบอักษร พวกเขามักจะเพิ่มการออกแบบสำหรับคุณลักษณะพิเศษ แบบอักษร OpenType ที่เลือกจะมีคุณลักษณะด้านล่างบางส่วนหรือทั้งหมด และคุณสามารถตรวจสอบกับผู้ให้บริการแบบอักษรเพื่อขอรายละเอียดได้ ด้วยแบบอักษรดังกล่าว คุณลักษณะเหล่านี้จะพร้อมให้คุณนำไปใช้กับข้อความเพื่อเพิ่มความสวยงามและอ่านง่ายขึ้น

ตัวอย่างเช่น แบบอักษรใน Microsoft ClearType Collection ซึ่งได้แก่ Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia และ Corbel จะมี OpenType ที่หลากหลาย รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก ตัวอักษรควบ รูปแบบตัวเลข และระยะห่างระหว่างตัวเลข Gabriola แบบอักษรใหม่ที่เริ่มวางจำหน่ายพร้อม Windows 7 มีการสนับสนุนคุณลักษณะ OpenType ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ชุดอักษรดัดแปลงในหลายรูปแบบ

ตัวเลือกตัวอักษรควบ

ตัวอักษรควบคือการผสมอักขระที่เขียนเป็นภาพตัวอักษร ซึ่งถูกเขียนขึ้นเสมือนว่าเป็นอักขระเดียว ส่วนใหญ่แล้ว ตัวอักษรควบจะประกอบด้วยคู่ของอักษร มาตรฐาน OpenType ระบุตัวอักษรควบไว้สี่ประเภท แต่ผู้ออกแบบแบบอักษรจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสนับสนุนตัวอักษรควบประเภทใด และจะใส่การผสมอักขระที่ให้มาไว้ในกลุ่มใด คำอธิบายด้านล่างเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับตัวอักษรควบแต่ละชนิดที่อาจถูกใช้

มาตรฐานเท่านั้น    ชุดตัวอักษรควบมาตรฐานจะแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา แต่จะมีตัวอักษรควบที่ผู้พิมพ์และผู้ออกแบบแบบอักษรส่วนใหญ่เห็นชอบว่าเหมาะสมสำหรับภาษานั้นๆ ตัวอย่างเช่น ในภาษาอังกฤษ ตัวอักษรควบทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับตัวอักษร “f” และพบในวลี “five spiffy flowers”

มาตรฐานและตามบริบท    ตัวอักษรควบตามบริบทเป็นตัวอักษรควบที่ผู้ออกแบบแบบอักษรเชื่อว่าเหมาะสมสำหรับใช้กับแบบอักษรนั้นๆ แต่ไม่ใช่มาตรฐาน การใช้ตัวอักษรควบมาตรฐานและตามบริบทรวมกันจะให้ชุดของตัวอักษรควบที่ผู้ออกแบบแบบอักษรคิดว่าเหมาะสมสำหรับการใช้ทั่วไป

ในอดีตและตามความประสงค์    รูปแบบในอดีตคือตัวอักษรควบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมาตรฐาน แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไปในภาษาดังกล่าวอีกต่อไป รูปแบบนี้สามารถใช้เพื่อแสดงถึงลักษณะพิเศษแบบ “ย้อนยุค” ตัวอักษรควบตามความประสงค์คือตัวอักษรควบที่ผู้ออกแบบแบบอักษรรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไป คุณมักจะนำตัวอักษรควบในอดีตหรือตามความประสงค์ไปใช้กับข้อความของคุณเพียงบางส่วน ในภาษาอังกฤษ วลี “check your fast facts on Fiji Islands” สามารถแสดงตัวอักษรควบในอดีตบางส่วน

ทั้งหมด    เป็นการนำชุดตัวอักษรควบทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับแบบอักษรหนึ่งๆ ไปใช้กับข้อความ

ตัวเลือกระยะห่างระหว่างตัวเลข

ค่าเริ่มต้น    ระยะห่างระหว่างตัวเลขเริ่มต้นจะระบุโดยผู้ออกแบบของแต่ละแบบอักษร

ตามสัดส่วน    ตัวเลขจะมีการเว้นระยะห่างคล้ายกับตัวอักษรโดยมีความกว้างแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น 8 กว้างกว่า 1 ระยะห่างนี้ช่วยให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น Candara, Constantia และ Corbel เป็นแบบอักษรสามแบบของ Microsoft ที่ใช้ระยะห่างตามสัดส่วนตามค่าเริ่มต้น

แบบตาราง    แต่ละตัวเลขจะมีความกว้างเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าในคอลัมน์ตาราง ตัวเลขสามหลักทั้งหมดจะอยู่ในแนวเดียวกัน เป็นต้น ระยะห่างแบบตารางยังใช้กับคณิตศาสตร์ด้วย Cambria, Calibri และ Consolas เป็นแบบอักษร OpenType สามแบบของ Microsoft ที่มีระยะห่างแบบตารางตามค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกรูปแบบตัวเลข

ค่าเริ่มต้น    รูปแบบตัวเลขเริ่มต้นจะระบุโดยผู้ออกแบบของแต่ละแบบอักษร

การจัดแนว    ตัวเลขแบบการจัดแนวทั้งหมดจะมีความสูงเท่ากัน และจะไม่ขยายออกไปต่ำกว่าแนวหลักของข้อความ ตัวเลขแบบการจัดแนวจะอ่านง่ายขึ้นในตาราง กล่อง หรือฟอร์ม Cambria, Calibria และ Consolas เป็นแบบอักษร OpenType สามแบบของ Microsoft ที่ถูกตั้งค่าเป็นตัวเลขแบบการจัดแนวตามค่าเริ่มต้น

ลักษณะเดิม    ในตัวเลขแบบลักษณะเดิม บรรทัดอักขระจะจัดเรียงอยู่เหนือหรือต่ำกว่าบรรทัดข้อความ (ซึ่งทำให้อ่านตัวเลขได้ง่ายขึ้น) ตัวอย่างเช่น ตัวเลขบางตัว เช่น 3 และ 5 จะขยายลงไปต่ำกว่าแนวหลัก หรือจัดกึ่งกลางสูงกว่าในบรรทัด Candara, Constantia และ Corbel เป็นแบบอักษร OpenType สามแบบของ Microsoft ที่ถูกตั้งค่าให้ใช้ตัวเลขแบบลักษณะเดิมตามค่าเริ่มต้น

ตัวเลือกชุดอักษรดัดแปลง

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของข้อความของคุณได้ด้วยการนำชุดอักษรดัดแปลงแบบอื่นไปใช้กับข้อความของคุณ ผู้ออกแบบแบบอักษรอาจรวมชุดอักษรดัดแปลงไว้สูงสุดถึง 20 ชุดในแบบอักษรหนึ่งแบบ และชุดอักษรดัดแปลงแต่ละชุดอาจรวมชุดย่อยของอักขระของแบบอักษรนั้นๆ ไว้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความของคุณถูกจัดรูปแบบเป็น Gabriola คุณสามารถเลือกระหว่างชุดอักษรดัดแปลง 7 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะเปลี่ยนการจัดรูปแบบของแต่ละอักขระในข้อความของคุณ

เมื่อชุดอักษรดัดแปลงมีคุณลักษณะอื่นๆ อยู่ เช่น ตัวเลือกตามบริบท คุณลักษณะดังกล่าวจะถูกเปิดใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกชุดอักษรดัดแปลงนั้น

เมื่อคุณคลิกตัวเลขของชุดในรายการ ชุดอักษรดัดแปลง กล่อง แสดงตัวอย่าง จะแสดงให้คุณเห็นว่าข้อความจะมีลักษณะหน้าตาอย่างไร

ค่าเริ่มต้น    ชุดอักษรดัดแปลงเริ่มต้นจะระบุโดยผู้ออกแบบของแต่ละแบบอักษร

1-20 ชุดอักษรดัดแปลงจะจัดเตรียมโดยผู้ออกแบบแบบอักษร มีแบบอักษรเพียงบางแบบเท่านั้นที่มีชุดอักษรดัดแปลงหลายชุด

ชุดอักษรดัดแปลง

ข้อความในแบบอักษร Gabriola ที่มีการนำชุดอักษรดัดแปลงเริ่มต้นไปใช้

ข้อความเดียวกันที่มีการนำชุดอักษรดัดแปลง 4 ไปใช้

ข้อความเดียวกันที่มีการนำชุดอักษรดัดแปลง 5 ไปใช้

ข้อความเดียวกันที่มีการนำชุดอักษรดัดแปลง 6 ไปใช้

การใช้ตัวเลือกตามบริบท

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้มีการปรับแต่งตัวอักษรหรือการรวมตัวอักษรตามอักขระรอบข้าง คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อให้งานเขียนดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนมากขึ้น คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกตามบริบทเพื่อให้รูปแบบตัวอักษรที่เฉพาะเจาะจงในตำแหน่งต้นคำหรือท้ายคำ ถัดจากเครื่องหมายวรรคตอน หรือแม้แต่ท้ายย่อหน้า

แบบอักษรบางแบบจะรวมตัวเลือกตามบริบทสำหรับทั้งคำด้วย เช่น of และ the

รูปแบบดัดแปลงเพิ่มเติม

ข้อความในแบบอักษร Segoe Script

ข้อความเดียวกันที่มีการนำรูปแบบดัดแปลงเพิ่มเติมไปใช้ มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย คุณจะมองเห็นในรูปร่างของตัวอักษร h

หมายเหตุ:  Word 2010 ไม่สนับสนุนรูปแบบดัดแปลงเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งท้ายบรรทัดที่ตามด้วยตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×