ดำเนินการกับกระแสเงินสด: การคำนวณ NPV และ IRR ใน Excel

คุณเคยลืมนึกถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในการลงทุนทางธุรกิจของคุณหรือไม่ บอกลาความกังวล ผ่อนคลายความตึงเครียด และลองใช้วิธีการทั่วๆ ไป

สำหรับเงินสด ให้พิจารณากระแสเงินสดของคุณ หรือพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่เข้ามาและสิ่งใดออกไปในธุรกิจของคุณบ้าง กระแสเงินสดที่ไม่ติดลบ คือ จำนวนเงินสดที่ได้รับ (ยอดขาย, ดอกเบี้ยที่ได้รับ, หุ้น และอื่นๆ) ในขณะที่กระแสเงินสดที่ติดลบ คือ จำนวนเงินที่ใช้ไป (การซื้อ, ค่าจ้าง, ภาษี และอื่นๆ) กระแสเงินสดสุทธิ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดที่ไม่ติดลบและกระแสเงินสดที่ติดลบของคุณ ซึ่งเป็นคำตอบขั้นพื้นฐานที่สุดของคำถามด้านธุรกิจที่ว่ามีเงินเหลืออยู่เท่าไรในลิ้นชัก

ในการพัฒนาธุรกิจของคุณ คุณต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนเงินของคุณในระยะยาว Microsoft Office Excel สามารถช่วยให้คุณเปรียบเทียบตัวเลือกและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้คุณคลายความกังวลใจได้ทั้งวัน

ในบทความนี้

การถามคำถามเกี่ยวกับโครงการลงทุน

การตอบคำถามโดยใช้การคำนวณ NPV และ IRR

การเลือกฟังก์ชันของ Excel ที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การถามคำถามเกี่ยวกับโครงการลงทุน

หากคุณต้องการนำเงินของคุณออกจากลิ้นชัก นำมาทำให้งอกเงย และลงทุนในโครงการที่ช่วยสร้างธุรกิจของคุณ คุณจะต้องตั้งคำถามบางข้อเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวดังนี้

  • โครงการใหม่ระยะยาวนี้จะทำกำไรหรือไม่และเมื่อไร

  • ควรนำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นหรือไม่

  • ฉันควรลงทุนในโครงการที่กำลังดำเนินอยู่นี้เพิ่มขึ้น หรือฉันควรลดการขาดทุนลง

ตอนนี้ให้คุณลองพิจารณาโครงการดังกล่าวแต่ละโครงการให้ละเอียดยิ่งขึ้น และถามว่า

  • โครงการนี้มีกระแสเงินสดที่ติดลบและกระแสเงินสดที่ไม่ติดลบเป็นอย่างไร

  • มีผลกระทบอะไรบ้างสำหรับเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวนมาก และจำนวนเท่าไรจึงจะถือว่ามากเกินไป

สุดท้าย คุณต้องการตัวเลขกำไรขาดทุนที่คุณสามารถใช้เปรียบเทียบกับตัวเลือกของโครงการอื่น แต่ในการได้คำตอบดังกล่าว คุณต้องรวมมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาไว้ในการวิเคราะห์ของคุณด้วย

พ่อเคยพูดกับฉันว่า "ลูก เราควรจะได้รับเงินทันทีที่เป็นไปได้ และควรเก็บเงินไว้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" และเมื่อฉันเติบโตขึ้นมา ฉันถึงรู้ว่าเพราะอะไร คุณสามารถลงทุนเงินจำนวนนี้ในอัตราดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งหมายความว่าเงินของคุณสามารถงอกเงยขึ้นได้อีก และ เพิ่มขึ้นได้อีกมากมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อได้เงินสดมาและใช้เงินสดไปนั้น มีความสำคัญเท่ากับจำนวนเงินสดที่ได้มาและใช้ไป

ด้านบนของหน้า

การตอบคำถามโดยใช้การคำนวณ NPV และ IRR

มีวิธีทางการเงินสองวิธีที่สามารถช่วยให้คุณตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดได้ ซึ่งได้แก่ วิธีการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และวิธีการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ทั้งการคำนวณ NPV และ IRR ต่างก็ถือเป็นวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) เนื่องจากกำหนดปัจจัยมูลค่าของกระแสเงินสดตามเวลาในการประเมินโครงการลงทุน การคำนวณ NPV และ IRR จะขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินในอนาคต (กระแสเงินสดที่ติดลบ), รายได้ (กระแสเงินสดที่ไม่ติดลบ) และขาดทุน (กระแสเงินสดที่ติดลบ) หรือ "ไม่มีผู้ได้กำไร" (กระแสเงินสดเป็นศูนย์)

NPV

การคำนวณ NPV จะส่งกลับมูลค่าสุทธิของกระแสเงินสด  ซึ่งแสดงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของวันที่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นกระแสเงินสดตามเวลา ดอลลาร์ที่ได้รับวันนี้จึงมีค่ามากกว่าดอลลาร์ที่ได้รับพรุ่งนี้ NPV จะคำนวณมูลค่าเงินสดปัจจุบันของกระแสเงินสดแต่ละรายการ และเพิ่มเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

สูตรของการคำนวณ NPV ได้แก่

สมการ

เมื่อ n คือจำนวนกระแสเงินสด และ i  คือ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส่วนลด

IRR

การคำนวณ IRR จะขึ้นอยู่กับการคำนวณ NPV โดยอาจถือเป็นกรณีพิเศษของการคำนวณ NPV ได้ เมื่ออัตราผลตอบแทนที่คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสัมพันธ์กับมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่เป็น 0 (ศูนย์)

NPV(IRR(values),values) = 0

เมื่อกระแสเงินสดติดลบทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนกระแสดเงินสดที่ไม่ติดลบทั้งหมด หรือเมื่อกระแสเงินสดของโครงการมีกระแสเงินสดที่ติดลบรายการเดียว การคำนวณ IRR จะส่งกลับค่าที่ไม่ซ้ำกัน โครงการลงทุนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยกระแสเงินสดติดลบจำนวนมาก (การลงทุนล่วงหน้า) แล้วตามด้วยกระแสเงินสดที่ไม่ติดลบ ดังนั้นจึงมีการคำนวณ IRR ที่ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีการคำนวณ IRR ที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่ง หรือบางครั้งไม่มีเลย

การเปรียบเทียบโครงการ

การคำนวณ NPV จะระบุว่าโครงการได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงหรือต่ำกว่าที่ต้องการ (หรือเรียกว่าอัตราต้นทุนการเงิน - Hurdle Rate) และใช้ในการวิเคราะห์ว่าโครงการจะมีผลกำไรหรือไม่ การคำนวณ IRR จะระบุอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้สำหรับโครงการซึ่งต่างจากการคำนวณ NPV แต่ทั้งการคำนวณ NPV และ IRR ต่างก็แสดงตัวเลขที่คุณสามารถใช้เปรียบเทียบโครงการที่เป็นคู่แข่งขัน และช่วยให้คุณมีตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

ด้านบนของหน้า

การเลือกฟังก์ชันของ Excel ที่เหมาะสม

ฟังก์ชัน Office Excel ใดที่คุณสามารถใช้คำนวณ NPV และ IRR ได้บ้าง มีฟังก์ชันที่ใช้ได้อยู่ห้าฟังก์ชัน ได้แก่ NPV, XNPV, IRR, XIRR และ MIRR ฟังก์ชันที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับวิธีทางการเงินที่คุณต้องการ ไม่ว่ากระแสเงินสดจะเกิดขึ้น ณ ระยะเวลาปกติ และเป็นงวดหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ  กระแสเงินสดจะถูกกำหนดเป็นค่าลบ ค่าบวก หรือศูนย์ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันดังกล่าว โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในวิธีการจัดการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของช่วงเวลาแรก และกระแสเงินสดอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน

ใช้เมื่อคุณต้องการที่จะ

ข้อคิดเห็น

NPV(rate, value1, value2, …)

กำหนดมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ใช้กระแสเงินสดซึ่งเกิดขึ้นตามกำหนดระยะเวลาปกติ เช่น ทุกเดือน หรือทุกปี

กระแสเงินสดแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดเป็น value จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

หากมีกระแสเงินสดเพิ่มเติมเกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของช่วงเวลาแรก ควรเพิ่มให้กับค่าที่ฟังก์ฟัน NPV ส่งกลับ โปรดดูตัวอย่าง 2 ในหัวข้อวิธีใช้ NPV

XNPV(rate,values,dates)

กำหนดมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ใช้กระแสเงินสดซึ่งเกิดขึ้นตามกำหนดระยะเวลาพิเศษ

กระแสเงินสดแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดเป็น value จะเกิดขึ้น ณ วันที่ชำระเงินตามกำหนด

IRR(values,guess)

กำหนดอัตราผลตอบแทนภายในโดยใช้กระแสเงินสดซึ่งเกิดขึ้นตามกำหนดระยะเวลาปกติ เช่น ทุกเดือน หรือทุกปี

กระแสเงินสดแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดเป็น value จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

IRR จะถูกคำนวณผ่านขั้นตอนการค้นหาซ้ำซึ่งเริ่มต้นด้วยค่าประมาณของ IRR ซึ่งกำหนดเป็น guess และจะเปลี่ยนค่าดังกล่าวซ้ำๆ กันจนกว่าจะถึง IRR ที่ถูกต้อง การกำหนดอาร์กิวเมนต์ guess เป็นตัวเลือก โดยที่ Excel จะใช้ 10% เป็นค่าเริ่มต้น

หากมีคำตอบที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ฟังก์ชัน IRR จะส่งกลับเฉพาะคำตอบแรกที่พบเท่านั้น หากไม่พบคำตอบใด IRR จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM! ควรใช้ค่าที่แตกต่างกันสำหรับ guess หากคุณได้รับข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้

หมายเหตุ   guess ที่แตกต่างกันอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หากมีอัตราผลตอบแทนภายในที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งอัตรา

XIRR(values,dates,guess)

กำหนดอัตราผลตอบแทนภายใน โดยใช้กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามกำหนดระยะเวลาพิเศษ

กระแสเงินสดแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดเป็น value จะเกิดขึ้น ณ วันที่ชำระเงินตามกำหนด

XIRR จะถูกคำนวณผ่านขั้นตอนการค้นหาซ้ำซึ่งเริ่มต้นด้วยค่าประมาณของ IRR ซึ่งกำหนดเป็น guess และจะเปลี่ยนค่าดังกล่าวซ้ำๆ กันจนกว่าจะถึง XIRR ที่ถูกต้อง การกำหนดอาร์กิวเมนต์ guess เป็นตัวเลือก โดยที่ Excel จะใช้ 10% เป็นค่าเริ่มต้น

หากมีคำตอบที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับเฉพาะคำตอบแรกที่พบเท่านั้น หากไม่พบคำตอบใด XIRR จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM! ควรใช้ค่าที่แตกต่างกันสำหรับ guess หากคุณได้รับข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้

หมายเหตุ   guess ที่แตกต่างกันอาจส่งกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หากมีอัตราผลตอบแทนภายในที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งอัตรา

MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)

กำหนดอัตราผลตอบแทนภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระแสเงินสดซึ่งเกิดขึ้น ณ ระยะเวลาปกติ เช่น ทุกเดือน หรือทุกปี และพิจารณาทั้งต้นทุนการลงทุนและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนเงินสดต่อ

กระแสเงินสดแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดเป็น value จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา ยกเว้นกระแสเงินสดรายการแรก ซึ่งกำหนดเป็น value ในระยะเริ่มต้นของช่วงเวลา

อัตราดอกเบี้ยที่คุณชำระเป็นเงินซึ่งใช้ในกระแสเงินสดจะถูกกำหนดไว้ใน finance_rate อัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในกระแสเงินสดที่คุณลงทุนต่อจะถูกกำหนดไว้ใน reinvest_rate

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การคำนวณ NPV และ IRR โปรดดูบทที่ 8, "Evaluating Investments with Net Present Value Criteria" และบทที่ 9, "Internal Rate of Return" ใน Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling ที่เขียนโดย Wayne L. Winston โปรดเข้าเยี่ยมชม Microsoft Learning เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ด้านบนของหน้า


นำไปใช้กับ: Excel 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา